Autoparkeerbeleid in de Haarlemmermeer

AUTOPARKEERBELEID IN DE HAARLEMMERMEER

Gemeente Haarlemmermeer
Raadsvoorstel 2017.0004524
Onderwerp Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
Portefeuillehouder dr. Derk Renemagemeente
Haarlemmermeer
Raadsvoorstel 2017.0004524
Onderwerp Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
Portefeuillehouder dr. Derk Reneman
Steller P.J. van Soest
Collegevergadering 31 januari 2017
Raadsvergadering
1. Samenvatting
Waar gaat het over?
Op 24 mei 2016 hebben wij de ontwerpnota “Bestemming bereikt: Uitgangspunten
strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer” (2016.0022189) vastgesteld. Kort gezegd:
het strategisch autoparkeerbeleid. Na een periode van inspraak hebben wij aan de hand van
de binnengekomen informatie de nota op onderdelen aangepast.
Wat willen we bereiken?
Het strategisch autoparkeerbeleid beoogt de kaders en richtlijnen te geven waarbinnen naar
oplossingen gezocht kunnen worden voor gesignaleerde parkeerproblemen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij leggen de nota “Bestemming bereikt: Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer” voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Vervolgens kan met de
vastgestelde kaders naar oplossingen worden gezocht voor gesignaleerde
parkeerproblemen. Dat doen wij niet alleen, maar samen met omwonenden, ondernemers
en dorps- of wijkraden. Gezamenlijk wordt gezocht naar passende oplossingen binnen de
kaders van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
Wat mag het kosten?
Parkeerproblemen die om een oplossing vragen wachten doorgaans op groot onderhoud of
vervanging van de infrastructuur. We maken werk met werk. Het komt echter vaak voor dat
er parkeerproblemen zijn die niet kunnen wachten op groot onderhoud of vervanging van de
infrastructuur. Voorbeelden zijn de wens van de winkeliers aan de Kruisweg om
parkeerplaatsen in de openbare ruimte te scheppen, het verruimen van de blauwe zone
(parkeerschijfzone) in Graan voor Visch en het afschaffen van betaald parkeren in
Badhoevedorp. Zie verder ook de bij dit voorstel gevoegde inventarisatielijst van
onderwerpen waarvoor inwoners en ondernemers snel om een oplossing vragen. Om nu en
in de toekomst adequaat op dergelijke parkeerproblemen te kunnen reageren wordt in de
Voorjaarsrapportage 2017 voorgesteld hiervoor € 75.000 per jaar structureel beschikbaar te
stellen. Dit kan budgettair neutraal, aangezien op basis van de realisatie over 2016, de
verwachting is dat de opbrengsten uit parkeergelden structureel hoger zijn dan geraamd. Dit
budget is voldoende om kleine aanpassingen uit te voeren en om snel te kunnen reageren
op wijzigende omstandigheden. De inventarisatielijst zal worden opgenomen in het
uitvoeringsprogramma Mobiliteit.
Onderwerp
Volgvel
Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
2
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad stelt de uitgangspunten voor het strategisch autoparkeerbeleid vast. Het college is
verantwoordelijk voor de maatregelen die genomen moeten worden om het parkeren te
reguleren. De portefeuillehouder Verkeer & Vervoer is binnen het college verantwoordelijk
voor de coördinatie en uitvoering.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Over de uitvoering leggen wij verantwoording af via de uitvoeringsprogramma’s Verkeer en
Vervoer. Over de voortgang van concrete projecten waarbij parkeerproblemen worden
aangepakt, informeren wij de raad via de trimesterbrieven Verkeer en Vervoer.
2. Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:
1. De nota “Bestemming bereikt: Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer” vast te stellen;
2. Bij de integrale afweging in de Voorjaarsrapportage 2017 een structureel budget van
€ 75.000 voor het aanpakken van parkeerproblemen te betrekken en dit budgettair
neutraal te dekken door hogere opbrengsten uit parkeergelden.
3. Uitwerking
Waar gaat het over?
Kader
Op 26 januari 2012 is door de gemeenteraad van Haarlemmermeer het Deltaplan
Bereikbaarheid (2011.0048267) vastgesteld met als doel een toekomstvast
mobiliteitssysteem te realiseren. Dit impliceert een goede lokale en regionale
bereikbaarheid, optimale doorstroming van het verkeer, verbeteren van de
verkeersstructuur, een goede ontsluiting van de kernen, verdere ontwikkeling van een
hoogwaardig openbaar verveersnetwerk in de regio en het verbeteren van de
verkeersveiligheid.
We gaan uit van vrijheid van bewegen. Dit betekent voor het parkeren dat er zo min mogelijk
sturend wordt opgetreden. Parkeerregulering vindt alleen plaats daar waar het nodig is.
Maatwerk kan daarbij aan de orde zijn, maar altijd binnen de kaders van bereikbaarheid en
verkeersveiligheid.
Op 24 mei 2016 hebben wij de ontwerpnota “Bestemming bereikt: Uitgangspunten
strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer” (2016.0022189) vastgesteld, waarin wij de
strategische keuzes voor het autoparkeerbeleid hebben opgenomen. Vanaf 14 oktober 2016
tot en met 24 november 2016 heeft de ontwerpnota ter inzage gelegen. In die periode zijn
twee informatiebijeenkomsten georganiseerd (op 24 oktober 2016 in Nieuw-Vennep en op
31 oktober 2016 in Hoofddorp).
Gedurende de ter inzagelegging zijn circa 30 reacties binnengekomen. De reacties kunnen
inhoudelijk worden onderverdeeld in twee groepen:
1) Reacties op de beleidsvoornemens, kaders en richtlijnen
De reacties hebben geleid tot aanpassing van de ontwerpnota. Het betreft met name
verduidelijking van enkele passages, omdat uit de reacties blijkt dat de essentie van
het strategisch autoparkeerbeleid niet altijd goed werd begrepen. Verder is een
aantal nuttige aandachtspunten meegegeven, die wij ook in het stuk hebben
verwerkt. Het aangepaste stuk ligt nu voor.
Onderwerp Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
Volgvel 3
2) Aankaarten van parkeerproblemen
Deze reacties hebben wij geïnventariseerd. Hiermee beschikken wij over een eerste
inventarisatielijst van parkeerproblemen die op basis van het strategisch
autoparkeerbeleid kunnen worden aangepakt. Deze is als bijlage bijgevoegd. Het
merendeel van de reacties gaat over de woonbuurt Parklaan/Draverslaan in
Hoofddorp.
De reacties hebben wij verwerkt in een reactienota. Deze is bijgevoegd bij dit raadsvoorstel.
De reactienota hebben wij tevens aan de afzenders toegezonden.
Ontwikkelingen
In de uitvoeringsprogramma’s van het Deltaplan Bereikbaarheid is jaarlijks aandacht
geweest voor parkeermaatregelen. Daarin is aangegeven dat er behoefte is om met
betrekking tot het parkeren uitgangspunten voor strategisch autoparkeerbeleid in
Haarlemmermeer vast te stellen, zodat een consistent, toekomstvast parkeerbeleid wordt
gewaarborgd. Toekomstvast moet enerzijds worden bezien in het kader van de
verwachtingen ten aanzien van het autobezit en -gebruik en anderzijds worden bezien in het
licht van de ruimtelijke ontwikkelingen in Hoofddorp (Centrum) en de ontwikkelingen binnen
de detailhandel.
De afgelopen jaren lieten een stabilisatie zien van het autogebruik, maar de huidige
economische opleving maakt dat rekening moet worden gehouden met een toenemende
druk op het beschikbare parkeerareaaL
Tellen we daarbij op de voorziene groei in aantal inwoners, verdichting van Hoofddorp
Centrum en een sterke Haarlemmermeerse economie, dan is uitbreiding van het
parkeerareaal niet uit te sluiten.
Tegelijk spelen ontwikkelingen van internetwinkels, autodelen en een toenemend gebruik
van elektrische fietsen en dus toename van de actieradius en concurrentiekracht van de
fiets.
De hiervoor genoemde ontwikkelingen met mogelijk een tegengesteld effect op de
parkeerbehoefte maken het noodzakelijk rekening te houden met verschillende mogelijke
ontwikkelingen. De kans op een krimp in de parkeervraag is de komende decennia uiterst
gering. Daarom gaan we de komende jaren het huidige parkeeraanbod in Hoofddorp
Centrum consolideren. Tijdelijke parkeeroplossingen worden permanent gemaakt en waar
parkeerplaatsen moeten wijken voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen komen ze elders
terug. In de uitwerking van verschillende projecten, zoals Huis van Haarlemmermeer en
ontwikkeling Binnenweg, komt dit tot uitdrukking. We monitoren de ontwikkelingen op de
parkeerbehoefte en als die uitgroeit boven het huidige parkeeraanbod, dan kijken we
uiteraard eerst naar de mogelijkheden van benutten en reguleren, en breiden indien dat
noodzakelijk is uit met tijdelijke voorzieningen. Hierbij betrekken we de ontwikkelingen op het
gebied van smart mobility, de zelfrijdende auto en de elektrische auto.
Reikwijdte
De uitgangspunten voor het strategisch autoparkeerbeleid kennen een reikwijdte van tien
jaar en kunnen tussentijds, indien nodig, worden herzien. Bij de formulering van de
uitgangspunten is rekening gehouden met de volgende lokale ontwikkelingen:
• Maximaal10.000 extra woningen te realiseren in Hoofddorp {door middel van
verdichting), afhankelijk van de ontwikkeling van de woningmarkt;
Onderwerp Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
Volgvel 4
• Een verdere ontwikkeling en intensivering van de horeca- en evenementenfunctie
van het centrum van Hoofddorp. De parkeerduur in het centrum neemt hierdoor toe
als ook de parkeerdruk;
• Het parkeergemak maakt Hoofddorp Centrum aantrekkelijk en dient behouden te
blijven;
• Het huidige parkeeraanbod moet behouden blijven en waar het tijdelijk is permanent
worden gemaakt. We monitoren de parkeerbehoefte en als die boven het huidige
aanbod uitgroeit breiden we de capaciteit uit met tijdelijke voorzieningen;
• Het in januari 2016 vastgestelde raadsvoorstel “Commerciële voorzieningen
Haarlemmermeer 2016” (2015.0056233} gaat voor Hoofddorp Centrum uit van
investeren in het gemak van bereikbaarheid met alle vervoersmodaliteiten en
parkeren tegen een laag tarief;
• Het strategisch autoparkeerbeleid is kaderstellend voor het Ontwikkelplan
Stadscentrum Hoofddorp, inclusief Huis van Haarlemmermeer en HoofddorpCentraaL
De parkeervraag wordt binnen de ruimtelijke projecten opgelost. Als er,
zoals bij het Werkhuis van het Huis van Haarlemmermeer, parkeerplaatsen moeten
plaatsmaken voor een ontwikkeling, dan moeten deze parkeerplaatsen elders in het
centrum worden teruggebracht.
Het gaat bij de uitgangspunten om beleid waarin de kaders voor het autoparkeerbeleid zijn
beschreven. Bij de uitwerking van maatregelen voor concrete situaties zijn private belangen
aan de orde en zal adequate participatie met belanghebbenden plaatsvinden.
Wat willen we bereiken?
We willen bereiken dat voorzien wordt in de parkeerbehoefte en dat overlast door onbedoeld
gebruik van parkeergelegenheden wordt voorkomen. Om voldoende parkeergelegenheid
voor doelgroepen te faciliteren, werkt de gemeente met parkeernormen, als onderdeel van
het autoparkeerbeleid. Het autoparkeerbeleid heeft als doel de parkeercapaciteit optimaal te
verdelen; “de juiste parkeerder op de juiste plaats”.
Het autoparkeerbeleid stoelt op een aantal pijlers:
1. Benutten: Door het beter benutten van bestaande parkeervoorzieningen,
bijvoorbeeld door te zorgen door middel van handhaving dat bij woningen de
parkeerplaatsen in de eigen tuin in stand worden gehouden en te stimuleren dat die
parkeerplekken op eigen terrein ook worden gebruikt, of door ‘stop & go’-parkeren
(laag tarief bij korte parkeerduur) mogelijk te maken, wordt het parkeerareaal beter
benut.
2. Reguleren: Hieronder worden de echte parkeermaatregelen verstaan, zoals het
instellen van parkeerverboden (bijvoorbeeld voor grote voertuigen en
aanhangwagens), het instellen van een blauwe zone of invoeren van betaald
parkeren.
3. Bouwen: Het aanleggen van (extra) parkeerplaatsen.
We nemen maatregelen om te zorgen voor een leefbare omgeving. Door het beter benutten
van bestaande voorzieningen hoeven er minder nieuwe voorzieningen aangelegd te worden.
Door te reguleren kunnen we invulling geven aan het sturen van het parkeergedrag:
doelgroepen moeten daar parkeren waar ze bedoeld zijn te parkeren (bijvoorbeeld geen
werknemers of forenzen in woonbuurten of op parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor
winkelend publiek}.
Onderwerp
Volgvel
Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
5
Dit alles willen we bereiken zonder de parkeertarieven generiek aan te passen. Waar het
kan of wenselijk is hebben wij het voornemen om tarieven aan te passen aan het gewenste
gebruik (bijvoorbeeld in het centrum van Hoofddorp op de Kruisweg) of schaffen wij betaald
parkeren af (bijvoorbeeld in Badhoevedorp en in Nieuw-Vennep).
Wat gaan we daarvoor doen?
Monitoring
In gebieden met betaald parkeren waar de parkeerdruk hoog is gaan we tweejaarlijks de
parkeerdruk en betalingsgraad meten. Naast het meten in absolute zin kijken we ook naar
het parkeermotief van de automobilist. Met deze metingen wordt er structureel inzicht in de
parkeerdruk en de effectiviteit van de maatregelen verkregen en kan ook de effectiviteit van
tariefstelling dan wel handhaving bepaald worden. Ook worden trends op tijd zichtbaar en
kan worden ingegrepen als dat moet. Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen met betrekking
tot smart mobility alsook zelfrijdende en elektrische auto’s. Uiteraard blijven we ook alert op
signalen van onze inwoners en ondernemers.
Benutten
Met name in woongebieden zijn benuttingsmaalregelen relevant. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het benutten van parkeerplaatsen op eigen terrein, waaronder het parkeren bij woningen
waarin dit was voorzien. Bij parkeeroverlast of -tekort zullen wij bewoners daar in eerste
instantie op aanspreken. Recente proeven (onder andere in Getsewoud) laten zien dat door
een goede communicatie met bewoners en de dorps- en wijkraden, het herstellen van de
parkeerplaats op eigen terrein aanzienlijk toeneemt. Het daadwerkelijk gebruik gaan we
monitoren. Hier worden de dorps- en wijkraden bij betrokken en dat werpt zijn vruchten af.
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte bij nieuwbouw zijn CROW-normen leidend. Bij
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied houden we er in de openbare ruimte
rekening mee om in de eventueel groeiende parkeerbehoefte te voorzien.
Reguleren
Er zijn veel mogelijkheden om het parkeren te reguleren. We sturen het parkeergedrag
onder andere door: parkeerverboden; instellen van blauwe zones; invoeren van betaald
parkeren of we hanteren een tariefstelling die kort of juist lang parkeren stimuleert. Voor de
gebieden waar betaald parkeren of een blauwe zone geldt, werken we tevens aan een nieuw
vergunningen- en ontheffingensysteem, waaronder een bezoekersregeling.
Bouwen
In gevallen waarin er te weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn, kijken wij altijd eerst naar
maatregelen op het gebied van benutten en reguleren. Als dat geen uitkomst biedt,
overwegen we om extra parkeervoorzieningen te realiseren. Dit kan zowel door het
aanleggen van extra parkeerplaatsen op maaiveld als met de bouw van parkeergarages.
Concrete beleidsvoornemens
Op basis van de nota “Bestemming bereikt: Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer” hebben wij samenvattend de volgende voornemens:
Onderwerp
Volgvel
Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
6
Gemeentebreed:
1. Bij gesignaleerde parkeerproblemen1 zal de situatie eerst objectief onderzocht worden.
Vervolgens wordt met de belanghebbenden gezocht naar een passende en gedragen
oplossing. Die kan gevonden worden in regulering (betaald parkeren, blauwe zone, et
cetera), maar ook andere maatregelen zijn denkbaar (parkeerverboden, uitbreiding
parkeerplaatsen, et cetera). Op voorhand sluiten wij geen maatregelen uit, zolang de
oplossing binnen de kaders van het strategisch autoparkeerbeleid past. Maatwerk blijft
de basis voor parkeerregulering;
2. Het autoparkeerbeleid te evalueren door elke twee jaar onderzoek naar de parkeerdruk
en herkomst te doen in gebieden met een hoge parkeerdruk;
3. De tariefstructuur uit de Parkeernota 2014 te handhaven en voor toekomstige
aanpassingen deze af te stemmen op locatie en functie;
4. Langparkeren bijvoorbeeld door Schipholreizigers wordt geconcentreerd op plekken
waar dat is toegestaan, op terreinen op en rond Schiphol. Op plekken waar deze groep
parkeerders ongewenst is, nemen we maatregelen om dit verschijnsel tegen te gaan;
5. We werken aan een nieuw vergunningen- en ontheffingensysteem, waaronder een
makkelijke bezoekersregeling, waarbij dezelfde regels gaan gelden voor blauwe zones
en gebieden met betaald parkeren;
6. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte bij nieuwbouw zijn CROW-normen leidend. Bij
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied scheppen we extra openbare ruimte die
(op termijn) kan worden ingezet om in groeiende parkeerbehoefte te voorzien.
Gebiedsspecifiek:
7. Betaald parkeren in Nieuw-Vennep en Badhoevedorp af te schaffen;
8. Binnen het centrum van Hoofddorp willen wij op de Kruisweg een proef uit te voeren van
een laag parkeertarief in combinatie met een beperkte parkeerduur om stop&goparkeren
aan te moedigen;
9. Op het P+R-terrein van station Nieuw-Vennep is het parkeren bedoeld voor forensen.
Daar is de eerste dag gratis en daarna volgt een klimtarief om langparkeren
onaantrekkelijk te maken;
10. Wij consolideren het huidige parkeeraanbod in Hoofddorp Centrum. Tijdelijke
parkeeroplossingen worden permanent gemaakt en waar parkeerplaatsen moeten
wijken voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen komen ze elders terug. In de uitwerking
van verschillende projecten, zoals Huis van Haarlemmermeer en ontwikkeling
Binnenweg, komt dit tot uitdrukking.
11 . In Hoofddorp Centrum wordt met progressieve parkeertarieven (A- en B-tarief)
gestimuleerd om te parkeren in de parkeergarages. In de zone met lage tarieven (Ctarief)
is het mogelijk om abonnementen aan te schaffen. Zo wordt lang parkeren
gestimuleerd op wat grotere afstand van het winkelgebied.
12. In Nieuw-Vennep is rond de parkeergarage “De Symfonie” betaald parkeren op straat
ingevoerd om het gebruik van de parkeergarage te stimuleren. We zien dat de
parkeerdruk op de openbare weg laag is en er is dus onvoldoende reden om betaald
parkeren op straat te handhaven. Wij heffen het betaald parkeren in Nieuw-Vennep op.
