Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan stadscentrum Hoofddorp

VOORBEREIDINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN STADSCENTRUM HOOFDDORP

Bewoners van de Verzetsheldenwijk hebben het initiatief genomen om te protesteren tegen een eventuele parkeergarage van 125 meter breed en 12 meter hoog en hebben de hulp ingeroepen van de BewonersCommissie Hoofddorp-centrum. Uiteraard geven wij graag gehoor aan deze oproep.
Dit weekend is onderstaande flyer en het concept bezwaarschrift in de wijk verspreid door de initieatiefnemers.
De angst is dat er werkelijk een parkeergarage van die grootte en hoogte komt.  Dat dit in het voorbereidingsbesluit staat wil echter geenszins zeggen dat dit de plannen zijn, sterker nog er zijn nog geen concrete plannen. Voor de ontwikkeling van Stadscentrum van Hoofddorp, waaronder het gehele gebied tussen de Burgemeester van Stamplein, de Nieuwe weg, de Geniedijk en de Hoofdweg zijn er projectgroepen, ook voor deelgebieden zoals b.v. het Spaansterrein en het gebied rond de Binnenweg.
De Bewonerscommissie Hoofddorp-centrum (o.a. Verzetsheldenwijk) behartigt vooral de belangen van de huurders in de Verzetsheldenwijk en complex Lugano maar fungeert inmiddels ook als een plaatsvervangende wijkraad die de belangen van de gehele wijk behartigt. De BC heeft dan ook zitting in vele projectgroep(en) alsmede platformen en wordt om advies  en inspraak gevraagd over de meeste zaken de wijk betreffende.
Inmiddels hebben wij als BewonersCommissie Hoofddorp-centrum contact opgenomen met de gemeente en gevraagd om een nadere toelichting die wij via onze website ook met de bewoners van de wijk zullen delen.
Helaas zijn de vergaderingen van de diverse Platformen en projectgroepen door de Corona-crisis thans niet mogelijk.

Wij adviseren alle bewoners van de wijk om het bezwaarschrift te voorzien van uw naam en adres, te ondertekenen en uiterlijk op 6 mei 2020 bij de gemeente in te leveren of te e-mailen naar: aafke.kaspers@haarlemmermeer.nl 

Volg onze website de komende dagen voor alle informatie over de ontwikkelingsplannen en mogelijkheid tot protest.

Tevens zullen er links aan de website worden toegevoegd naar o.a. de teksten en toelichtingen m.b.t. de ontwikkelingsplannen in het algemeen alsmede het voorbereidingsbesluit en de plannen rond de Binnenweg in het bijzonder.

Wij zullen tevens steeds de reactie van de gemeente met jullie delen.

Lex Kleinhout rmt/efa,  voorzitter-secretaris
Namens het bestuur van BC Hoofddorp-centrum (o.a. Verzetsheldenwijk)

 

Inmiddels heeft de Gemeente op ons verzoek gereageerd met de navolgende tekst:

Verklaring van de Gemeente Haarlemmermeer:

Er zijn vragen uit en zorgen in de omgeving van de Binnenweg ontstaan over het voorontwerp bestemmingsplan ‘Hoofddorp Stadscentrum 1’. Dit ligt tot en met 6 mei a.s. ter inzage. Tot en met die datum kunnen inspraakreacties worden ingediend.

Het plan regelt de bouw van een nieuw gemeentehuis aan het Raadhuisplein met daarnaast appartementen én de bouw van een parkeergarage aan de Binnenweg. Bewoners rond de Binnenweg maken zich zorgen over de omvang van de bestemming Verkeer – Parkeergarage die is opgenomen. Het voorontwerp bestemmingsplan maakt namelijk mogelijk dat er maximaal  600 parkeerplaatsen komen, waarbij de parkeergarage een bouwhoogte mag hebben van 12 meter en een lengte van 125 meter. Deze variant komt uit het Stedenbouwkundig kader Raadhuisplein en omgeving dat de gemeenteraad in september 2018 heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft daarbij ook aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar niet alleen een parkeergarage, maar een mooie stedenbouwkundige oplossing voor parkeren én wonen aan de Binnenweg.

Het bestaande gemeentehuis voldoet niet meer en de gemeente heeft de ambitie om het Raadhuisplein te herinrichten en appartementen en voorzieningen in het stadscentrum toe te voegen.  Daarom vindt de gemeente het belangrijk om een procedure te starten voor het vaststellen van een bestemmingsplan dat een nieuw gemeentehuis, parkeren en woningbouw en voorzieningen aldaar mogelijk maakt. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ervoor gekozen om voorafgaand aan de juridische procedure het voorontwerp ter inzage te leggen. Dit om inspraakreacties op het plan op te halen. Naar aanleiding van de reacties kan het college van Burgemeester en Wethouders het plan bijstellen. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd. In die zes weken kan iedereen bezwaren indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Om na de ontwikkeling van het gemeentehuis en de appartementen genoeg openbare parkeerplaatsen te houden voor het stadscentrum, is een parkeergarage aan de Binnenweg nodig. Daarom is in dit in het voorontwerp bestemmingsplan opgenomen. Plannen voor parkeren én wonen aan de Binnenweg moeten nog worden uitgewerkt. Daar wordt het komende jaar verder aan gewerkt. Als over die plannen genoeg duidelijkheid is, zal daar ook een bestemmingsplan voor worden opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt regelt dus niet die totale ontwikkeling.

Niet alleen de gemeente heeft grond in het gebied van de Binnenweg, maar ook drie andere eigenaren die ook willen ontwikkelen. Hiermee is de gemeente in gesprek en zij zien ook kansen voor een ontwikkeling waar parkeren, wonen, voorzieningen, goede verbindingen en een mooie stadsentree samenkomen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een intentieovereenkomst om deze mogelijkheid verder te onderzoeken. Ook door de coronacrisis duurt dit langer dan verwacht. De gemeente en partijen verwachten hier nog voor de zomer uit te komen. Eerder dit jaar heeft de gemeente aangegeven om bij de uitwerking van de plannen een begeleidingsgroep van vertegenwoordigers uit de omliggende buurten te willen betrekken. Binnenkort is er een gesprek om de mensen bij te praten die zich hier begin dit jaar voor hebben aangemeld. We verwachten vanaf medio dit jaar samen met de eigenaren en in afstemming met de vertegenwoordigers in de begeleidingsgroep de plannen voor de Binnenweg verder te kunnen uitwerken.