13. In woongebieden met een hoge parkeerdruk (als gevolg van betaald parkeren in
Hoofddorp Centrum) willen wij blauwe zones waar nodig omzetten in betaald parkeren.
Op deze wijze sluiten de regulering in deze gebieden beter aan bij de parkeerzones van
1 In de inventarisatielijst parkeeronderwerpen staat een planning wanneer we met de nu gemelde
onderwerpen gaan starten.
Onderwerp
Volgvel
Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
7
Hoofddorp Centrum, kan er beter maatwerk worden geleverd en zijn de kosten voor
handhaving beter gedekt.
14. Rond buurtwinkelcentra in Hoofddorp zijn maatregelen zoals invoering van een blauwe
zone mogelijk als blijkt dat daar behoefte aan is.
Participatie en Communicatie
Wij hebben de uitgangspunten voor het strategisch autoparkeerbeleid {2016.0022189}
vastgesteld en dit besluit op 24 mei 2016 ter informatie aan de raad gezonden. Vervolgens
hebben wij onze inwoners, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen in de
gelegenheid gesteld een reactie te geven. Deze reacties zijn opgenomen in de bijgevoegde
reactienota. Daarnaast heeft een tweetal informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De
opbrengst is verwerkt in dit raadsvoorstel tot vaststelling van de uitgangspunten voor
strategisch autoparkeerbeleid.
Bij de uitwerking van het strategisch autoparkeerbeleid en de te nemen maatregelen zullen
wij gericht overleg voeren met belanghebbenden over de knelpunten, doelstellingen,
oplossingsmogelijkheden, gevolgen en uitvoering. Daarvoor zal een gericht informatie- en
communicatieplan worden opgesteld.
Wat mag het kosten?
De Programmabegroting 2017-2020, zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld, is het
financiële kader waarbinnen het strategisch autoparkeerbeleid een plek heeft. Begin 2015
zijn de parkeertarieven eenmalig aangepast om de parkeerinkomsten en de
begratingsramingen in evenwicht te brengen. De parkeertarieven blijven tot 2018
gehandhaafd op het huidige niveau, zoals vastgelegd in ons besluit van 18 november 2014
over de Parkeernota 2014 (2014.0005148}.
In de programmabegroting is geen specifiek budget opgenomen voor het oplossen van
parkeeronderwerpen die niet kunnen wachten op groot onderhoud of vervanging van de
infrastructuur. In de Voorjaarsrapportage 2017 wordt voorgesteld hiervoor € 75.000 per jaar
beschikbaar te stellen. Dit kan budgettair neutraal, aangezien op basis van de realisatie over
2016, de verwachting is dat de opbrengsten uit parkeergelden structureel hoger zijn dan
geraamd. De inventarisatielijst zal worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma
Mobiliteit.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad stelt de uitgangspunten voor het strategisch autoparkeerbeleid vast. Het college is
verantwoordelijk voor de maatregelen die genomen moeten worden om het parkeren te
reguleren. De portefeuillehouder Verkeer & Vervoer is binnen het college verantwoordelijk
voor de coördinatie en uitvoering.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Over de uitvoering leggen wij verantwoording af via de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s
Verkeer en Vervoer. Over de voortgang van concrete projecten waarbij parkeerproblemen
worden aangepakt, informeren wij de raad via de trimesterbrieven Verkeer en Vervoer.
Onderwerp
Volgvel

Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
8
Gevolgen voor herindeling Haarlemmermeer- Haarlemmerliede en Spaarnwoude
(preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
De beslispunten van dit voorstel vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de
samenvoeging, omdat het wordt meegenomen in de integrale afweging Voorjaarsrapportage
2017.
Overige relevante informatie
Een deel van de ingekomen reacties bevat ook punten die betrekking hebben op zaken die
buiten de reikwijdte van het strategisch autoparkeerbeleid vallen. Deze punten worden
separaat afgehandeld.
4. Ondertekening
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris, de bl!rgemeester,
Bijlage{n):
• Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer’
• Inventarisatielijst parkeeronderwerpen
• Reactienota Strategisch parkeerbeleid
• Brief bij reactienota Strategisch parkeerbeleid
Nota
Bestemming bereikt
Uitgangspunten strategisch
autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
Januari 2017
Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId7 is niet aangetroffen in het bestand.
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK 1: Inleiding en Leeswijzer ……………………………………………………………. 1
1.1. Aanleiding ………………………………………………………………………………………………. 1
1.2. Beleidsomgeving …………………………………………………………………………………….. 1
1.3. Leeswijzer ………………………………………………………………………………………………. 1
HOOFDSTUK 2: Doelstelling en strategie …………………………………………………………. 2
2.1. Doelstelling …………………………………………………………………………………………….. 2
2.2. Strategie ………………………………………………………………………………………………… 2
2.3. Het principe van parkeerregulering ……………………………………………………………. 4
2.4. Beschikbare instrumenten ………………………………………………………………………… 4
HOOFDSTUK 3: Beleidscontext en trends ………………………………………………………… 7
3.1. Inleiding …………………………………………………………………………………………………. 7
3.2. Landelijk beleid: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte ………………………………. 7
3.3. Regionaal beleid: RVVP Stadsregio Amsterdam …………………………………………. 8
3.4. Lokaal beleid …………………………………………………………………………………………… 8
3.5. Autobezit, autogebruik en autobezoek Hoofddorp-Centrum ………………………… 10
3.6. Parkeerdruk ………………………………………………………………………………………….. 11
3.7. Zelfrijdende en elektrische auto’s …………………………………………………………….. 12
3.8. Ontwikkeling winkelcentra ………………………………………………………………………. 12
3.9. Automatisering en ICT ……………………………………………………………………………. 13
HOOFDSTUK 4: Uitwerking …………………………………………………………………………….. 14
4.1. Monitoring …………………………………………………………………………………………….. 14
4.2. Identificeren gebieden ……………………………………………………………………………. 14
4.3. Identificeren doelgroepen ……………………………………………………………………….. 17
4.4. Keuze instrumenten ……………………………………………………………………………….. 24
4.5. Bijzondere parkeervoorzieningen …………………………………………………………….. 24
4.6. Flexibel bouwen …………………………………………………………………………………….. 25
4.7. Pijlers onder het autoparkeerbeleid ………………………………………………………….. 25
HOOFDSTUK 5: Samenvattend ………………………………………………………………………. 27
Relevante literatuur/beleidsdocumenten ……………………………………………………………. 29
Pagina 1
HOOFDSTUK 1: Inleiding en Leeswijzer
1.1. Aanleiding
Op 26 januari 2012 is door de gemeenteraad het Deltaplan Bereikbaarheid vastgesteld.
Doel van het Deltaplan is te komen tot een toekomstvast mobiliteitssysteem. In de
Uitvoeringsprogramma’s die jaarlijks zijn vastgesteld is aandacht geweest voor
parkeermaatregelen. Thans is er echter behoefte om met betrekking tot het parkeren een
strategische visie vast te stellen, zodat een consistent en toekomstvast autoparkeerbeleid
is gewaarborgd.
1.2. Beleidsomgeving
De volgende ontwikkelingen zijn relevant voor dit strategisch autoparkeerbeleid:
· Het strategisch autoparkeerbeleid is als volgt aangekondigd in de Parkeernota
2014: “het moet onder meer gaan over de veranderingen in de
parkeerverordening, harmonisatie van de regels voor parkeervergunningen en
–ontheffingen, parkeren door ambtenaren en winkel- en kantoorpersoneel
· In de gemeente spelen buiten Hoofddorp enkele specifieke parkeerproblemen en
–wensen in Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, de ringvaartdorpen en de
ontwikkelingen rond Sugar City.
In hoofdstuk 4 “Uitwerking” wordt daar verder op ingegaan.
1.3. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de hoofdlijnen en doelstellingen van het strategische
autoparkeerbeleid uiteengezet. Voor een snelle inzage in het strategisch
autoparkeerbeleid kan dat hoofdstuk zelfstandig worden gelezen. In de daarop volgende
hoofdstukken wordt dieper ingegaan op achtergronden en onderbouwing voor dit beleid.
Zo wordt in hoofdstuk 3 de beleidscontext en trends aangegeven. In hoofdstuk 4 wordt
het beleid uitgewerkt, waarna in hoofdstuk 5 de benodigde tijd, geld en middelen worden
beschreven.
Pagina 2
HOOFDSTUK 2: Doelstelling en strategie
2.1. Doelstelling
Het strategisch autoparkeerbeleid is bedoeld om voor langere tijd vast te leggen op welke
wijze de gemeente om wenst te gaan met het autoparkeren. Na vaststelling kan per
jaarschijf, gebied, doelgroep of geagendeerd onderwerp deze visie worden uitgewerkt in
maatwerkoplossingen.
Het parkeerbeleid heeft tot doel:
– het bevorderen van de bereikbaarheid van voorzieningen:
o toepassen van geschikte parkeernormen voor de diverse woon- en
werkgebieden;
o zorgen voor een acceptabele parkeerdruk (verhouding vraag en aanbod);
o helder informeren over de parkeermogelijkheden (parkeerverwijzing).
– het terugdringen van objectieve parkeeroverlast in woonwijken om de
leefbaarheid bevorderen:
o niet teveel blik op straat (aanzicht);
o geen ongewenst (illegaal) parkeergedrag.
De gemeente wil het parkeren voor diverse doelgroepen faciliteren. Dat willen we doen
per type gebied. Zo worden in woongebieden alleen bewoners en hun bezoekers
gefaciliteerd en op bedrijfsterreinen juist de gevestigde bedrijven en hun bezoek. In
winkelgebieden (centrumvoorzieningen) ligt het primaat veel meer bij de bezoeker. Ook
Schipholreizigers willen de auto parkeren, maar dat wordt (behalve op Schiphol en de
expliciet daarvoor aangewezen plaatsen) als ongewenste vorm van parkeren binnen
woongebieden beschouwd en dus ontmoedigd.
2.2. Strategie
Beleid is een cyclisch proces dat start bij het definiëren van een probleem- en
doelstelling. Hierop volgt een proces waarin het probleem nader onderzocht en
geanalyseerd wordt, gevolgd door het samenstellen van een pakket van maatregelen. Na
het doorvoeren van de maatregelen dienen deze te worden geëvalueerd, waarna het
beleid kan worden bijgesteld. Daarmee is de cyclus rond. Ook in onze gemeente volgen
wij deze cyclus, met dien verstande dat we starten vanuit de beleidslijnen vastgelegd in
het Deltaplan Bereikbaarheid, de hieraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma’s en de
Parkeernota uit 2014 (zie ook paragraaf 3.4). De hoofdzaak is dat de vraag naar
mobiliteit te allen tijde wordt gefaciliteerd, wat tot uiting komt in het motto ‘Vrijheid van
bewegen’. We reguleren het parkeren alleen daar waar het nodig is.
Pagina 3
Het autoparkeerbeleid stoelt op de volgende pijlers:
· Benutten: Door het beter benutten van bestaande parkeervoorzieningen,
bijvoorbeeld door te zorgen door middel van handhaving dat bij woningen de
parkeerplaatsen in de eigen tuin in stand worden gehouden en te stimuleren dat
die parkeerplekken op eigen terrein ook worden gebruikt, of door ‘stop & go’-
parkeren (laag tarief bij korte parkeerduur) mogelijk te maken, wordt het
parkeerareaal beter benut.
· Reguleren: Hieronder worden de echte parkeermaatregelen verstaan, zoals het
instellen van parkeerverboden (bijvoorbeeld voor grote voertuigen en
aanhangwagens via de Algemene Plaatselijke Verordening (verder APV), het
instellen van een parkeerschijfzone of betaald parkeren.
· Bouwen: Het realiseren van extra parkeerplaatsen.
Deze pijlers zijn gebaseerd op de methodieken van het CROW Kennisplatform voor
verkeer, vervoer en infrastructuur (verder CROW).
Uitvoeringsprogramma
Elk van de pijlers vraagt om specifieke of gecombineerde maatregelen. Pas als wensen
goed zijn benoemd, kan invulling worden gegeven aan de eventueel te treffen
maatregelen. Deze maatregelen zijn vertaald naar instrumenten, waarmee sturing kan
worden gegeven aan het autoparkeerbeleid. Het principe van eerst ‘benutten’, indien
nodig ‘reguleren’ en daarna ‘bouwen’ is bepalend voor de keuze van de toe te passen
instrumenten. Wederom is hierbij de indeling naar gebied, naar
bereikbaarheidskenmerken, naar doelgroep en naar mobiliteitskenmerken leidend.
Monitoring en evaluatie
Een gedegen beleidsevaluatie mag niet ontbreken. Zonder dit is immers bijstelling van
beleid niet mogelijk. Daarom gaan wij een monitoringsprogramma uitvoeren, waarbij
wordt getoetst hoe de parkeerdruk per gebied zich ontwikkelt. Na overleg met
betrokkenen stellen wij vast of de gemeten parkeerdruk acceptabel is.
Pagina 4
2.3. Het principe van parkeerregulering
Autoparkeerbeleid heeft in algemene zin de volgende doelen:
· Het bieden van voldoende parkeerruimte voor doelgroepen.
· Het garanderen van leefbaarheid en bereikbaarheid.
· Het tegengaan van overlast.
Parkeerregulering vindt dan ook plaats tegen de achtergrond van de volgende doelen:
· Het waarborgen van de vitaliteit van centrumgebieden: voor de vitaliteit van
centrumgebieden is het nodig om voldoende parkeerruimte voor bezoekers te
waarborgen en lage tarieven vast te houden.
· Het optimaliseren van het gebruik van de beschikbare ruimte: parkeerregulering
beïnvloedt parkeergedrag. Door het inzetten van geschikte instrumenten wordt
de parkeerruimte benut door de beoogde doelgroep.
· Het optimaliseren van de leefbaarheid en veiligheid: deze kan worden vergroot
door parkeerders die geen binding hebben met het gebied, of dagen achter
elkaar de auto parkeren (de “buurtvreemde langparkeerders”, bijv.
Schipholreizigers) te weren.
· Het voorkomen of verminderen van parkeerexcessen: met parkeerregulering
worden parkeerexcessen voorkomen of verminderd, zoals parkeren op de stoep,
dubbel parkeren en dergelijke.
2.4. Beschikbare instrumenten
De volgende instrumenten zijn beschikbaar:
· Fiscaal parkeren.
· Parkeren vergunninghouders.
· Parkeerschijfzone.
· Overige (flankerende) maatregelen.
Fiscaal parkeren
Men spreekt van fiscaal parkeren, wanneer het parkeren wordt gestuurd door
parkeerbelasting te heffen. Dit is een gemeentelijke heffing in de vorm van een bedrag
per tijdseenheid (“betalen bij de meter of mobiele telefoon”) of een vergunning (de
parkeerbelasting voor de hele vergunningenperiode wordt in één keer afgekocht). Fiscaal
parkeren heeft de volgende kenmerken:
· de handhaving wordt door handhavers van de gemeente uitgevoerd en niet door
de politie;
· bij niet of te weinig betaalde parkeerbelasting wordt een naheffingsaanslag
uitgeschreven;
· de gemeente is vrij in het bepalen van de hoogte van de parkeer- en
vergunningentarieven;
· de opbrengsten van de naheffingsaanslagen komen ten goede aan de gemeente;
· een eventueel bezwaar tegen een opgelegde naheffingsaanslag wordt
Pagina 5
afgehandeld via het fiscale recht en niet via de Wet Mulder1;
· de gemeente is vrij om verschillende vergunningssoorten uit te geven,
bijvoorbeeld voor mantelzorgers, artsen, bedrijven en dergelijke;
· handhaving geschiedt uitsluitend op het al dan niet voldaan hebben van
parkeerbelasting. Allerlei andere handhaving dient door de politie of daartoe
aangestelde buitengewone opsporingsambtenaren (verder BOA’s) te worden
gedaan;
· zolang er wordt betaald, geldt er geen maximale parkeerduur.
Parkeren voor vergunninghouders
Onder dit regime mag er uitsluitend met een vergunning worden geparkeerd. Dat kunnen
verschillende vergunningen zijn (bewonersvergunning, bedrijfsvergunning of
bezoekersvergunning). Deze vorm van regulering heeft als nadeel dat parkeerruimte niet
optimaal kan worden benut en dat dus de parkeerdruk per saldo toeneemt, met name in
de directe omgeving. Grote voordeel is dat heel gericht kan worden gestuurd wie wel en
wie geen gebruik van de parkeerplaatsen kan maken.
Parkeerschijfzone
In de volksmond heet dit een blauwe zone. Door middel van een verkeersbesluit wordt
een parkeerduurbeperking ingevoerd. In veel gevallen is er voor bewoners een
ontheffingsmogelijkheid voor het tonen van de parkeerschijf. Met het tonen van de
parkeerschijf kan er nog altijd gratis geparkeerd worden. Daarnaast zijn er de volgende
verschillen ten opzichte van het fiscaal parkeren:
· er zijn beperkte mogelijkheden om ontheffingen te krijgen. De basis daarvan is de
Wegenverkeerswet en dit wordt geregeld in de Parkeerverordening 2000;
· voor wijzigingen dienen leges te worden betaald. Die worden bepaald aan de
hand van de werkelijke kosten;
· leges zijn per handeling en niet per tijdsperiode (half jaar of jaar);
· de kosten voor uitvoering en handhaving worden bekostigd uit de algemene
middelen van de gemeente;
· de opbrengsten van bekeuringen (fout parkeren volgens Wet Mulder) gaan naar
de staatskas;
· parkeren is gratis gedurende de toegestane parkeerduur. Daarna moet de auto
worden verplaatst.
Flankerende maatregelen
Het bereiken van de doelen van autoparkeerbeleid kan met flankerende maatregelen
worden ondersteund:
· Door te verwijzen naar beschikbare parkeerruimte. Dit kan statisch, in gevallen
waarin de beschikbare ruimte gemakkelijk te vinden is. Bij een hoge parkeerdruk
en lastig te vinden vrije parkeerruimte heeft een dynamisch systeem
meerwaarde. Die waarde moet niet worden overschat. Vaak willen automobilisten
1 De Nederlandse Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde
verkeersvoorschriften (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, lex Mulder, wet
Mulder), bepaalt voor veel verkeersovertredingen dat deze volgens het bestuursrecht worden afgedaan, niet
volgens het strafrecht. De wet is genoemd naar mr. dr. Albert Mulder (1916-1995), secretaris-generaal van het
Ministerie van Justitie en lid van de Raad van State.
Pagina 6
op een bepaald terrein of in een bepaalde garage parkeren, waarbij men het
zoeken of wachten voor lief neemt.
· Door het aangeven van een duidelijke P-route komen automobilisten vanzelf
langs de relevante parkeerplaatsen en -garages.
· Haarlemmermeer is een echte autogemeente. Tegelijkertijd neemt het gebruik
van het Openbaar Vervoer explosief toe in onze gemeente en gaat de landelijke
opmars van de elektrische fiets zeker niet aan de polder voorbij.
Pagina 7
HOOFDSTUK 3: Beleidscontext en trends
3.1. Inleiding
Een gemeentelijk autoparkeerbeleid staat niet op zichzelf, maar dient geplaatst te worden
in het kader van regionaal en landelijk beleid. Daarbij is het meest relevant de Nota
Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (verder I&M) met daarin het
vigerende landelijk verkeer- en vervoerbeleid en het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan
Stadsregio Amsterdam (verder RVVP SRA), waarin de regionale beleidslijnen zijn
uitgezet. Deze plannen komen met bijpassende investeringsagenda’s.
3.2. Landelijk beleid: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
In 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. Daarin zijn in bijlage 6
de essentiële onderdelen van de Nota Mobiliteit onverkort opgenomen. De belangrijke
verkeerskundige thema’s zijn:
· Versterken van de economie door het verbeteren van de bereikbaarheid.
· Groei van het verkeer mogelijk maken.
· Betrouwbare en voorspelbare reistijd van deur tot deur.
· Inzetten op vernieuwen wegen en wegwerken onderhoudsachterstand.
· Kracht van het openbaar vervoer benutten.
· Permanent verbeteren verkeersveiligheid.
· Kwaliteit leefomgeving verbeteren.
· Kaders stellen aan decentraal beleid.
Het landelijke beleid geeft geen rechtstreekse handvatten voor decentraal
autoparkeerbeleid. Zo bevat het geen vaste formats voor parkeernormen of iets
dergelijks. Die zijn terug te vinden in kengetallen van het CROW, waar de gemeentelijke
parkeernormennota op gebaseerd is. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte komt als
volgt terug in het strategisch autoparkeerbeleid van de gemeente Haarlemmermeer:
· Een consistent autoparkeerbeleid waarborgt de mogelijkheid om na een
acceptabele en voorspelbare reistijd ook de auto te kunnen parkeren. Dit wordt
bevorderd door voor doelgroepen voldoende parkeerruimte te faciliteren.
· Door voldoende parkeerruimte bij haltes van het openbaar vervoer in combinatie
met een goed openbaar vervoer kan parkeeroverlast worden tegengegaan.
· Door voor de verschillende categorieën parkeerders de juiste voorzieningen aan
te leggen wordt overlast tegengegaan en de kwaliteit van de leefomgeving
verbeterd.
Binnen het beleid van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte bevindt zich nog het
programma Beter Benutten van het Ministerie van I&M. Beter Benutten betreft een
samenwerking tussen rijk, regio en bedrijfsleven om de filedruk op de drukste punten met
20% te verminderen en een verbetering van de reistijd van deur tot deur met 10% te
bereiken.
Pagina 8
3.3. Regionaal beleid: RVVP Stadsregio Amsterdam
Het Regionale Verkeers- en Vervoersplan van de Stadsregio Amsterdam vormt het
kader voor gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid. Voor wat betreft het
autoparkeerbeleid beperkt het RVVP zich tot het verbeteren en garanderen van de
leefbaarheid in verblijfsgebieden en het optimaliseren van overstappunten ten behoeve
van het openbaar vervoer.
3.4. Lokaal beleid
De volgende gemeentelijke beleidsdocumenten hebben betrekking op strategisch
autoparkeerbeleid:
· Deltaplan Bereikbaarheid.
· Uitvoeringsprogramma’s Deltaplan Bereikbaarheid.
· “Parkeernota 2014“.
· Bepalingen in bestemmingsplannen m.b.t. parkeren Schipholreizigers.
· Structuurvisie Haarlemmermeer 2030.
Deltaplan Bereikbaarheid
Het Deltaplan Bereikbaarheid geeft de eerste aanzet tot een duurzaam en toekomstvast
mobiliteitssysteem. Goede lokale en regionale bereikbaarheid, optimale doorstroming,
verbeteren van de verkeersstructuur, goede ontsluiting van de kernen, verdere
ontwikkeling van een hoogwaardig vervoernetwerk in de regio en het verbeteren van de
verkeersveiligheid zijn de doelen die het Deltaplan voor ogen heeft. Daar waar
parkeerregulering wordt toegepast, kan dit zowel door middel van parkeerduurbeperking
als beprijzen.
Uitvoeringsprogramma’s Deltaplan Bereikbaarheid
Ieder jaar wordt er een Uitvoeringsprogramma opgesteld. De belangrijkste gerealiseerde
en te realiseren thema’s zijn:
· 2012: Parkeerverwijzing per mobiele telefoon;
· 2013: Aansluiting op het Nationaal Parkeer Register (verder NPR), zodat ook per
telefoon en per minuut betaald kan worden, digitalisering van het
parkeervergunningensysteem, realisatie statische parkeerverwijzingen en diverse
aanpassingen aan parkeerplekken (extra parkeerplaatsen eilanden Floriande,
realisatie P+R Beukenhorst-Zuid, invoering betaald parkeren in de
Verzetsheldenwijk);
· 2013: Vaststelling Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer;
· 2014: Invoeren PIN-betalingen, aanpak illegale parkeerterreinen rond Schiphol;
· 2015: Onderzoek overlast Schipholparkeerders rond R-Nethaltes;
Op basis van de kencijfers van het CROW heeft Haarlemmermeer eigen parkeernormen
opgesteld. Deze parkeernormen gelden voor nieuwe ontwikkelingen in de gemeente. Op
de parkeernorm wordt een toeslag gereserveerd, om toekomstige uitbreiding van het
parkeerareaal niet onmogelijk te maken.
Pagina 9
Parkeernota 2014
In deze parkeernota is, vooruitlopend op de vaststelling van het strategisch
autoparkeerbeleid, geregeld dat de parkeerinkomsten in de pas lopen met de ramingen
en is het betaald parkeren in Nieuw-Vennep geactualiseerd. In deze nota wordt het op te
stellen strategisch autoparkeerbeleid aangekondigd en vindt aanwijzing van nieuwe
gebieden voor betaald parkeren plaats. Na het vaststellen van het strategisch
autoparkeerbeleid kunnen deze onderwerpen worden uitgewerkt.
Parkeren Schipholreizigers
De luchthaven Schiphol is niet alleen een openbaar toegankelijk gebied voor wegverkeer,
maar eerst en vooral ook een bedrijf en voorziening. Voor Schiphol als voorziening geldt
de algemene regel dat parkeren bij die voorziening moet worden opgelost, zoveel
mogelijk op eigen terrein of binnen de plangrenzen van het luchthavengebied. Er moet
voldoende parkeeraanbod gerealiseerd worden om de reguliere parkeervraag te kunnen
faciliteren. Nader geconcretiseerd betekent dit:
· Schiphol moet voor zijn medewerkers en reizigers voorzien in voldoende
parkeergelegenheid. De maximale vraag naar parkeergelegenheid binnen het
luchthavengebied is onderbouwd in het bestemmingsplan Schiphol, waarin de
ruimtelijke ontwikkeling van de luchthaven is vastgelegd.
· Het parkeren mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte.
Daar waar mogelijk moet de parkeervraag worden opgevangen in
(ondergrondse) parkeergarages.
Het autoparkeerbeleid heeft tot doel het bevorderen van de bereikbaarheid van
voorzieningen en het voorkomen van ongewenst parkeergedrag. Haarlemmermeer voert
ten aanzien van Schiphol een restrictief beleid. Dit komt neer op het begrenzen van de
hoeveelheid parkeergelegenheid. In de bestemmingsplannen van de gebieden rond de
luchthaven staat precies aangegeven waar wel en niet langparkeren is toegestaan.
Daarop wordt gehandhaafd en er is voldoende jurisprudentie voorhanden om ongewenst
parkeren van Schipholreizigers in het buitengebied of op bedrijventerreinen te
voorkomen.
Structuurvisie Haarlemmermeer 2013
De Structuurvisie Haarlemmermeer 2030, die in oktober 2012 door de gemeenteraad is
vastgesteld, geeft de ruimtelijke ambities weer. De verkeerskundige aspecten zijn
uitgewerkt in het Deltaplan Bereikbaarheid. De structuurvisie gaat onder meer in op de
atypische stedelijkheid: het eigene van de centrumkern Hoofddorp, de omliggende
kernen met hun specifieke kracht en eigenschappen en de dubbeldorpen langs de
ringvaart. Het strategisch autoparkeerbeleid maakt hetzelfde onderscheid.
De structuurvisie gaat ook in op netwerken en knooppunten, zonder de parkeeraspecten
expliciet te maken. Onder knooppunten wordt niet alleen netwerkknooppunten
(overstappunten openbaar vervoer) verstaan, maar ook attractiepunten of bijzondere
voorzieningen. Juist rond de knooppunten worden in meer of mindere mate
parkeerproblemen ervaren. Niet geheel onbegrijpelijk, omdat deze knooppunten
kwalitatief goede transferlocaties zijn. Juist vanuit deze knooppunten zullen de
parkeermaatregelen worden opgebouwd.
Pagina 10
Een belangrijk aspect van de structuurvisie is de gerichtheid van de kernen en
omringende gemeenten op de centrumkern Hoofddorp én de gerichtheid van veel
inwoners van de Haarlemmermeer op hun voormalige woonplaatsen, zoals Amsterdam,
Haarlem en Leiden. Verplaatsingen naar de herkomstgemeenten worden veelal per auto
gemaakt, vooral als het om sociaal-recreatieve motieven gaat.
Voor al deze aspecten geldt dat een goede afstemming van areaal op behoefte
essentieel is. Dat kan betekenen dat buurtvreemde langparkeerders geweerd moeten
worden en het parkeren door bewoners (van hun eerste en tweede auto) gefaciliteerd
dient te worden.
3.5. Autobezit, autogebruik en autobezoek Hoofddorp-Centrum
Landelijk wordt rekening gehouden met stabilisatie van het autobezit en in sommige, met
name stedelijke gebieden, aanzienlijke vermindering van het autogebruik. De vraag is
wat de langetermijnverwachting voor het stedelijke gebied van Haarlemmermeer,
Hoofddorp centrum is.
Doorgaans wordt gekeken naar de ontwikkeling van het autobezit om trends te kunnen
waarnemen in het autogebruik. Het autobezit in Haarlemmermeer lijkt, kijkend naar de
periode 2008 – 2015, onder druk te staan. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) komt namelijk naar voren dat het gemiddelde autobezit per huishouden
in Haarlemmermeer zich stabiliseert. In deze cijfers wegen echter de bedrijfsauto’s niet
mee en aangezien onze gemeente veel ondernemers kent is onderrepresentatie van het
autobezit in de CBS-cijfers aannemelijk. Tevens is sprake van een economische opleving
en die weegt nog niet door in de CBS-cijfers. Tot slot is het goed om te realiseren dat
autobezit niet zo maar kan worden gelijkgeschakeld met autogebruik. Naar mate de
economische en sociaal-culturele dynamiek in een samenleving die autogebaseerd is
toeneemt neemt het aantal gereden kilometers per auto toe, terwijl het autobezit constant
blijft. Verder heeft een relatief modern wagenpark een lage vervangingsnoodzaak.
Voor Hoofddorp centrum zal krimp van het autobezoek de komende jaren niet aan de
orde zijn. De voorziene groei in aantal inwoners, de verdichting van Hoofddorp Centrum,
de onverminderde regionale aantrekkingskracht van de winkel- en horecavoorzieningen
en de sterke economie van Haarlemmermeer zijn allemaal factoren die krimp
onaannemelijk maken en zelfs voorsorteren op groei. Daar staan wel trends tegenover,
zoals de opmars van internetwinkels en het toenemend gebruik van de elektrische fiets.
Ook de spreiding van het autobezoek is een factor in de parkeerdruk. Een toename van
de parkeerbehoefte als gevolg van toenemend horeca-, bioscoop- of theaterbezoek kan
’s avonds prima worden opgevangen met het parkeeraanbod dat overdag beschikbaar is
voor winkelend publiek.
De voorlopige conclusie die kan worden getrokken is, dat in vergelijking tot 2008 de druk
op het parkeerareaal in de gemeente aan het toenemen is en nog verder zal toenemen.
Een constatering die wordt bevestigd in een in september en oktober 2015 uitgevoerd
parkeeronderzoek (zie paragraaf 3.6). Op de langere termijn is niet aannemelijk dat de
het autobezoek aanzienlijk gaat krimpen. Wel is onduidelijk of de groei door zal zetten
dan wel op de langere termijn af zal nemen. Dit vraagt om periodieke monitoring van het
Pagina 11
parkeren. Verder wordt het aantal parkeerplaatsen in Hoofddorp Centrum geconsolideerd
en structureel gemaakt. Dat wil zeggen dat het aantal pareerplaatsen niet mag afnemen.
Om de parkeerdruk niet te hoog te laten worden moet bij nieuwe ontwikkelingen
voldoende parkeergelegenheid worden gerealiseerd.
3.6. Parkeerdruk
Voor Hoofddorp Centrum is in september en oktober 2015 een parkeerduuronderzoek
uitgevoerd en zijn scenario’s over de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van
parkeren in beeld gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat:
· er geen sprake is van een overspannen parkeersituatie en er zelfs op het
wekelijkse piekmoment (zaterdagmiddag) nog voldoende restcapaciteit is;
· het winkelcentrum prima functioneert en door consumenten goed wordt
gewaardeerd;
· wanneer nieuwe ontwikkelingen, conform ons beleid, voorzien in de eigen
parkeerbehoefte, er geen reden is om aan te nemen dat het huidige
parkeeraanbod in de nabije toekomst ontoereikend is;
· de toekomstige parkeeropgave nog met vele onzekerheden is omgeven.
Locatie
(zie
kaartje)
Omschrijving Capaciteit Totale
bezettingsgraad op
piekmoment
(zaterdag 14.00 uur)
P1 Garage de Vier Meren 1150 86%
P2 Garage Polderplein 472 86%
P3 Garage Primark 200 67%
P5 Garage Centrum 200 90%
T2 + P4 Terrein + Garage Burg. v. Willigenlaan 624 69%
T1 Terrein Binnenweg 290 17%
T3 Terrein Nieuweweg/Kruisweg 272 92%
S1 Straatparkeren zone 1 284 57%
S2 Straatparkeren zone 2 150 106%
S3 Straatparkeren zone 3 172 109%
Totaal 3814 77%
Om in te spelen op de onzekerheden, gesignaleerd in dit onderzoek, gaan wij vooralsnog
restrictief om met het bestaande parkeerareaal, de ontwikkeling van de parkeerduur- en
parkeerdruk monitoren en voor de korte- en middellange termijn indien noodzakelijk
(bijvoorbeeld bij wegvallen tijdelijke voorzieningen) alleen parkeercapaciteit bijbouwen die
ook gemakkelijk kan worden afgebroken.
Pagina 12
Parkeerlocaties Hoofddorp Centrum
3.7. Zelfrijdende en elektrische auto’s
De ontwikkeling van zelfrijdende en elektrische auto’s is gaande. Dit kan gevolgen
hebben voor het parkeergedrag en de parkeerbehoefte. Wij zullen daarom de
ontwikkelingen op deze gebieden blijven volgen.
3.8. Ontwikkeling winkelcentra
Door internet verandert de wijze waarop consumenten winkelen. Voor winkelcentra is dit
een grote uitdaging om een rol van betekenis te blijven spelen. Hoofddorp Centrum biedt
een ruimte diversiteit aan winkels. Mede hierdoor en door de goede bereikbaarheid is het
een aantrekkelijk winkelcentrum met regionale uitstraling. Hoofddorp Centrum lijkt door
het toenemende online winkelen ook niet aan aantrekkelijkheid te verliezen. Sterker nog,
Hoofddorp Centrum trekt mede door de uitbreiding van horeca steeds meer bezoekers
aan. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat de behoefte aan parkeren in Haarlemmermeer
niet daalt en dat mede door de uitbreiding van het horecabezoek de verblijfsduur
Pagina 13
toeneemt. Het gevolg hiervan is dat de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen
toeneemt.
Parkeervoorzieningen gelden als potentiële weerstandsfactor met betrekking tot
winkelcentra. Dit houdt in dat een goede parkeervoorziening een winkelcentrum niet
direct aantrekkelijker maakt, maar te weinig of slechte parkeervoorzieningen kunnen een
winkelcentrum wel minder aantrekkelijker maken. Naast voldoende parkeerruimte is ook
een breed aanbod aan winkelvoorzieningen, een goede toegang, eenvoudige routering,
een aantrekkelijke en schone inrichting van het verblijfsgebied en veilige parkeerplaatsen
van groot belang.
Om de vitaliteit van de kleinere winkelcentra en winkelstraten (buiten Hoofddorp
Centrum) te waarborgen en te verbeteren, is een specifieke aanpak nodig. Daar is veelal
geen sprake van structurele parkeerdruk, terwijl daar juist het aantal parkeerwisselingen
van groot belang is. Dat wordt niet bereikt met (progressieve) parkeertarieven, maar met
parkeerschijfzones met een passende maximale parkeerduur (zonder
ontheffingsregeling) of een laag parkeertarief met een maximale parkeerduur.
In dat kader stellen wij voor het betaald parkeren in Nieuw-Vennep en Badhoevedorp af
te schaffen. De noodzakelijke parkeerruimte voor winkelbezoekers kan worden
gewaarborgd met een blauwe zone. Zie daarvoor hoofdstuk 4.
(Vooral kleine) winkelcentra vragen een specifieke aanpak.
3.9. Automatisering en ICT
We zien dat er parkeerapps op de markt komen om het zoeken naar een vrije
parkeerplaats gemakkelijker te maken. Daarmee wordt dynamiseren van het bestaande
parkeerverwijssysteem minder urgent. Slimme apps in slimme voertuigen zijn immers
beter in staat te voldoen aan de wensen van parkeerconsumenten. Maatregelen die in
het kader van het Beter Benutten programma van het Ministerie van I&M zijn
doorgevoerd, hebben ook een positief effect gehad op de bereikbaarheid van de
parkeervoorzieningen. Slimme automatiseringstoepassingen maken een hogere
bezettingsgraad van parkeervoorzieningen mogelijk.
Door verdere automatisering en ICT-toepassingen kan de parkeervraag teruglopen.
Pagina 14
HOOFDSTUK 4: Uitwerking
4.1. Monitoring
Het vaststellen, uitvoeren en onderhouden van autoparkeerbeleid is een dynamisch
proces waar vele factoren een rol bij spelen. Het beleid dient dan ook niet statisch te zijn,
maar moet waar nodig worden bijgesteld. Dit vraagt om monitoring, zodat enerzijds de
effecten van het gevoerde autoparkeerbeleid worden geëvalueerd en dat anderzijds uit
de verkregen inzichten bijstelling van het beleid kan plaatsvinden.
Minimaal eenmaal per twee jaar gaan we daarom parkeerdrukmetingen houden in
gebieden met parkeerregulering en gebieden waar veel klachten vandaan komen. Dit is
nodig om trends in parkeren te zien en om snel in te kunnen spelen op actuele
gebeurtenissen.
Soms is herkomstonderzoek daarbij wenselijk, niet alleen om het ongewenste parkeren
van bijvoorbeeld Schipholreizigers te achterhalen, maar ook om het invloedgebied van
voorzieningen in kaart te brengen.
4.2. Identificeren gebieden
Haarlemmermeer kent een grote verscheidenheid aan woonmilieus met een grote
variatie aan mobiliteitsmogelijkheden. In kleine kernen is het aanbod van openbaar
vervoer beperkt en zijn bewoners voor dagelijks vervoer veelal afhankelijk van de auto,
terwijl inwoners van Hoofddorp over meer opties beschikken. Uiteenlopende
woonmilieus, vaak geconcentreerd in verschillende type wijken, trokken leefstijlen naar
de gemeente met contrasterende mobiliteitspatronen. In de ‘nieuwste’ wijken, Getsewoud
en Floriande, wonen de meeste gezinnen met kinderen, terwijl meer traditionele inwoners
vaker in de kleine randkernen en in oude delen van Hoofddorp en Nieuw-Vennep wonen.
De jonge, vaak welvarende, gezinnen afkomstig uit de stad in onze nieuwste wijken
combineren werk en zorg en kennen een druk levensritme met navenante
mobiliteitsbehoeften. Ze onderhouden vaak sociale contacten met de steden van waaruit
zij afkomstig zijn, wat hun actieradius en mobiliteitsbehoefte nog sterker doet toenemen.
Meer traditionele inwoners, vaak al decennialang in de polder wonend, zijn veelal wat
Pagina 15
ouder en onderhouden hun sociale relaties juist in de nabije woonomgeving.
Kenmerkend is dat veel inwoners van Haarlemmermeer voorzieningen (met name
culturele) gebruiken in de steden Amsterdam, Haarlem en Leiden. Dit heeft effect op de
oriëntatie van vervoerstromen en maakt regionale verbindingen belangrijk.
Hoofddorp
De grote kern Hoofddorp wordt gekenmerkt door een scheiding van de functies wonen,
winkels (centrumvoorzieningen) en bedrijfslocaties. Tot in de jaren 50 van de vorige eeuw
bestond de gemeente uit twee kleine dorpen en telde Hoofddorp amper 5.000 inwoners.
Zoals overal in het land werden na de oorlog wonen en werken steeds meer gescheiden.
Hoofddorp telt nu een groot winkelcentrum met regionale aantrekkingskracht, terwijl er in
de wijken aanvullende lokale winkelcentra zijn.
Hoofddorp centrum vertoont voor wat betreft parkeren alle kenmerken passend bij een
grote stad. Door de aanwezigheid van hoogwaardige centrumvoorzieningen, waardoor
betaald parkeren nodig is voor de regulering, ontstaat verdringing naar omliggende
gebieden. Daar is nu via een parkeerduurbeperking het parkeren gereguleerd. Dit op zich
leidt ook weer tot verdringing. Hierdoor wordt het gebied waar regulering moet worden
toegepast steeds groter, het zogenaamde waterbedeffect. Dat doet zich niet voor in de
andere kernen, waaronder Nieuw-Vennep, omdat daar het parkeeraanbod nog ruim
voldoende is.
De aanloopstraten (bijv. Kruisweg) verdienen bijzondere aandacht. Hier is het
detailhandelsaanbod veelal kleinschalig en gespecialiseerd en het over het algemeen
ook zelfstandige ondernemers. De parkeerruimte is beperkt en het winkelbezoek meestal
van korte duur. Dit vraagt passende reguleringsmaatregelen, zoals een goedkoop tarief
voor (zeer) kort parkeren.
Geleidelijk aan zien we dat in het centrum van Hoofddorp de horeca in belang toeneemt
en door het cultureel centrum en de bioscoop de parkeerduur langer wordt.
Overige kernen
Ook al is Nieuw-Vennep geen kleine kern, toch zijn de kenmerken voor wat betreft
parkeren daar vergelijkbaar met die in bijvoorbeeld Badhoevedorp. Nieuw-Vennep kent
weliswaar betaald parkeren in het centrumgebied bij de Hoofdweg en Venneperweg,
maar de parkeerdruk in de omgeving is laag. Daardoor is betaald parkeren niet
noodzakelijk. Daarbij komt nog de concurrentie van het winkelcentrum in Getsewoud.
Daar is parkeren gratis. Dit komt de concurrentiepositie van het centrumgebied van
Nieuw-Vennep niet ten goede. In 2001 heeft de raad de overeenkomst met de exploitant
van de parkeergarage De Symfonie in het centrum van Nieuw-Vennep bekrachtigd,
waarin staat dat de gemeente gedurende tien jaar bijdraagt in het exploitatietekort van de
parkeergarage voor een maximumbedrag van ƒ 230.000. De gemeente kon ook in het
centrum van Nieuw-Vennep of in Getsewoud permanent betaald parkeren invoeren. Nu
de termijnen uit de overeenkomst zijn verstreken, levert het afschaffen van betaald
parkeren in Nieuw-Vennep geen nadere verplichtingen op jegens de exploitant van de
parkeergarage. Wij zijn voornemens om het betaald parkeren in Nieuw-Vennep af te
schaffen.
Pagina 16
De belangrijkste kernen waar dit naast Nieuw-Vennep speelt zijn Badhoevedorp en
Zwanenburg. Badhoevedorp was in de jaren 30 tot 70 van de vorige eeuw de grootste
van deze kernen. De overige kleine kernen breiden niet of nauwelijks uit en hebben meer
een gemengde uitstraling. Het cultuurhistorische karakter overheerst hier en daarom
moet er voorzichtig met parkeren worden omgegaan. In Badhoevedorp en Zwanenburg
zijn kleine blauwe zones ingevoerd om lokale problemen beheersbaar te houden. Betaald
parkeren in Badhoevedorp willen wij afschaffen. Voldoende parkeerruimte voor
bezoekers aan de winkels kan met een blauwe zone worden gegarandeerd.
De ontwikkeling van Sugar City in Haarlemmerliede & Spaarnwoude vormt voor
Zwanenburg een bijzonder aandachtspunt. De hoeveelheid parkeerders die Sugar City
gaat aantrekken, kan mogelijk tot overlast gaan leiden in Zwanenburg. Weliswaar is
Sugar City verplicht het parkeren op eigen terrein te faciliteren en is er ook het
voornemen dit te doen. We houden de ontwikkelingen rond Sugar City nauwlettend in de
gaten, zodat we daar snel kunnen inspelen om eventuele overlast te beperken. De meest
effectieve maatregel is waarschijnlijk het invoeren van betaald parkeren of een
parkeerduurbeperking voor het gebied direct grenzend aan de fietsbrug bij de
Zwanenburgerdijk en Domineeslaan. Wanneer de overlast daar aanleiding toe geeft,
moet een gericht monitoringsprogramma duidelijk maken hoe groot het gebied moet zijn
waar parkeerregulering ingevoerd moet worden. Of er parkeeroverlast optreedt en als er
overlast komt in welke mate dat zal zijn is nu niet te zeggen.
Ringdijk
Langs de ringdijk speelt een specifieke problematiek. Vanouds zijn dat bouwlinten met
gemengde samenstelling. In verschillende dorpen met lange aaneengesloten
lintbebouwing is de parkeerdruk hoog en wordt de hele oever ingenomen door
parkeerplaatsen. In enkele dorpen is er de mogelijkheid direct achter de dijk te parkeren.
Dan ontstaat de mogelijkheid de parkeervakken op de oever te verwijderen, zodat er op
de oever meer ruimte voor recreatief gebruik ontstaat.
Langs de ringdijk wordt langparkeren door waterrecreanten als overlast ervaren. Veel
recreanten parkeren langs de ringdijk omdat zij er een boot hebben liggen en een steiger
hebben om een jachthaven aan de overzijde te bereiken. Gedurende een hele dag,
weekend of langer verruilt men de auto voor de boot. Ook zijn er gevallen, met name aan
de oostzijde van de Haarlemmermeer, waarin geparkeerd wordt aan de ringdijk
Haarlemmermeer om een bestemming (woning, recreatiewoning of jachthaven) aan de
overzijde per pontje te bereiken. Dit speelt in vooral in Oude Meer, Aalsmeerderbrug en
Rijsenhout. In Buitenkaag is onderaan de dijk een parkeerterrein aangelegd voor
werknemers van de jachtbouwer op Kaageiland, om parkeeroverlast in het dorp en op de
ringdijk te voorkomen. In sommige dorpen zijn er kansen om parkeerruimte onderaan de
dijk te maken, zodat op de dijk ruimte voor recreatief gebruik ontstaat. Aan de oostzijde
van de polder betreft het vaak recreanten die aan de overzijde (de Westeinderplassen)
een recreatiewoning bezitten.
Het participatietraject ringdijk/Ringvaart moet deels inzichtelijk maken waar en in welke
omvang de problemen zich manifesteren. Pas bij reconstructies van delen van de ringdijk
Pagina 17
wordt parkeeronderzoek gedaan. Dan ontstaat een exact beeld over het gewenste en
genormeerde aantal parkeerplaatsen. Daar waar nodig moeten we, om het oneigenlijke,
ongewenst gebruik van de ruimte langs de kwetsbare ringdijk te beheersen,
parkeerduurbeperkingen of parkeerbeperkingen instellen. Voor reguleringsmaatregelen
langs de ringdijk zal maatwerk moeten worden toegepast.
Schiphol
Op Schiphol is al jarenlang sprake van een restrictief autoparkeerbeleid. Het streven van
de luchthaven is om hiermee het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. De
bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer beperkt zich
tot het parkeren in het openbare domein. Daar is nu sprake van een streng
parkeerregime. Alle bedrijvigheid en recreatie is hier gerelateerd aan de luchtvaart. Qua
parkeren zijn er twee aandachtspunten:
· Het langparkeren door Schipholreizigers al dan niet op legale wijze. Voor het
parkeren van Schipholreizigers op locaties waar wij dat ongewenst vinden,
hebben wij beleid ingesteld. Dit beleid blijven wij onverkort hanteren. Het
parkeren van Schipholreizigers bij HOV-haltes hebben wij in oktober 2014
onderzocht. Het onderzoek geeft aanleiding om maatregelen te nemen in de
vorm van ‘reguleren’ of ‘bouwen’.
· Het parkeren van grote voertuigen. Steeds meer en met name Oost-Europese
vrachtwagenchauffeurs houden zich op in de buurt van Schiphol in afwachting
van een retourvracht. Ook komt het voor dat chauffeurs de hele combinatie laten
staan en ondertussen met een goedkope vlucht heen en weer reizen naar hun
land van herkomst. Deze problematiek manifesteert zich nu ook in andere
gebieden, zoals op de verzorgingsplaats Ruige Hoek langs de A4. In een
regionaal project werken wij aan deze parkeerproblematiek van vrachtauto’s uit
en houden daarbij rekening met de belangen van Schiphol en de bedrijvigheid in
het gebied. De problematiek reikt verder dan handhaving en APV.
4.3. Identificeren doelgroepen
Door het parkeren per doelgroep te beschouwen, ligt de focus vooral op de
mobiliteitskenmerken en -behoeften van de verschillende doelgroepen en hoe deze het
beste kunnen worden gefaciliteerd. De differentiatie naar doelgroep heeft een duidelijke
relatie met de indeling naar gebieden. Immers per gebied moet worden bepaald welke
doelgroepen worden gefaciliteerd en welke juist niet. Het autoparkeerbeleid raakt zo aan
ruimtelijke ordeningsprincipes: welke functies sta je waar toe en waar wordt
functiemenging toegestaan.
Een ander belangrijk verschil betreft de gemiddelde parkeerduur. Deze kan variëren van
enkele minuten voor een bezoeker aan een bakker tot aan meerdere dagen en weken
voor een bewoner.
Voor wat betreft de parkeerbehoefte onderscheiden wij de volgende doelgroepen:
· Bewoners;
· Werkenden;
Pagina 18
· Bezoekers (zowel sociaal als zakelijk);
· Winkelend publiek;
· Dag- en verblijfsrecreanten;
· Schipholreizigers;
· Nachtpersoneel (o.a. Schiphol, ziekenhuis).
Elk van deze groepen kent haar eigen dynamiek. Bewoners hechten bijvoorbeeld grote
waarde aan parkeren dicht bij de eigen voordeur en zullen hun auto gedurende meerdere
uren en meerdere dagen daar neer willen zetten. Bezoekers, of het nu voor sociale
doeleinden is of voor zakelijk of winkelen, kennen over het algemeen een relatief korte
parkeerduur (minder dan 4 uur). Parkeren in de buurt van voorzieningen is voor hen van
belang en het is algemeen geaccepteerd hier voor te betalen. Ook recreanten kunnen
worden gezien als bezoekers, zij het dat hier een onderscheid moet worden gemaakt
naar dag- en verblijfsrecreanten. De laatsten zijn qua parkeerbehoefte nog het best te
vergelijken met bewoners: zij parkeren gedurende meerdere aaneengesloten dagen. De
personen die reizen via Schiphol vormen een heel speciale groep. De parkeerduur
varieert voor hen van enkele uren tot meerdere weken. In de volgende tabel specificeren
wij de kenmerkende parkeerduur per doelgroep.
Parkerduur
Max.
30 min
30 – 60
min
Enkele
uren
Hele
dag
Hele
nacht
Enkele
dagen
Een
week of
langer
Bewoners
Werkenden
Sociaal bezoek
Zakelijk bezoek
Winkelbezoek
Dagrecreant
Verblijfrecreant
Schipholreizigers
Nachtpersoneel
Bewoners
Voor de doelgroep bewoners is het essentieel hen zo volledig mogelijk te faciliteren. In
die gebieden waar wonen als functie aanwezig is, moeten er dan ook faciliteiten
aanwezig zijn om de eigen auto van de bewoners te kunnen parkeren. In gebieden met
een parkeerregime faciliteren wij de parkeervergunning voor de tweede auto per
huishouden. Daar bovenop is het mogelijk, om bij een acceptabele parkeerdruk, extra
vergunningen uit te geven voor derde en volgende auto’s. Uitgangspunt is wel dat de bij
nieuwbouw gerealiseerde parkeergelegenheid op eigen terrein in stand wordt gehouden
en gebruikt wordt.
Daar waar wonen ondergeschikt is aan andere functies, bijvoorbeeld in het
centrumgebied van Hoofddorp, hanteren wij ook het uitgangspunt dat parkeren voor
bewoners gefaciliteerd wordt. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met
medegebruik van de ruimte door winkelbezoek aan Hoofddorp, waardoor de uitgifte van
Pagina 19
vergunningen voor tweede en derde auto’s vaak beperkt moet worden en soms zelfs niet
kan.
Betaald parkeren op straat is op dit moment ingevoerd in en rond het centrum van
Hoofddorp en op beperkte schaal in Nieuw-Vennep (omgeving Symfonie) en
Badhoevedorp. In Hoofddorp betreft dit ook hele woonbuurten, in tegenstelling tot Nieuw-
Vennep en Badhoevedorp, waar het hoofdzakelijk gaat om de directe omgeving van het
winkelcentrum. Wij hebben het voornemen het betaald parkeren in Nieuw-Vennep en
Badhoevedorp op te heffen en zo nodig om te zetten in een blauwe zone.
In Hoofddorp is in de ene woonwijk sprake van een fiscaal regime en in de andere
woonwijk sprake van een blauwe zone. Het belangrijkste verschil voor de bezoeker is dat
de bezoeker die langer dan twee uur parkeert in de blauwe zone iedere keer zijn
parkeerschijf doordraait (wat volgens de wet verboden is) en in een fiscaal regime elke
parkeerder zijn of haar parkeerbelasting betaalt. Voor de bewoners van de betreffende
gebieden geldt voor de blauwe zone een geldigheid van de ontheffing van twee jaar en
een geldigheid van de vergunning voor fiscaal parkeren van één jaar. Wij hebben het
voornemen de kosten (op jaarbasis) voor de twee regimes gelijk te trekken. Door het
parkeertarief is voor de bezoeker uit aangrenzende gebieden het parkeren in de fiscale
gebieden minder interessant. Bij de huidige tarieven zullen bewoners dus geneigd zijn uit
kostenoverweging een blauwe zone te prevaleren boven een fiscaal regime, terwijl een
fiscaal regime (waarschijnlijk) zal leiden tot minder gebiedsvreemde langparkeerders.
Daarnaast delen bezoekers bij een blauwe zone niet mee in de kosten van in stand
houding van het parkeerregime en vloeien bekeuringen in de staatskas in plaats van in
de gemeentekas.
Wij stellen een op maat gemaakte bezoekersregeling voor, bijvoorbeeld met een soort
strippenkaart of kraskaart, al dan niet digitaal.
Parkeerregulering moet inwoners niet belemmeren in het ontvangen van bezoek.
Wij stellen een op maat gemaakte bezoekersregeling voor.
Per type gebied wordt een regeling met betrekking tot het faciliteren van de
tweede auto per huishouden uitgewerkt.
Bedrijven/personeel
Voor personeel van bedrijven wordt ervan uitgegaan dat zij gebruik maken van parkeren
op eigen terrein. Dit betreft dan zowel het parkeren van voertuigen van de eigen
werknemers, de bedrijfsvoertuigen alsmede de voertuigen van bezoekers. Als aanvulling
hierop kan mede gebruik gemaakt worden van een (gering) aantal parkeerplaatsen in de
openbare ruimte.
In Hoofddorp is op het bedrijventerrein Beukenhorst een betaald parkeerregime van
toepassing. Zonder een betaald parkeerregime ontbreekt er een prikkel om zorg te
dragen voor parkeerruimte op eigen terrein. Er zijn in beperkte mate openbare
parkeerplaatsen gerealiseerd.
Op het bedrijventerrein De Hoek zijn alleen enkele openbare parkeerplaatsen voor
vrachtwagens gerealiseerd en niet voor personenauto’s.
Pagina 20
Ons streven is erop gericht het parkeren in de openbare ruimte terug te dringen. Dit
gebeurt door via de milieuvergunning bedrijven te stimuleren maatregelen met
betrekking tot mobiliteitsmanagement toe te passen. Blijkt dit niet afdoende te zijn, dan
overwegen wij om net als op Beukenhorst betaald parkeren in te gaan voeren op die
terreinen waar de parkeerdruk in de openbare ruimte ontoelaatbaar is.
Op bedrijventerreinen is ons uitgangspunt “Parkeren op eigen terrein”.
In Hoofddorp Centrum is parkeren op eigen terrein vaak niet mogelijk. Winkelpersoneel,
ambtenaren en andere werknemers zijn daar aangewezen op openbare parkeerplaatsen
of parkeergarages van private partijen. Op loopafstand van het centrum zijn op dit
moment voldoende parkeerplaatsen met C-tarief beschikbaar.
Het huidige model, waarbij er op acceptabele loopafstand parkeergelegenheid
beschikbaar is tegen een aantrekkelijk tarief wordt in Hoofddorp Centrum gehandhaafd.
Daarbij kan het begrip “acceptabele loopafstand” in de loop van de tijd wijzigen. De
huidige bovengrondse parkeergarage naast het raadhuis en het terrein aan de
Binnenweg (beiden C-tarief) voldoen aan de huidige opvattingen over “acceptabele
loopafstand” en bieden voldoende ruimte.
Bezoekers
Bezoekers moeten worden onderscheiden in:
· Winkelend publiek.
· Zakelijke bezoekers.
· Sociale bezoekers, veelal bezoekers van bewoners in het gebied.
· Recreatieve bezoekers, die op zichzelf weer zijn onder te verdelen in
dagrecreanten en verblijfrecreanten (die minimaal overnachten).
Haarlemmermeer kent ten behoeve van kort parkeren bij winkels geen (zeer) kort
parkeertarief, alleen in de tariefzones A en B een progressief parkeertarief. Het eerste
uur een lager tarief dan in het tweede uur. Het derde en volgende uur is vervolgens wéér
duurder. Een dergelijke tariefstructuur bevordert het lange parkeren op parkeerplaatsen
met C-tarief of op plaatsen waar geen parkeerregime is. Om het langer parkeren in
garages en op C-terreinen verder te stimuleren, willen wij in een beperkt aantal
aanloopstraten, waar winkels zijn gevestigd voor een relatief snelle boodschap, een
speciaal “stop & go-tarief” invoeren.
Wij vinden dat invoering van betaald parkeren geen invloed mag hebben op het sociaal
bezoek. In wijken waar parkeerders ook ’s avonds en in het weekend moeten betalen,
bestaat het risico dat bewoners daardoor in een extra sociaal isolement komen. Om dat
te voorkomen zijn in veel plaatsen bezoekersregelingen in het leven geroepen. Een
dergelijke regeling kent vele vormen. Het kan een kraskaart zijn, maar evengoed ook een
extra vergunning die voor de tijd van de parkeeractie gekoppeld wordt aan het voertuig
van de bezoeker. Voor de gebieden met betaald parkeren is een bezoekersregeling
mogelijk.
Pagina 21
Bij de meeste functies vindt parkeren door bezoekers plaats. Soms als extra, zoals bij
woningen, soms als hoofdactiviteit, zoals bij een theater. Daar zijn de parkeerkencijfers
van Kennisplatform CROW op gebaseerd. Bij nieuwe functies moet het aantal openbaar
toegankelijkeparkeerplaatsen (bestaand of nieuw aan te leggen) minimaal gelijk zijn aan
het aantal parkeerplaatsen dat wordt aangegeven bij het ‘aandeel bezoekers’ in onze
parkeernormennota van december 2013. Deze parkeerplaatsen moeten beschikbaar zijn
of worden aangelegd in de openbare ruimte of in publiek toegankelijke
parkeervoorzieningen.
Bij een langere parkeerduur is een langere loopafstand acceptabel. Voor kort
parkeren kan parkeerruimte worden gecreëerd door een parkeerduurbeperking
(al dan niet in combinatie met betaald parkeren) in te voeren. Voor sociaal
bezoek kan een speciale bezoekersregeling worden ontwikkeld.
Schipholreizigers
Uitgangspunt is dat Schipholreizigers parkeren op daarvoor bestemde plaatsen. Hiervoor
hanteert de luchthaven een restrictief beleid, waarbij een duidelijk onderscheid wordt
gemaakt naar kort- en langparkeren voor de reizigers. Met name bij
parkeervoorzieningen gelegen in de buurt van de HOV-haltes is sprake van ongewenst
parkeren door reizigers. Dit is buurtvreemd parkeren en zal daarom niet worden
gefaciliteerd en zo nodig ontmoedigd.
Om het parkeren in goede banen te leiden zijn op Schiphol op sommige plaatsen
parkeerschijfzones, parkeerverbodszones en/of betaald parkeerzones ingesteld. Op
particuliere parkeerterreinen in de buurt van Schiphol is in de bestemmingsplannen een
restrictieve bepaling ten aanzien van het parkeren door Schipholreizigers opgenomen dat
streng wordt gehandhaafd.
Voor personeelsleden zijn speciale personeelsparkeerplaatsen. Met Schiphol Sternet kan
het personeel vervolgens bij de werkplek komen. Voor luchtvaartreizigers die kort
wegblijven en voor het halen en brengen van luchtvaartreizigers zijn er speciale
parkeergarages. Daarnaast is en wordt er nieuwe parkeergelegenheid ontwikkeld voor
kort parkeren bij Schiphol Plaza, vooral ten behoeve van halen en brengen. Voor
middellang- en langparkerende reizigers is er een speciaal parkeerterrein. Voor het halen
en brengen van treinreizigers is er een Kiss & Ride voorziening.
Schipholreizigers worden binnen de bebouwde kom van de diverse kernen (o.a.
in Hoofddorp en Nieuw-Vennep) niet gefaciliteerd en zo nodig ontmoedigd.
Nachtpersoneel
Nachtpersoneel vertoont in grote lijnen hetzelfde parkeergedrag als omwonenden (zijn ’s
avonds en ’s nachts aanwezig). In onderzoeken moet worden vermeden dat er geen
goed onderscheid wordt gemaakt tussen deze wijkvreemde doelgroep en omwonenden.
Met name rondom R-nethaltes en het Spaarne Gasthuis hebben we hier vermoedelijk
mee te maken.
Pagina 22
Bij parkeeronderzoeken moet, waar nodig, nachtpersoneel worden
onderscheiden als groep.
Bijzondere doelgroepen
Met de hiervoor benoemde doelgroepen is het gros van alle parkeerders getypeerd. Er
zijn echter enkele bijzondere categorieën en toepassingen, waarvoor in het beleid
specifiek aandacht moet zijn:
· Gehandicapten: Naast de algemene regels met betrekking tot de Europese
gehandicaptenparkeerkaart zijn er in gebieden met betaald parkeren
gehandicaptenparkeerplaatsen aangegeven, waar met een Europese
gehandicaptenparkeerkaart drie uur gratis mag worden geparkeerd. Binnen de
verschillende tariefzones gelden op dit moment verschillende regelingen. Wij
stellen voor om in alle tariefzones gehandicapten vrij te stellen van
parkeerbelasting. Gehandicapten hebben immers in verband met een beperkt
loopvermogen geen of weinig alternatief en laten zich door tarieven niet
reguleren. Zo zijn zij wettelijk in blauwe zones vrijgesteld van het tonen van de
parkeerschijf.
· Laden en lossen: In winkelgebieden moeten voldoende laad- en losplaatsen zijn
om te voorkomen dat laden en lossen op trottoirs of de rijbaan gebeurt, met de
bijbehorende stremmingen. Voor een vitaal centrum is het van belang dat er
voldoende mogelijkheden zijn. Op dit moment is laden en lossen goed
gefaciliteerd. Dit beleid zetten wij voort.
· Taxi’s: Voor een vitaal centrumgebied met horeca is het ook nodig dat het
centrumgebied voldoende toegankelijk is voor taxi’s. Bij voldoende laad- en
loshavens dienen deze als plaats voor het laten in- en uitstappen van
taxipassagiers. Dat is conform de wettelijke regels. Ook op bushaltes is dat
toegestaan. Met name in uitgaansgebieden dient er een voldoende aanbod te
zijn van taxistandplaatsen, om de aanrijtijden voor taxi’s zo klein mogelijk te
houden. Dubbelgebruik van parkeerplaatsen is mogelijk: overdag gewone
parkeerplaatsen en in de avond en nacht als taxistandplaats.
· Deelauto’s: Deelauto’s zijn landelijk in opkomst, zij het heel geleidelijk. Met de
huidige stand van techniek is het niet meer noodzakelijk om een deelauto een
eigen parkeervak te geven. Het is tegenwoordig heel goed mogelijk om appgestuurd
inzichtelijk te maken waar deelauto’s zich bevinden en of ze
beschikbaar zijn. Haarlemmermeer heeft geen gereserveerde parkeerplaatsen
voor deelauto’s en wij zullen dit ook niet faciliteren.
· Oplaadpunten elektrische auto’s: Om verder te komen met elektrisch rijden
dienen er voldoende oplaadfaciliteiten in de openbare ruimte beschikbaar te zijn.
Uitgangspunt daarbij is dat bij woningen er alleen oplaadpunten in de openbare
ruimte worden geplaatst, wanneer de aanvrager niet over een
parkeermogelijkheid op eigen terrein beschikt en er binnen 300 meter geen
oplaadpunten beschikbaar zijn die voldoende “overcapaciteit” hebben. Het
aanleggen van oplaadfaciliteiten in parkeergarages wordt gestimuleerd. Om te
voorkomen dat oplaadpunten op straat onnodig lang bezet worden gehouden,
kan een “connectietarief” worden ingevoerd, waardoor men wordt gestimuleerd
om de auto af te koppelen. Overigens komen er steeds meer mogelijkheden om
Pagina 23
oplaadfaciliteiten kostendekkend te exploiteren. Door te anticiperen op de vraag
naar centrale oplaadfaciliteiten, wordt elektrisch rijden verder gestimuleerd.
Hiervoor is een afzonderlijke beleidsnota in voorbereiding.
Deze lijst is niet uitputtend. Ook zijn er speciale vergunningen voor mantelzorgers en er
zijn wensen om voor gebieden met fiscaal parkeren een bezoekersregeling in te voeren.
Wij stellen voor om voor deze doelgroepen passende regelingen te treffen die in de
parkeerverordening nader worden uitgewerkt.
Naast dit meer op de typische gebruiker gerichte onderscheid, is ook nog een typisch
gebruik te onderkennen. De wet geeft sinds enkele jaren de mogelijkheid om door middel
van doelparkeren een parkeerplaats te bestemming voor een bepaald parkeerdoel. De
bekendste vorm is het parkeren ten behoeve van het naar school brengen van kinderen
(Kiss + Ride), maar allerlei andere doelen zijn ook mogelijk. Van deze mogelijkheid wordt
ook gebruik gemaakt bij oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Parkeer + Reis is al decennia lang een begrip. Hiervoor zijn ook in Haarlemmermeer
afzonderlijke parkeervoorzieningen aangelegd, die wij zullen continueren.
Parkeren grote voertuigen
In de APV is het parkeren van grote voertuigen geregeld. Daarmee is niet gezegd dat er
geen problemen zijn.
Enkele jaren geleden heeft een globale inventarisatie plaatsgevonden. Hieruit kwam naar
voren dat er in woonwijken nauwelijks sprake is van overlast door parkerende
vrachtwagens. De problematiek van het vrachtwagenparkeren doet zich vooral voor op
(verouderde) bedrijventerreinen en wordt veroorzaakt door langdurig en foutief parkeren
en afgekoppelde trailers. Met name rustplaats Den Ruygen Hoek en bedrijventerrein
Oude Meer kwamen als probleemlocaties naar voren.
Met Rijkswaterstaat, de eigenaar van Den Ruygen Hoek, wordt bespreken welke
maatregelen genomen kunnen worden om de overlast op de rustplaats te beperken.
Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de planuitwerking voor het realiseren van extra
vrachtwagenparkeerplaatsen op bedrijventerrein Oude Meer in combinatie met een
communicatieactie. Dit wordt samen met de parkmanagementorganisatie opgepakt.
In 2016 is een groot regionaal onderzoek gehouden. Daaruit bleek dat de problematiek
van het vrachtwagenparkeren zich vooral voordoet in de omgeving van Schiphol en vaak
ook Schiphol-gerelateerd is. Samen met de regiopartijen worden de uitkomsten van het
onderzoek verder uitgewerkt en worden voorstellen gedaan voor oplossingen.
Pagina 24
4.4. Keuze instrumenten
Hoofddorp
Hoofddorp kenmerkt zich door een groot centrumgebied met regionale uitstraling. De
parkeervraag wordt hoofdzakelijk gegenereerd door het winkelcentrum, het raadhuis en
de kantoorlocaties Beukenhorst en (in mindere mate) De Hoek. In het centrum is betaald
parkeren in garages en op straat ingevoerd, waardoor het bekende waterbedeffect
optreedt. De parkeerdruk verschuift naar de omliggende gebieden. Om die druk het hoofd
te bieden gaan we parkeerregulering in ringen uitbreiden.
Daarbij kan gedacht worden aan uitbreiding van het fiscaal parkeren.
· Fiscaal parkeren is gebaseerd op de gemeentelijke parkeer- en
parkeerbelastingverordening en geeft de gemeente alle beleidsvrijheid om een
en ander te regelen in de lokale parkeerverordening. Het is ook veel minder
afhankelijk van landelijke wetgeving, waarin de parkeerschijfzone is opgenomen.
· Er zijn binnen het fiscaal parkeren veel eenvoudiger maatwerkoplossingen
mogelijk, zoals regelingen voor bezoek en mantelzorgers.
· De kosten worden neergelegd bij de gebruiker in plaats van bij de gemeenschap.
Een blauwe zone in woongebieden blijft mogelijk. Een blauwe zone werkt met name als
voor de langparkeerders de loopafstand van en naar hun bestemming te lang is om elke
twee uur de parkeerschijf door te draaien. Met name in gebieden met (nu al) weinig
bezoekers schiet een algemene parkeerregulering haar doel voorbij. In dergelijke
gebieden is er veelal sprake van een structureel tekort aan parkeerplaatsen, of een slecht
gebruik van parkeerruimte op eigen erf. In een dergelijk geval zullen wij eerst bewoners
aanspreken om de parkeerruimte op eigen terrein te gebruiken of opnieuw toegankelijk te
maken.
Nieuw-Vennep en overige kernen
Parkeerproblemen doen zich in Nieuw-Vennep en de overige kernen hoofdzakelijk voor
rond winkelgebieden. Er is daar behoefte aan voldoende parkeerruimte voor kort
parkeren zodat de winkels gemakkelijk bereikbaar zijn. Vooral in gemengde gebieden
(wonen boven winkels) is er het risico dat er te weinig parkeerruimte is voor bezoekers
aan de winkels. Een blauwe zone is dan een geschikt middel, zonder een financiële
(psychologische) drempel op te werpen. Voor dergelijke kleine blauwe zones is geen
ontheffingsregeling nodig.
Overigens verdient de parkeersituatie rond de Symfonie in Nieuw-Vennep maatwerk. Zie
daarvoor paragraaf 4.2 Overige kernen.
4.5. Bijzondere parkeervoorzieningen
Een toekomstvast verkeers- en vervoerssysteem bestaat uit een mix van modaliteiten,
waar naast de auto ook de fiets en openbaar vervoer een belangrijk onderdeel van zijn.
Goede overstapmogelijkheden en dito parkeermogelijkheden passen daarbij. Zo is
Schiphol bij uitstek een goed voorbeeld van verknoping en benutting van
vervoerssystemen. Bij dit (openbaar) vervoersknooppunt zien we een uitgebreid netwerk
van parkeervoorzieningen, variërend van kort parkeren direct voor de terminals,
langparkeren voor werknemers en parkeren voor luchtvaartreizigers op afstand
gecombineerd met busvervoer naar de terminal. In de bestemmingsplannen van
Pagina 25
gebieden rond de luchthaven is een restrictief autoparkeerbeleid voor Schipholreizigers
opgenomen.
Rond OV-knooppunten worden passende parkeervoorzieningen gerealiseerd. Het
genoemde onderscheid tussen Hoofddorp en de andere kernen is ook hier van
toepassing. Ook daarvoor geldt: de gekozen oplossing moet passen bij de doelgroep.
De keuze tussen auto en fiets wordt beïnvloed door de parkeermogelijkheden op de
bestemming. De opkomst van de elektrische fiets maakt dat de verplaatsingsafstanden
waarvoor de fiets een alternatief is toenemen.
Goede stallingsvoorzieningen voor de fiets dragen bij aan de optimale keuzemogelijkheid
voor openbaar vervoerreizigers en bezoekers aan de winkelcentra. Het thema fiets
parkeren wordt verder meegenomen in de later op te stellen nota Fietsbeleid.
4.6. Flexibel bouwen
Landelijke trends laten een afnemende bezettingsgraad van gebouwde
parkeervoorzieningen zien, terwijl lokale ontwikkelingen het tegendeel aangeven. Daarbij
is het huidige parkeeraanbod het uitgangspunt. Wij gaan ervan uit dat die permanent
wordt geborgd. Uitbreidingen worden in tijdelijke voorzieningen opgevangen, tot blijkt dat
de groei structureel is. Ons uitgangspunt is om nieuwe parkeervoorzieningen flexibeler te
bouwen en een mix van tijdelijke en permanente investeringen in te zetten.
Toekomstige ontwikkelingen vragen een mix van tijdelijke en permanente
investeringen.
4.7. Pijlers onder het autoparkeerbeleid
Het parkeerbeleid heeft tot doel:
– het bevorderen van de bereikbaarheid van voorzieningen:
o toepassen van geschikte parkeernormen voor de diverse woon- en
werkgebieden;
o zorgen voor een acceptabele parkeerdruk (verhouding vraag en aanbod);
o helder informeren over de parkeermogelijkheden (parkeerverwijzing).
– het terugdringen van objectieve parkeeroverlast in woonwijken om de
leefbaarheid bevorderen:
o niet teveel blik op straat (aanzicht);
o geen ongewenst (illegaal) parkeergedrag.
Parkeerregulering vindt alleen plaats daar waar dat nodig is. Vooral in en rond het
centrum van Hoofddorp is parkeerregulering een absolute noodzaak. Hoofddorp Centrum
is een hoogwaardig winkelgebied met regionale uitstraling. Bezoekers komen van buiten
fietsafstand en dus veel per auto. Om deze bezoekers goed te faciliteren zijn meerdere
parkeergarages gerealiseerd. Mede daardoor is er ook rond het centrum betaald
parkeren ingevoerd en is/wordt dat uitgebreid naar omliggende wijken, om het
Pagina 26
“waterbedeffect” te dempen. Met parkeerregulering willen wij bewerkstellen dat
verschillende doelgroepen daar parkeren waar ze bedoeld zijn te parkeren, zodat de
verschillende parkeergelegenheden zo effectief mogelijk gebruikt kunnen worden.
Kortparkeerders dichtbij en langparkeerders op afstand.
Parkeerregulering geschiedt alleen daar waar nodig en heeft tot doel een sturend
parkeerbeleid. De juiste parkeerder op de juiste plek.
Een tweede pijler heeft betrekking op de kosten van parkeren. De uitgaven voor parkeren
dienen te worden gedragen door de veroorzakers. Dat betekent dat er leges worden
geheven voor vergunningen en ontheffingen en dat de tarieven bij betaald parkeren de
kosten moeten dekken.
De kosten van parkeerregulering worden in principe gedragen door de veroorzakers.
In de kernen buiten Hoofddorp, waar er niet of nauwelijks sprake is van structurele
parkeerdruk, is er sprake van maatwerk. Door specifieke locatiegebonden aspecten kan
er sprake zijn van een dringende wens tot regulering. Te denken valt aan:
· de directe omgeving van parkeergarages bij winkelgebieden;
· P+R-locaties;
· kleinere winkelstraten waar kort parkeren wenselijk is, zodat bezoekers dicht bij
winkels kunnen parkeren.
Principe is dat er maatwerkoplossingen worden gezocht binnen de kaders van het
strategisch parkeerbeleid. Dat doen we samen met omwonenden, bedrijven en
dorps- en wijkraden.
Pagina 27
HOOFDSTUK 5: Samenvattend
Samenvattend hebben wij de volgende voornemens:
Gemeentebreed:
1. Bij gesignaleerde parkeerproblemen2 zal de situatie eerst objectief onderzocht
worden. Vervolgens wordt met de belanghebbenden gezocht naar een passende
en gedragen oplossing. Die kan gevonden worden in regulering (betaald
parkeren, blauwe zone, et cetera), maar ook andere maatregelen zijn denkbaar
(parkeerverboden, uitbreiding parkeerplaatsen, et cetera). Op voorhand sluiten
wij geen maatregelen uit, zolang de oplossing binnen de kaders van het
strategisch autoparkeerbeleid past. Maatwerk blijft de basis voor
parkeerregulering;
2. Het autoparkeerbeleid te evalueren door elke twee jaar onderzoek naar de
parkeerdruk en herkomst te doen in gebieden met een hoge parkeerdruk;
3. De tariefstructuur uit de Parkeernota 2014 te handhaven en voor toekomstige
aanpassingen deze af te stemmen op locatie en functie;
4. Langparkeren bijvoorbeeld door Schipholreizigers wordt geconcentreerd op
plekken waar dat is toegestaan, op terreinen op en rond Schiphol. Op plekken
waar deze groep parkeerders ongewenst is, nemen we maatregelen om dit
verschijnsel tegen te gaan;
5. We werken aan een nieuw vergunningen- en ontheffingensysteem, waaronder
een makkelijke bezoekersregeling, waarbij dezelfde regels gaan gelden voor
blauwe zones en gebieden met betaald parkeren;
6. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte bij nieuwbouw zijn CROW-normen
leidend. Bij ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied scheppen we extra
openbare ruimte die (op termijn) kan worden ingezet om in groeiende
parkeerbehoefte te voorzien.
Gebiedsspecifiek:
7. Betaald parkeren in Nieuw-Vennep en Badhoevedorp af te schaffen;
8. Binnen het centrum van Hoofddorp willen wij op de Kruisweg een proef uit te
voeren van een laag parkeertarief in combinatie met een beperkte parkeerduur
om stop&go-parkeren aan te moedigen;
9. Op het P+R-terrein van station Nieuw-Vennep is het parkeren bedoeld voor
forensen. Daar is de eerste dag gratis en daarna volgt een klimtarief om
langparkeren onaantrekkelijk te maken;
10. Wij consolideren het huidige parkeeraanbod in Hoofddorp Centrum. Tijdelijke
parkeeroplossingen worden permanent gemaakt en waar parkeerplaatsen
moeten wijken voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen komen ze elders terug.
In de uitwerking van verschillende projecten, zoals Huis van Haarlemmermeer en
ontwikkeling Binnenweg, komt dit tot uitdrukking.
11. In Hoofddorp Centrum wordt met progressieve parkeertarieven (A- en B-tarief)
gestimuleerd om te parkeren in de parkeergarages. In de zone met lage tarieven
2 In de inventarisatielijst parkeeronderwerpen staat een planning wanneer we met de nu gemelde
onderwerpen gaan starten.
Pagina 28
(C-tarief) is het mogelijk om abonnementen aan te schaffen. Zo wordt lang
parkeren gestimuleerd op wat grotere afstand van het winkelgebied.
12. In Nieuw-Vennep is rond de parkeergarage “De Symfonie” betaald parkeren op
straat ingevoerd om het gebruik van de parkeergarage te stimuleren. We zien dat
de parkeerdruk op de openbare weg laag is en er is dus onvoldoende reden om
betaald parkeren op straat te handhaven. Wij heffen het betaald parkeren in
Nieuw-Vennep op.
13. In woongebieden met een hoge parkeerdruk (als gevolg van betaald parkeren in
Hoofddorp Centrum) willen wij blauwe zones waar nodig omzetten in betaald
parkeren. Op deze wijze sluiten de regulering in deze gebieden beter aan bij de
parkeerzones van Hoofddorp Centrum, kan er beter maatwerk worden geleverd
en zijn de kosten voor handhaving beter gedekt.
14. Rond buurtwinkelcentra in Hoofddorp zijn maatregelen zoals invoering van een
blauwe zone mogelijk als blijkt dat daar behoefte aan is.
Pagina 29
Relevante literatuur/beleidsdocumenten
1. Gemeente Haarlemmermeer, Algemeen Plaatselijke Verordening 2014
Haarlemmermeer, Hoofddorp, 2014.
2. Gemeente Haarlemmermeer, Deltaplan bereikbaarheid, Vrijheid van bewegen,
Hoofddorp, 26 januari 2012.
3. Gemeente Haarlemmermeer, Parkeernota 2014, Hoofddorp, 18 november 2014.
4. Gemeente Haarlemmermeer, Samenwerkingsovereenkomst tussen De
gemeente Haarlemmermeer, William Properties B.V. en William House XX B.V.,
Hoofddorp/Rotterdam, 5 juli 2001.
5. Gemeente Haarlemmermeer, Structuurvisie Haarlemmermeer 2030, Hoofddorp,
oktober 2012.
6. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte,
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig, Den Haag, maart 2012.
7. ROA, Regionaal Verkeer & Vervoerplan Voor de stadsregio Amsterdam,
Amsterdam, 14 december 2004.
Locatie Uit inspraak / Reeds bekend Onderwerpen Onderzoek Planning start (Plan van Aanpak,
probleemdefinitie)
Braambos Reeds bekend Gehandicaptenparkeerplaats past binnen beleid reeds gestart, uitvoering 2017 – 1e
kwartaal
Getsewoud Reeds bekend Hoge parkeerdruk Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
reeds gestart, uitvoering 2017 – 1e
kwartaal
begraafplaatsen Reeds bekend Ontbrekende gehandicaptenparkeerplaats
aanbrengen
past in beleid reeds gestart, uitvoering 2017 – 2e
kwartaal
Piratenweg Reeds bekend Parkeerpkaatsen aanbrengen afgestemd met bewoners, past binnen
uitvoeringskaders
reeds gestart, uitvoering 2017 – 2e
kwartaal
Skagerrak Reeds bekend Hoge parkeerdruk rondom winkelcentrum Parkeeronderzoeken Skagerrak, januari
2015
reeds gestart, uitvoering 2017 – 2e
kwartaal
Keizersweg Reeds bekend Verkeersveiligheid is in het geding door druk
schoolverkeer in combinatiemet smalle straat, met
name tijdens ochtendspits
past in beleid reeds gestart, uitvoering nog
nader te bepalen
Egelantiersweg e.o. Reeds bekend Hoge parkeerdruk Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
reeds gestart, uitvoering nog
nader te bepalen
Buurt Parklaan / Draverslaan Uit inspraak / Reeds bekend Onacceptabele parkeerdruk, overlast door gevaarlijk
rijgedrag, agressie en vervuiling
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 2e kwartaal
R-nethaltes Reeds bekend Hoge parkeerdruk ten gevolge van langparkeerders
(Schipholgangers, forenzen)
Parkeeronderzoek rondom R-nethaltes
Haarlemmermeer, oktober 2014
2017 – 2e kwartaal
Badhoevedorp Oost Uit inspraak Hoge parkeerdruk ten gevolge van langparkeerders
(Schipholgangers, forenzen)
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 2e kwartaal (relatie met ‘Rnethaltes’)
Kruisweg tussen Marktplein en
Nieuweweg
Uit inspraak / Reeds bekend Wens voor stop&go-parkeerplaatsen aan noordzijde
van de straat
Oplossingsrichting afstemmen en
implementeren
2017 – 2e kwartaal
Kruisweg tussen Nieuweweg en
Beyerinckstraat
Uit inspraak / Reeds bekend Wens voor kortparkeertarief. Er parkeren per week
op dit stukje parallelweg minimaal 3200 auto’s van
consumenten die hier even snel hun boodschap
komen doen, en vaak niet langer dan 10 minuten
geparkeerd staan.
Oplossingsrichting afstemmen en
implementeren
2017 – 2e kwartaal
Steve Bikostraat Uit inspraak / Reeds bekend Lang- en kortparkeerders door vanwege het Nova
College, Hoofdvaartcollege
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 3e kwartaal
Graan voor Visch (omg. 18905) Reeds bekend Waterbedeffect door blauwe zone in deel wijk Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 3e kwartaal
Oude buurtje Reeds bekend Waterbedeffect in deel van de buurt door blauwe
zone in andere deel
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 3e kwartaal
Hoofddorp Centrum Uit inspraak / Reeds bekend Verbeterkansen voor speerpunt ‘Benutten’ Parkeerscenario’s Hoofddorp Centrum,
december 2015
2017 – 4e kwartaal
Locatie Uit inspraak / Reeds bekend Onderwerpen Onderzoek Planning start (Plan van Aanpak,
probleemdefinitie)
Blankenstraat Uit inspraak Ontbreken regulering, terwijl in omgeving blauwe
zone… waterbedeffect
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Dassenbos Uit inspraak Het niet gebruik maken van parkeergelegenheid op
eigen terrein
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
“De Eik”(Hfd Oost) Uit inspraak Te weinig parkeergelegenheid gerealiseerd bij
realisatie woningbouwproject
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Dr. Van Dorstenstraat Uit inspraak Doordraaien parkeerschijf door personeel
nabijgelegen bedrijven
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Wieger Bruinlaan Uit inspraak Parkeren door grote voertuigen en losse aanhangers Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig. Relatie met regionaal project
vrachtwagenparkeren.
2017 – 4e kwartaal
Van den Berghlaan (eiland) Uit inspraak Waterbedeffect in deel van de straat door blauwe
zone in andere deel
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Verisstraat – Blankenstraat –
Bolstralaan – Daunisstraat –
Meermanstraat
Uit inspraak Overlast van zogenaamde Schiphol parkeerders en
waterbedeffect door blauwe zones in omgeving
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Willem Pijperlaan – Hendrik
Andriessenlaan – Johan
Wagenaarlaan, Ant. V.d.
Horstlaan – Jacob Obrechtlaan,
Sweelincksingel, Van Lier
Plantsoen – Sem Dresdenlaan en
Arnolduspark (sportcomplex)
Uit inspraak Op sommige plekken overlast van zogenaamde
Schiphol parkeerders
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Jansoniushof Uit inspraak Te weinig parkeerplaatsen Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2018 – 1e kwartaal
Graan voor Visch Uit inspraak Geen langparkeren meer mogelijk door regulering
(blauwe zone)
Ons beleid is om in woonwijken geen
wijkvreemde langparkeerders te willen.
Dus hier ook niet.
n.v.t.
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
Nummer Opmerking Antwoord
1 Wij herkennen ons volledig in het geschilderde beeld
van de huidige parkeersituatie en zijn voor het
afschaffen van het betaald parkeren, daar het alleen
negatieve gevolgen heeft
Opmerking betreft Nieuw Vennep. Dank voor uw
reactie.
2 Er is geen tekort aan parkeerplaatsen. De
parkeerdruk is laag.
Opmerking betreft Nieuw Vennep. Uw signaal
nemen wij ter kennisname aan.
3 Nieuw Vennep is een dorp en niet te vergelijken met
Hoofddorp dat een grote aantrekkingskracht heeft
op inwoners uit omliggende plaatsen.
Beide plaatsen verschillen in omvang en
voorzieningenniveau en zijn daardoor inderdaad niet
goed te vergelijken voor wat betreft
parkeerproblematieken.
4 Winkelcentrum Getsewoud met een soortgelijke
functie ligt op nog geen kilometer afstand en heeft
geen betaald parkeren.
Dat klopt.
5 Het is al jaren niet uit te leggen dat ondanks dat de
overeenkomst die de gemeente sloot met de
eigenaar van de parkeergarage al is verlopen er
betaald parkeren is in het centrum gebied (Ook nog
hoger tarief). Hiermee zorgt de gemeente direct voor
winstoptimalisatie van de vastgoedeigenaar. Dit gaat
ten koste van de aantrekkingskracht en de
leefbaarheid van het centrum als geheel.
Opmerking betreft Nieuw Vennep. Dit is één van de
redenen om het betaald parkeren af te schaffen.
6 De detailhandel heeft het nog altijd erg moeilijk. Het
betaald parkeren werpt een drempel op. In Nieuw
Vennep centrum komen de mensen niet voor een
dagje gezellig winkelen waar men bereid is meer
voor te betalen, maar voor de dagelijkse
boodschappen. Indien er nu niet wordt ingegrepen
zal de huidige leegstand in het centrum alleen maar
verder toenemen.
Opmerking betreft Nieuw Vennep. Dit is één van de
redenen om het betaald parkeren af te schaffen.
7 Diverse hoogleraren, zoals bijvoorbeeld Cor
Molenaar, tonen het belang van een bruisend
centrum aan voor de leefbaarheid van een plaats.
Betaald parkeren houdt mensen weg en laat hen
eerder online aankopen doen wat een negatieve
uitwerking heeft op de leefbaarheid van het
centrum. ‘Veel gemeentes zijn bezig om de mensen
weg te jagen uit de winkelstraat’ Dit moet anders
zoals hij ook aangeeft in zijn boek ‘Actie Noodplan
voor de Retail’.
Naar aanleiding van verschillend onderzoek zijn wij
voornemens om in Nieuw-Vennep het betaald
parkeren af te schaffen.
8 Op de inloopavond is ‘Bestemming Bereikt,
Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer mei 2016’ als leidraad genomen.
Ook is er uitgelegd dat er in principe nog geen
concreet plan is. Waar kan ik als inwoner van
Haarlemmermeer van uitgaan? (Hoe-) is dit concept
beïnvloedbaar?
Het concept strategisch parkeerbeleid was
beïnvloedbaar door uw reactie of zienswijze in te
sturen, zoals u heeft gedaan. Wanneer er lokaal
ontwikkelingen zijn zal per lokatie en ontwikkeling
worden gekeken naar de invulling van het strategisch
parkeerbeleid. Ook hierbij kunt u als zich dit
voordoet meepraten.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 1/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
9 Hoe denkt de gemeente over de bereikbaarheid van
eigen woning met de auto?
Het is geen recht dat men de auto in de directe
nabijheid van de woning moet kunnen parkeren.
Parkeergelegenheid op eigen terrein moet natuurlijk
wel toegankelijk zijn en blijven.
10 Wordt/is de vergunninguitgifte van Hoofddorp
centrum parkeergarageplekken
aangemoedigd/mogelijk?
De gemeente is geen eigenaar van de betreffende
garages. als gemeente kunnen wij daarom geen
vergunningen uitgeven voor parkeergarages van
private partijen, zoals de garages in het centrum van
Hoofddorp.
11 Wat is de specifieke parkeernorm voor bewoners? Er is geen specifieke parkeernorm voor bewoners in
een bestaande situatie. Bestaande situaties zijn
aangelegd conform de normen zoals die destijds
golden. Doordat de mobiliteit (waaronder autobezit)
zich in de loop van de tijd ontwikkelt, ontwikkelen de
parkeernormen mee. Actuele parkeernormen gelden
alleen bij nieuwe ontwikkelingen.
12 In het concept autoparkeerbeleid streeft men naar
bevordering van parkeren op eigen terrein. Hoe
verhoudt zich dat met de beeldvisie oude kern 2008:
‘Behoud van groene voortuinen’.
Het bevorderen van parkeren op eigen terrein heeft
vooral betrekking op nieuwe ontwikkelingen en
situaties waar reeds parkeerplekken op eigen terrein
zijn.
13 De huidige parkeerbeleidsvoering stelt dat als men
op eigen terrein kan parkeren, er geen vergunning
wordt afgegeven (POT of PUT?). Hiermee is er geen
mogelijkheid voor bezoekers regelingen gerelateerd
aan/op straat. Is dit in de bezoekersregelingen welke
in concept beschreven meegenomen?
Als ze gaan veranderen, is het op dit moment nog
niet bekend hoe de regelingen voor bezoekers eruit
komen te zien.
14 De kosten welke een parkeervergunning( +
bezoekerskaarten) met zich meebrengen worden
door mij als een lokale lastenverhoging omschreven.
Hoe ziet de Gemeente Haarlemmermeer deze
stijging van kosten?
Kosten voor parkeervergunningen vallen onder de
legesverordening. Dit is om kosten te dekken die
helaas onvermijdbaar zijn. Voor bezoekersparkeren
kijken wij in het kader van doelgroepparkeren naar
hoe we hiermee om willen gaan. Hier gaan wij mee
van start na vaststelling van het strategisch
parkeerbeleid.
15 Hoe staat de Gemeente Haarlemmermeer tegenover
de kwaliteitsaspecten van ruimtelijke kwaliteit van
deze woonwijk? (
Gebruikswaarde+belevingswaarde+toekomstwaarde
)
De gemeente streeft in alle woonwijken naar
ruimtelijke kwaliteit, maar er moet wel rekening
gehouden worden met bijvoorbeeld de
parkeervraag. Verschillende belangen kunnen in
strijd met elkaar zijn. In zo’n geval moet er, met
omwonenden, tot een gedragen uitkomst gekomen
worden.
16 Mijn woonblok is in 2008 mede aangewezen als
Beschermd Dorpsgezicht. Hoe zijn deze
aanwijzingsbesluiten opgenomen in het concept
autoparkeerbeleid?
Of een woonblok beschermd dorpsgezicht is, heeft
geen invloed op de algemene beleidsregels in het
strategisch parkeerbeleid, maar is iets wat bij de
uitwerking van oplossingen voor parkeerknelpunten
kan worden meegewogen.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 2/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
17 Is er in het Deltaplan bereikbaarheid Hoofddorp
geen parkeerdrukmeting opgenomen?
Parkeerdrukmetingen worden tot nu toe uitgevoerd
als daar een concrete aanleiding voor is. In het kader
van het Deltaplen Bereikbaarheid is destijds geen
algehele parkeerdrukmeting uitgevoerd.
18 In het concept autoparkeerbeleid staat de doelgroep
bewoners omschreven, deze lijkt in het gehele
Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer onderbelicht. Hoe wordt deze
specifieke doelgroep geïnformeerd?
Informatie heeft gestaan in diverse media. Ook zijn
er twee informatieavonden geweest. In de verdere
uitwerking worden omwonenden actief betrokken
bij het oplossen van parkeerproblemen. Wij willen
immers dat eventuele maatregelen breed worden
gedragen.
19 De balans voor inkomsten en uitgaven (zoals
omschreven in de Parkeernota 2014) stelt voor het
concept parkeerbeleidsplan dat de parkeerder het
totaal aan lasten zal moeten gaan dragen en er een
tekort in de begroting is. Hoe is dit verdeelt onder de
belanghebbenden van dit plan – lees (bezoekers van-
) bedrijven en winkeliers, ambtenaren en winkel-en
kantoorpersoneel, en de bewoners van de wijk?
Er is geen sprake van een bepaalde verdeelsleutel
voor de lastenverdeling over verschillende
doelgroepen.
20 Duurzaamheid maatregelen ontbreken. Het goed vindbaar en bruikbaar maken van
parkeerplaatsen voorkomt zoekverkeer en dat is in
het algemene belang van duurzaamheid.
21 Concurrentie positie t.o.v. OV en fiets ontbreken In het Deltaplan Bereikbaarheid faciliteren wij alle
modaliteiten. Wij houden rekening met meer
belangen dan alleen die van de fiets. U vindt het
Deltaplan Bereikbaarheid op onze website.
22 In de nota staat aangegeven dat de bezoeker direct
een goede parkeerplaats moet krijgen zonder te
zoeken. De huidige oplossing is om een route aan te
geven langs alle parkeergarages ( het Circulatie plan
of de P route). Dit heeft grote nadelen [redactie:
voor fietsers]
Het nadeel voor de fietser, die wellicht een drukkere
route moet oversteken, zal worden afgewogen tegen
het voordeel van goed vindbare
parkeergelegenheden (en dus minder zoekverkeer)
23 Om als fietser binnen de ring te komen moet je altijd
de (zoekende) autoverkeersstroom kruisen.
Kruisingen tussen fietsroutes en drukke of minder
drukke autoroutes komen overal voor en vormen
niet persé een groot nadeel.
24 Zoekende automobilisten zijn de grootste oorzaak
van uitstoot en fijnstof.
Het zoekverkeer moet daarom ook tot een minimum
beperkt worden. Hierin voorziet het strategisch
parkeerbeleid.
25 Door de circulatie ontstaan ook wegen voor
doorgaand verkeer. Hiervan wordt veelvuldig gebruik
gemaakt. Daar hebben de overstekende fietsers ook
last van.
zie antwoord op reactie #23
26 In en uit parkerende auto’s blokkeren op bv. de
Kruisweg deze doorgaande stroom waardoor
hetverkeer vastloopt. Hierbij ontstaat ook extra
uitstoot en fijnstof.
De wens van winkeliers om dichtbij met de auto
bereikbaar te zijn, brengt autoverkeer met zich mee,
met de daarbij behorende nadelen. Wij streven
hierbij naar een evenwicht tussen het voorkomen
van uitstoot en een goed ondernemersklimaat.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 3/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
27 Op de Kruisweg tussen de Rijkerstreek en Aalsmeer
zitten enkele Schiphol parkeer bedrijven. Het
parkeren zelf gebeurt verderop op een terrein
bereikbaar via de Beach Avenue en onder de N201
naast de N196. De busjes en bussen van deze
bedrijven worden geparkeerd op de terreinen die
aan de Kruisweg zelf liggen of in de berm. Hierbij
wordt iedere keer het fietspad overgestoken of het
uitzicht beperkt van en naar de inrit. Regelmatig
komt er weer een melding in het nieuws m.b.t een
fietser die over het hoofd is gezien. Tevens wordt
het fietspad beschadigd door de keer bewegingen
over het fietspad. Waar worden deze zaken bij het
parkeer beleid meegenomen?
De kwestie die u aanhaalt valt onder
verkeersveiligheid en niet zo zeer onder het
strategisch autoparkeerbeleid. Voor
Schipholparkeren hebben wij apart beleid en er
wordt handhavend opgetreden op plekken waar wij
deze vorm van parkeren niet willen. In dat kader
zullen wij buiten de scope van het strategisch
parkeerbeleid naar de door u beschreven situatie
kijken.
28 Valet parking – Ook een vorm van Schiphol parkeren
waarbij de auto’s in garages van leegstaande
gebouwen of parkeerplekken in en rond Hoofddorp
worden gebruikt. Is hier aandacht voor?
Voor Schipholparkeren hebben wij apart beleid en er
wordt handhavend opgetreden op plekken waar wij
deze vorm van parkeren niet willen.
29 Kort parkeren faciliteren op de Kruisweg en op de
Concourslaan. Dat is voor bekenden in Hoofddorp en
behoeft verder geen aanwijzing.
Parkeerregimes moeten worden aangegeven, zodat
iedereen (ter plekke bekend of onbekend) weet
waar hij aan toe is als hij ergens parkeert.
30 Hierbij wil ik duidelijk maken dat ik faliekant tegen
ben om in onze wijk betaald parkeren in te voeren!
betreft: Oud-Kalorama – het strategisch
parkeerbeleid beoogt geen concrete maatregelen te
nemen, maar schetst de kaders en richtlijnen
waarbinnen, samen met omwonenden, naar
gedragen oplossingen gezocht kan worden. Op dit
moment hebben wij geen concrete plannen om hier
betaald parkeren in te voeren.
31 Wij waren ook al tegen het instellen van de blauwe
zone in onze wijk omdat het volgens ons helemaal
niet nodig was. Na een jaar zou dit geëvalueerd
worden, wat tot op heden nog steeds niet is gedaan!
betreft: Oud-Kalorama – er zijn bij ons geen signalen
bekend die in dit stadium aanleiding geven om de
huidige blauwe zone in Kalorama te evalueren. Wij
zullen intern nagaan wat er met de toen gedane
toezeggingen is gebeurd.
32 De blauwe zones die we nu hebben voldoen
uitstekend! Familie, vrienden en kennissen die nu
komen, kunnen een parkeerschijf in de auto
plaatsen. Als voor al deze sociale contacten meer
betaald moet gaan worden, is dit schadelijk voor het
sociale verkeer.
betreft: Oud-Kalorama – omdat er op dit moment
geen signalen uit Kalorama komen om de huidige
blauwe zone aan te passen, zijn wij ook niet
voornemens om dit te doen.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 4/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
33 Op 24 mei 2016 werd een Nota van B&W met de
titel ‘Bestemming Bereikt’ goedgekeurd, zonder
enige informatie uitwisseling, zelfs zonder
aankondiging richting participanten uit het
participatie convenant. Deze parkeernota is een
schoolvoorbeeld van misleiding en minachting van
de functie van de dorps- en wijkraden en de mening
van de bewoners. […] Bij participatie conform de
regels en bedoelingen van het convenant hadden
participanten al vóór 24 mei betrokken moeten zijn
bij de beleidsvoornemens van de Wethouder.
We vinden het jammer dat de participatie op de nota
door u zo negatief wordt ervaren. De informatie had
in het beginstadium beter gekund. Daarmee hebt u
een punt. Niettemin is de essentie van het
strategisch parkeerbeleid juist dat wij samen met de
omgeving (omwonenden, bedrijven, dorp- en
wijkraden) op zoek gaan naar gedragen
(maatwerk)oplossingen voor gesignaleerde
parkeerproblemen die zich nu en vooral ook in de
komende jaren voordoen.
34 De primaire conclusie van het wijkraadbestuur en
bewonersraad is dat het om de pegels gaat en niet
om een goed, veilig en degelijk autoparkeerbeleid.
Betaald parkeren is met het tot stand komen van dit
beleid niet meer bedoeld om inkomsten te
genereren voor de gemeente.
35 Maar in de nota staat ook: ‘Maatwerk blijft de basis
voor parkeerregulering’. Dat geeft de Wijkraad de
hoop op een mogelijkheid dat er door B&W ook nog
wordt geluisterd en misschien zelfs gehoor wordt
gegeven aan het Maatwerk dat de bewoners van
deze wijk voor ogen staat.
Dat is de essentie van het strategisch
autoparkeerbeleid.
36 Dit is in tegenstelling tot wat een meerderheid van
onze bewoners de Wijkraad hebben meegegeven:
“Het heeft geen zin om je hier druk over te maken,
de gemeente doet toch wat ze zelf goed achten. Het
is verloren tijd”. Ernstig is dat de Wijkraad dit soort
geluiden ook van enkele ondernemers moest horen.
Met het invoeren van het strategisch
autoparkeerbeleid zullen wij juist bij ontwikkelingen
en knelpunten uitgaan van de signalen
omwonenden.
37 Om een strategisch autoparkeerbeleid in de
Haarlemmermeer vast te stellen, zodat een
consistent, toekomstvast parkeerbeleid wordt
gewaarborgd moet er worden gekeken naar de
verschillen tussen de woonkernen binnen de
gemeente. Maar vooral ook binnen die
kernen/wijken zelf.
Wij zijn het op dit punt geheel met u eens.
38 Monitoring van parkeerdruk, bezettingsgraad en
parkeermotief dient ook tweejaarlijks te gebeuren in
woonwijken, waar veel jongeren wonen, die de
leeftijd van 17 a 18 jaar gaan bereiken, waardoor de
parkeerbehoefte gaat toenemen. In de wijk
Floriande wordt een jongerenexplosie verwacht.
Dank voor uw suggestie. Wij zullen bekijken of de
kosten van een dergelijk onderzoek in zo een groot
gebied opwegen tegen de voordelen. Wellicht zijn er
ook andere methoden om hetzelfde doel te
bereiken. Hierover blijven wij ook in de toekomst
graag met de wijkraad in gesprek.
39 Aanleg van extra parkeerplaatsen dient te gebeuren
op plaatsen met de hoogste parkeerdruk en de
grootste parkeeroverlast in een gebied en niet op
plaatsen in dat gebied, waar minder of geen
parkeeroverlast wordt ondervonden.
Aanleg van extra parkeerplaatsen is alleen een van
de mogelijkheden als het een parkeerprobleem
oplost. Als ergens geen signalen van
parkeerproblemen zijn, zullen er ook geen extra
parkeerplaatsen worden aangelegd. Verder wordt de
aanleg van nieuwe parkeerplaatsen beperkt door de
beschikbare ruimte of gaat het ten koste van de
groenvoorziening.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 5/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
40 Bij monitoring dient voor bewoners duidelijk te zijn,
dat een onderzoeksbureau gerechtigd is om de
tenaamstelling van kentekens op te vragen zonder
toestemming van die bewoners.
Onderzoeksbureaus zijn hiertoe alleen gerechtigd
met toestemming van B&W. Wij geven geen
toestemming om de tenaamstelling van kentekens
op te vragen, maar alleen de registratie van de
herkomst van een kenteken op postcodeniveau (op
basis van inschrijving in het kentekenregister.)
41 Ten behoeve van bezoekers aan bewoners in
gebieden met een blauwe zone of betaald parkeren
dient (zoals op pagina 19 van de Ontwerpnota staat
vermeld) een bezoekersregeling voor de gehele
gemeente ontworpen te worden. Voor het gebied
langs de Waddenweg-Noord is ongeveer een jaar
geleden toegezegd, dat deze regeling gereed zou zijn
voor de invoering van de blauwe zone in dat gebied.
Wij gaan onderzoeken hoe een systeem voor
bezoekersvergunningen wordt vormgegeven. Het
systeem moet inderdaad toepasbaar zijn voor alle
gebieden in onze gemeente waar parkeerergulering
geldt. In het gebied langs de Waddenweg-Noord
stuiten wij op bezwaren uit de buurt, waardoor de
maatregelen nog niet definitief zijn.
42 Voor de gehele gemeente dient een parkeerregeling
voor vergunning parkeren ontworpen te worden,
opdat in daarvoor aangewezen straten alleen
bewoners, werknemers of bezoekers met een
speciale vergunning kunnen parkeren.
Wij gaan onderzoeken welke vormen van
doelgroepenparkeren wij willen gaan toestaan.
Sowieso zullen wij er terughoudend mee
omspringen, omdat het dubbelgebruik onmogelijk
maakt en daarmee de parkeerdruk in de omgeving
verhoogt (waterbedeffect). Dat zorgt vervolgens
voor een verschuiving van het probleem. Een
regeling voor de gehele gemeente maakt maatwerk
weer moeilijker, maar tegelijkertijd moet er ook
geen wirwar aan verschillende regelingen ontstaan.
43 Bij het voornemen van het College van B&W om in
Badhoevedorp en Nieuw-Vennep betaald parkeren
af te schaffen, past ook het voornemen om in
winkelcentra in andere gebieden geen betaald
parkeren in te gaan voeren.
Het strategisch parkeerbeleid beoogt geen concrete
maatregelen te nemen, maar schetst de kaders en
richtlijnen waarbinnen, samen met omwonenden,
naar gedragen oplossingen gezocht kan. Wij zijn dus
niet van plan ergens betaald parkeren in te voeren
als er geen klachten over parkeerproblemen zijn. Bij
het zoeken naar mogelijke oplossingen is betaald
parkeren een mogelijkheid, maar er zijn ook andere
alternatieven mogelijk.
44 Op vervolgvel 5 van de Nota staat onder “Concrete
beleidsvoornemens” vermeld: “1. Als instrument
voor regulering wordt in principe uitgegaan van
betaald parkeren, etc.” De motivatie hiervoor is
nergens in de overige tekst terug te vinden.
Wij zullen de tekst op dit punt aanpassen, want deze
verwoord niet goed de essentie van het strategisch
parkeerbeleid.
45 Nog steeds is onduidelijk, waar de meest recent
afgesproken parkeernormen te vinden zijn. Ook is
nergens terug te vinden, waar de parkeernormen te
vinden zijn, die gehanteerd zijn ten behoeve van de
bouw van nieuwe wijken.
De parkeernormen die wij hanteren liggen vast in de
beleidsregel ‘Handboek Parkeernormen gemeente
Haarlemmermeer’. Deze is gepubliceerd op
www.officiëlebekendmakingen.nl. Op onze website
vindt u een link naar de officiële stukken.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 6/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
46 In de wijk Floriande zijn nog geen specifieke locaties
aangewezen voor het parkeren van grotere
vrachtwagens.
Als er behoefte is aan dergelijke plekken, dan gaan
wij daar graag met u over in gesprek.
47 In Hoofddorp Centrum gaat worden gewerkt met
progressieve tarieven. Hoe wordt op die manier
voorkomen dat er verdringing plaatsvindt naar de
omliggende straten zonder die progressieve
tarieven?
In het centrum geldt al een progressief tarief. Wij
verwachten daarom dat er geen verandering
optreedt.
48 Op de Kruisweg komt een proef met lage tarieven en
een beperkte parkeerduur. Als men langer wil
parkeren zal men dus gaan uitwijken naar de
omliggende (woon)straten.
Ook nu is er een hoog progressief tarief in die
straten. Wij verwachten daarom geen verandering.
49 Het eerste wat een supermarkt zal eisen voordat
deze zich ergens vestigt, is voldoende
parkeergelegenheid en wel direct bij de supermarkt
zelf zodat de consument snel naar binnen kan, zijn
boodschap kan doen en weer weg kan met zijn
boodschappen. Ook voor ons winkeliers op de
parallelweg is dit van groot belang, de groenteman,
bakker, (afhaal)pizzeria, snackbar en stomerij alhier
hebben allemaal dezelfde soort klanten als een
supermarkt; namelijk de shop and go consumenten:
snel winkel in, boodschap doen en zo snel mogelijk
weer weg. Deze consumenten zijn niet langer dan
een kwartier binnen en willen daarom niet teveel tijd
kwijt zijn met eerst zoeken naar een parkeerplek of
ver moeten lopen
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een stopand-
go-tarief.
50 U geeft op pagina 13 van de nota aan dat “om de
vitaliteit van de kleinere winkelstraten te
waarborgen en verbeteren een specifieke aanpak
nodig is. Onze parallelweg is zo’n kleinere
winkelstraat en heeft zeker deze specifieke aanpak
nodig.
Ook voor het stuk parallelweg waar u gevestigd bent
geldt het uitgangspunt dat wij zoeken naar een
gedragen maatwerkolossing.
51 Tevens lost ook het door u aangegeven kort
parkeren tegen laag tarief op deze parkeerplekken
dat niet op, aangezien consumenten tegen een
hoger tarief hier gewoon kunnen blijven staan om
lekker te gaan winkelen in het centrum en zullen
deze parkeerplekken alsnog continue vol staan met
winkelend publiek en kunnen de shop and go
consumenten van de parallelweg alsnog niet
parkeren.
De bedoeling van het stop-and-go-tarief is dat het
duurder is dan in de reguliere A-zone om er niet
langer te staan dan gewenst. Welke tijdsduur dat
moet zijn, bepalen wij in overleg met de winkeliers.
52 Ook het apriscoterrein is geen alternatief, deze staat
continue vol met winkelend publiek van het centrum
en zoals u ook weet zal het terrein binnen niet al te
lange tijd bebouwd gaan worden waardoor deze
parkeerplaatsen in de toekomst verdwijnen, het lijkt
ons dan ook verstandig hier nu al op te anticiperen
door het nu aanpakken van ons parkeerprobleem.
Het mogelijk verdwijnen van de parkeergelegenheid
op het zogenoemde ‘Apriscoterrein’ is zeker een
punt van aandacht bij het zoeken naar een
maatwerkoplossing.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 7/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
53 Haalt u, zoals nu de plannen zijn, het dichtbij
parkeren weg van deze winkels dan zal dit een
doodsteek zijn voor vele van deze winkels en gaat
een belangrijk stuk aanrijstraat verloren alsmede een
groot stuk werkgelegenheid
Wij zijn niet van plan om bestaande parkeerplaatsen
in de (parallelle) Kruisweg weg te halen.
54 Samengevat willen wij u dus vragen ook goed te
kijken naar de kleinere winkelstraat rondom het
winkelcentrum, zoals onze parallelweg, welke niet
dezelfde functie heeft als het winkelcentrum zelf, en
wilt zorgdragen dat ook deze kleinere winkelstraat
met zijn toch ook dorpsfunctie voor de bewoners
rondom, in de toekomst bestaansrecht blijft houden
Wij hebben uiteraard aandacht voor de gebieden
rondom het centrum, ook als daar nog (kleine)
winkelstraten liggen.
55 Ideaal gesproken wordt het mobiliteitsbeleid, en
daarbinnen het parkeerbeleid, zó gekozen dat de
ontwikkeling van de mobiliteit in het gebied aansluit
bij de economische en ruimtelijke doelstellingen.
Ons voorgenomen beleid is gebaseerd op het
bestaande parkeergedrag en de effectiviteit van
bestaande regelingen. Wij zijn hier – naast eigen
waarneming – op gewezen door bewoners en
ondernemers.
56 Met parkeerbeleid kan het gebruik van de openbare
ruimte worden beïnvloed en de mobiliteitsvraag,
binnen de mogelijkheden van het gebied, zo goed
mogelijk worden opgevangen.
Het zo goed mogelijk opvangen van het aan de
mobiliteitsvraag gelieerde parkeergedrag is het doel
van sturend parkeerbeleid zoals wij dat voorstaan.
57 Het ontbreekt De Gemeente Haarlemmermeer aan
analyse-interventie-evaluatie. Gegevens zijn niet
beschikbaar. De Gemeente Haarlemmermeer geeft
aan te gaan starten met gegevensverzameling. Met
andere woorden men wil alvast maatregelen treffen
zonder te beschikken over stuurinformatie; met alle
gevolgen van dien.
Het strategische parkeerbeleid beoogt geen
maatregelen te treffen, maar kaders te scheppen
waarbinnen maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Wij
beschikken beperkt over gegevens en doen
onderzoeken om gegevens te verzamelen als er
meldingen zijn parkeerproblemen. Op basis daarvan
kunnen wij dan met belanghebbenden naar
maatwerkoplossingen zoeken.
58 Het is de vraag of de gestelde doelen gehaald gaan
worden. Zo heeft er nog geen nul-meting
plaatsgevonden.
Wij zien dit anders. De uitgangspunten van het
Deltaplan zijn grotendeels gerealiseerd. We zien ook
dat er moet worden bijgestuurd. Bijvoorbeeld door
betaald parkeren buiten Hoofddorp af te schaffen en
in de woongebieden rond het centrum van
Hoofddorp juist als mogelijke oplossing te
introduceren.
59 toepassen van geschikte parkeernormen voor
woongebieden
Wij ontlenen onze parkeernormen aan de landelijk
geaccepteerde parkeerkencijfers van de CROW. In
onze beleidsregel ‘Handboek parkeernormen
gemeente Haarlemmermeer’ is dit vastgelegd. Deze
is gepubliceerd op www.officiëlebekendmakingen.nl.
Op onze website vindt u een link naar de officiële
stukken.
60 acceptabele parkeerdruk; vraag-aanbod (Wat is
acceptabel?)
Bij een bezettingsgraad tot 85% is de parkeerdruk
acceptabel (zie: Deltaplan Bereikbaarheid, paragraaf
8.3)
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 8/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
61 Woongebied: alleen bewoners en hun bezoekers Over het algemeen geldt voor woonwijken dat
parkeerplaatsen aan de openbare weg primair zijn
bedoeld voor bewoners en hun bezoekers, maar dat
ook anderen er gebruik van kunnen maken.
62 Consequent autoparkeerbeleid waarborgt de
mogelijkheid om na een acceptabele voorspelbare
reistijd ook de auto te kunnen parkeren.
Doel van het parkeerbeleid is inderdaad dat er in de
parkeervraag wordt voorzien.
63 Kwaliteit van leefomgeving verbeteren; m.i. valt
socialisatie hier ook onder.
Daar waar maatregelen genomen worden is het doel
om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren
en daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid van
Haarlemmermeer.
64 Uitgangspunt mag niet ten koste gaan van
parkeernormen, maar HRLMMRMR hanteert een
toeslag (welke?) om uitbreiding niet mogelijk te
maken?!?
Welk uitgangspunt bedoelt u? Wij hanteren geen
toeslag bij een parkeernorm. Waar u mogelijk op
doelt is dat er bij nieuwe ontwikkelingen in sommige
bestemmingsplannen rekening wordt gehouden met
een toekomstige groei van de parkeervraag, door
een deel van de groenvoorziening te bestemmen
voor mogelijk toekomstige uitbreiding van het aantal
parkeerplaatsen. Het gaat dan om 0,3 parkeerplaats
per woning.
65 Betaald parkeren mag geen invloed hebben op
sociaal bezoek.
Wij zijn het met u eens, dat betaald parkeren geen
groot effect mag hebben op sociale activiteiten. Als
er zich knelpunten of ontwikkelingen voordoen, gaan
wij onderzoeken hoe deze doelgroep het best kan
worden bediend.
66 Tevens lijkt dat het strategisch autoparkeerbeleid
onderhevig te zijn aan verdere ontwikkelingen en
intensivering van horeca- en evenementen van
centrumgebied. Dit terwijl dit juist andersom dient
te zijn. De ontwikkelingen en intensivering van
horeca- en evenementen van centrumgebied dienen
aan te sluiten op het strategisch parkeerbeleid, als
onderdeel van het mobiliteitsplan. Dit geeft te
denken dat er onvoldoende nagedacht is dan wel
aansluiting is met alle andere plannen.
In het centrum mogen enkele evenementen per jaar
plaats vinden, dat vinden wij ook belangrijk voor de
leefbaarheid. Op deze momenten kan tijdelijk elders
extra parkeerdruk optreden. Het strategisch
autoparkeerbeleid vormt een van de kaders voor het
ontwikkelplan Hoofddorp Centrum.
67 Een financiële paragraaf ontbreekt. De bekostiging
van de te nemen maatregelen en het realiseren van
de begroting lijkt onvoldoende plaats te hebben. Van
de gemeente Haarlemmermeer mag verwacht
worden dat de kosten dragen worden door de
consumenten van het centrum en dat daarmee de
bewoners te ontzien worden.
Het raadsvoorstel waarbij wij de nota aanbieden aan
de gemeenteraad verzoekt de raad om jaarlijks
structureel budget beschikbaar te stellen waarmee
maatregelen kunnen worden uitgevoerd.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 9/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
68 Tevens impliceert de Gemeente Haarlemmermeer,
in de paragraaf kosten, het begrotingstekort aan te
vullen door extra parkeergelden te gaan heffen in de
nog aan te wijzen gebieden. Dit staat haaks op een
strategie stuk, alsmede dat het schuurt aan de
eerder gestelde kaders en doelen.
Het doel van betaald parkeren is niet om een al of
niet bestaand begrotingstekort aan te vullen. Het
strategisch parkeerbeleid bepaalt dat wij alleen
maatregelen nemen ter regulering en niet gedreven
vanuit de begroting.
69 De Gemeente Haarlemmermeer stelt dat er
participatie plaatsvindt. Dat betekent dat de te
nemen maatregelen afgestemd worden met de
bewoners. De Gemeente Haarlemmermeer stelt
immers dat zij de uitwerking van het parkeerbeleid
en de te nemen maatregelen gericht overleg voeren
met belanghebbenden over de probleemstelling,
doelstelling, oplossingsmogelijkheden, gevolgen en
uitvoering; indien nodig maatwerk toepast. Dit
betekent meer dan alleen het beleggen van een
informatieavond; namelijk ook daadwerkelijk de
burger/bewoner betrekken!
U vat hier de essentie van het strategisch
parkeerbeleid goed samen. Naar aanleiding van
ontwikkelingen en knelpunten zullen wij lokaal de
bewoners en andere belanghebbenden betrekken bij
het zoeken naar een oplossing.
70 Tevens merk ik op dat de Gemeente
Haarlemmermeer reeds maatregelen treft, ondanks
dat het Strategisch Parkeerbeleid nog niet is
vastgesteld. Zo is onlangs het besluit 2016.0061275
Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzone Graan voor
Visch (18001 tot en met 18018 en 19201 tot en met
19606) genomen.
Deze maatregelen worden genomen op basis van
bestaand beleid. De totstandkoming van dit besluit
past binnen de kaders van het strategisch
autoparkeerbeleid.
71 Voor bezoekers geldt afzonderlijke parkeerplaatsen;
betreft dit bezoekers van bewoners of ook
recreanten en winkelpubliek?
Wij kunnen uw vraag helaas niet plaatsen.
72 Er is aangegeven dat het uitgangspunt niet ten koste
van de parkeernorm mag gaan. De Gemeente
Haarlemmermeer hanteert een toeslag bi de
parkeernorm. Wat is deze toeslag en hoeveel?
zie antwoord op reactie #64
73 Er wordt gesproken over het feit dat parkeren voor
bewoners (1 en 2 auto’s) gefaciliteerd dient te
worden. Op welke wijze denkt de gemeente dit te
gaan faciliteren op die plekken waar er
parkeerplekken ruim onder de norm zijn
gerealiseerd?
Bij de uitwerking van het vergunningenbeleid moet
hier rekening mee worden gehouden. Het is
overigens niet zo dat het hebben van een
parkeervergunning betekent dat men recht heeft op
een openbare parkeerplaats.
74 U hanteert de term “Acceptabele loopafstand”. Wat
houdt dit concreet in? Kunt u dit uitdrukken in tijd of
afstand danwel meetbaar maken?
Met acceptabele loopafstand wordt de afstand
bedoeld die het publiek bereid is te lopen naar
winkelvoorzieningen. Deze afstand neemt toe,
naarmate het verblijf in winkelgebied langer wordt.
Dit wordt meetbaar gemaakt in het ‘Handboek
parkeernormen gemeente Haarlemmermeer’. Deze
is gepubliceerd op www.officiëlebekendmakingen.nl.
Op onze website vindt u een link naar de officiële
stukken.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 10/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
75 Verdere ontwikkeling en intensivering van horecaevenementen
van centrumgebied, hebben tot
gevolg een hogere parkeerdruk, maar parkeergemak
dient behouden te blijven. Hoe gaat de gemeente dit
realiseren?
Het valt niet uit te sluiten dat op piekmomenten de
parkeerdruk meer toeneemt dan wenselijk. Bij grote
evenementen kan gedacht worden aan parkeren op
afstand.
76 In gevallen waarin te weinig parkeerplaatsen
beschikbaar zijn, kiezen de gemeente ervoor om
extra parkeervoorzieningen te realiseren. Dit kan
zowel door het aanleggen van extra parkeerplaatsen
op maaiveld of met bouw van parkeergarages.
Welke gebieden zijn hiervoor aangewezen?
Dit is een onderwerp in het Ontwikkelplan voor
Hoofddorp Centrum.
77 Hoeveel parkeerplaatsen worden bijvoorbeeld in het
centrum zelf gerealiseerd en hoeveel aan de rand
daarvan of buiten de stad (P&R)?
Hier wordt onderzoek naar gedaan. Een en ander is
afhankelijk van de ontwikkelingen die in de toekomst
plaats gaan vinden en de restcapaciteit van het
bestaande parkeerareaal.
78 In hoeverre wordt gedifferentieerd met tarieven om
bijvoorbeeld lang parkeerders te weren en kort
parkeerders te faciliteren (snel een boodschap
halen)?
Differentiatie in parkeertarieven is juist bedoeld om
de parkeerders te sturen: langparkeerders verder
weg, kortparkeerders dichtbij.
79 Welke mogelijkheden ten aanzien van
parkeerduurbeperking worden benut, ook weer om
langparkeerders uit het centrum, danwel
centrumgebieden, te weren?
Streven is gezamenlijk met belanghebbenden te
zoeken naar een gedragen maatwerkoplossing per
knelpunt of ontwikkeling, waarbij wij niet op
voorhand oplossingen aandragen of uitsluiten.
80 Op welke wijze (vergunningensysteem?) en waar
wordt voorzien in de parkeerbehoefte van
bewoners?
Over het algemeen geldt voor woonwijken dat
parkeerplaatsen aan de openbare weg primair zijn
bedoeld voor bewoners en hun bezoekers, maar dat
ook anderen er gebruik van kunnen maken.
81 Is dit ook in kaart gebracht wat de parkeerbehoefte
is van inwoners(dit is niet terug te vinden in het
stuk)?
Streven is om, als bewoners parkeerproblemen
ervaren en deze bij ons melden, om gezamenlijk naar
oplossingen te gaan zoeken.
82 Welke mogelijkheden tot dubbelgebruik worden
benut en hoe denkt de gemeente hier mee om te
gaan?
Dubbelgebruik van openbare parkeerplaatsen is iets
wat spontaan en op natuurlijke wijze plaatsvindt.
83 Op welke wijze wordt deze strategienota toegepast
op bestaande (en toekomstige)
ontwikkelingsplannen (bijvoorbeeld Werkhuis) en
waar wordt de aansluiting op het Deltaplan
gevonden?
Het strategisch parkeerbeleid biedt kaders en
richtlijnen om bij ontwikkelplannen tot oplossingen
te komen. Het strategisch parkeerbeleid is een
actualisatie van het parkeerbeleid in het Deltaplan.
84 Welke sturingsmogelijkheden heeft de Gemeente
voor commerciële parkeerfaciliteiten?
De gemeente heeft alleen sturingsmogelijkheden
voor openbare parkeerplaatsen. We willen het
verwijssysteem, ook naar de commerciële garages,
verbeteren. De medewerking van de exploitanten
van die garages is dan wel nodig.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 11/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
Nummer Opmerking Antwoord
85 Ik ben bewoner van Parklaan XX te Hoofddorp en zie
de laatste jaren een enorme toename van winkelend
publiek dat hier in de straat parkeert.
Het probleem in het gebied Parklaan, Draverslaan en
Nijverheidsstraat is ons bekend. Na vaststelling van
het strategische parkeerbeleid in de gemeenteraad
is dit één van de eerste gebieden waar wij,
gezamenlijk met omwonenden, bedrijven en
wijkraad naar een passende oplossing gaan zoeken
binnen de kaders van het dan vastgestelde beleid.
Verandering van parkeerregime behoort tot de
mogelijkheden. Met nadruk willen wij aangeven dat
er nog niets vast staat en dat wij niet bepaalde
maatregelen op voorhand uitsluiten. Een eventuele
oplossing (of pakket aan maatregelen) moet tevens
een einde maken aan verschillende ergernissen,
zoals zwerfvuil, blokkeren uitritten, scheef parkeren,
negeren van éénrichtingsverkeer, (verbaal) geweld,
etc.
86 Dat parkeren gebeurt overigens zeer regelmatig op
een nonchalante wijze (scheef, te ver van de stoep
af, midden op een plek waar twee auto’s kunnen
staan, etc.)
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
87 Hoe dan ook moet een einde worden gemaakt aan
de huidige chaotische situatie, waarbij niet alleen
regelmatig geen parkeerplaats in de straat
beschikbaar is
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
88 maar ik recent ook al twee keer mijn auto aantrof
met parkeerschade veroorzaakt door winkelend
publiek.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
89 als ik thuis kom om 15:00 uur ’s middags sta ik zes
straten verderop en kan ik pas in de avond mijn auto
terug halen.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
90 Ook parkeert niet iedereen helaas even netjes. Maar
wanneer men tegen je auto aan zit, rijden zij gewoon
weg.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
91 men parkeert op elk vrij plekje die men kan vinden
(inclusief duidelijk aangegeven inritten van
bewoners) en schuwt hierbij niet om tegen het
verkeer in te rijden
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
92 men krijgt ruzie over vrije plekjes Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
93 mensen die in het centrum werkzaam zijn en met de
auto naar hun werk toekomen, parkeren de gehele
dag hier in de straat en komen om de 2 uur langs om
de blauwe schijf door te draaien
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
94 de overlast in onze straten alleen maar gaat
toenemen wanneer de panden van de Lidl en het
Wereldrestaurant worden opgeleverd.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
95 Dit leidt voornamelijk in de weekenden en op
vrijdagavond tot veel overlast
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 12/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
96 De blauwe zone, die op dit moment actief is,
functioneert niet waar deze ooit voor is bedoeld. Het
aantal bezoekers van het centrum (werkend
en winkelend publiek), die misbruik maken van
het doordraaien van de blauwe parkeerschijf is
toegenomen.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
97 De overlast is met de komst van de Lidl echter
alweer toegenomen.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
98 De overlast zit niet alleen in het niet kunnen
parkeren in de eigen straat.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
99 levert voor bewoners al een hoop frustratie op Door
het winkelend publiek dat de parkeerschijf verzet
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
100 Nu dat de lidl en een restaurant op de hoek
draverslaan kruisweg geopend is gaat dat nog meer
problemen opleveren
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
101 Normaal kan kan je je auto rond 18:00 19:00 wel
kwijt
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
102 Sinds de komst van Primark is het met name op
vrijdag zaterdag en zondag een ramp.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
103 Daarnaast is er een doorgang in de garage aan de
Draverslaan gemaakt zodat auto’s ook op het terrein
(Rijlaarsdam) aan de Draverslaan kunnen parkeren.
Er liggen al kabels in de grond om eventueel een
doorgang met slagboom te maken vanuit de
Parklaan naar de garage!! Dat is vragen om
problemen en zal alleen maar meer verkeer
aantrekken in de Parklaan die daar totaal niet op
berekend is.
De betreffende doorgang is afgesloten met een hek.
Het betreft geen structurele toegang tot de
parkeergarage.
104 De grootste dagelijkse ergernis is dat je als bewoner
niet eens in de buurt van je woning kan parkeren.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
105 Het niet kunnen parkeren van vreemden heeft mij al
een aantal keer schade aan mijn auto opgeleverd
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
106 Als bewonder van de Parklaan (XX) heb ik geen eigen
parkeerplek op mijn terrein. Door de intensiteit ben
ik haast gedwongen om hier wel serieus over na te
denken.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
107 Wij wonen direct naast het winkelcentrum en dit
deel is met de komst van oa Primark erg populair
geworden.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
108 Met een blauwe zone is het erg aantrekkelijk om 2
uur gratis te parkeren. Het gevolg: enorme drukte en
onrust in de straten, veel foutparkeerders – ook voor
de opritten van de bewoners en gevaarlijk op de
hoeken
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
109 Voor de kinderen in de straat is het een onveilige
situatie.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 13/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
110 En bewoners kunnen vaak hun auto niet kwijt terwijl
ze wel betalen voor een vergunning.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
111 Sinds de opening van Lidl vorige week is de
parkeerdruk nog meer toegenomen. En met de
uitgebreide openingstijden van Lidl is dit ook langer
op een dag het geval.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
112 Ook de medewerkers van Lidl parkeren in onze
straten en draaien elke 2 uur de schijf door (wordt
overigens ook door ander winkelpersoneel gedaan).
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
113 Omdat onze straat al 100 jaar bestaat, is nooit
rekening gehouden met het aantal parkeerplaatsen
wat alleen al voor de inwoners nodig is. Laat staan
voor extra auto’s van winkelend publiek.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
114 Als bewoners van de Parklaan hebben we al geruime
tijd overlast van de parkeersituatie in onze straat.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
115 Sinds het invoeren van betaald parkeren in het
centrum en het instellen van een blauwe zone in
Parklaan/Draverslaan is de parkeer situatie
verergerd.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
116 Met het uitbreiden van het winkelbestand is het
voor ons vaak niet mogelijk (ondanks onze
ontheffing) in onze eigen straat te parkeren.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
117 De overlast wordt met name veroorzaakt door
winkelend publiek die het 2 uur gratis parkeren
prefereren boven de parkeergarage/betaald
parkeren.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
118 Daarnaast neemt het parkeerschijf draaien ook
steeds grotere vormen aan. Personeel van winkels/
bedrijven dat de hele dag in de straat staat en
(georganiseerd) de schijven van een aantal auto’s
verdraaid.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
119 Met de recente opening van de Lidl is dit probleem
verder verergerd.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
120 Hierbij speelt voorts de wijze van parkeren door deze
niet straatbewoners een rol . Veelal worden inritten
geblokkeerd en langs (i.p.v . met 2 wielen op) het
trottoir geparkeerd zodat grotere auto’s (waaronder
bijvoorbeeld de brandweer bij een calamiteit ) niet
altijd vrije doorgang heeft in de straat.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
121 Parklaan/Draverslaan (1) – In overleg met bewoners
en ondernemers in de Parklaan en de Draverslaan
zijn het bestuur en de bewonersraad van de
Wijkraad Hoofddorp-Oost gekomen tot het voorstel
om in de Parklaan en de Draverslaan een zone in te
stellen waarin uitsluitend kan worden geparkeerd
door vergunninghouders/bewoners.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 14/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
122 Parklaan/Draverslaan (2) – Daarnaast wil men graag
overleg hebben over de suggestie in de nota van
B&W: Wij stellen een op maat gemaakte
bezoekersregeling voor, bijvoorbeeld met een soort
strippenkaart of kraskaart, al dan niet digitaal. Bij de
bewoners bestaan daarover ook verschillende
ideeën en suggesties.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
123 Parklaan/Draverslaan (3) – De bewoners van de
Draverslaan, tussen Parklaan en pand Lidl, stellen
voor om dit stukje Draverslaan af te sluiten voor
doorgaand verkeerd (verboden in te rijden,
verboden te parkeren, behalve bestemmingsverkeer)
Daarnaast de 4 parkeerplaatsen voor nr. 17 te laten
vervallen.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
124 Het voor bewoners weer mogelijk maken de eigen
auto gemakkelijk te kunnen parkeren en niet drie
maal een rondje rijden voor een plakje
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
125 Nu is het zo dat wij zelf een oprit hebben maar
mensen parkeren gewoon hun auto half voor je oprit
om maar een gratis plekje te bemachtigen of ze
zetten hem zover van de stoeprand af dat je ook je
oprit niet af kan of er kunnen geen auto’s meer door.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
126 grote overlast van winkelend publiek Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
127 dat ik als bewoner vaak mijn auto ivm drukte niet
kan parkeren
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
128 De straat, welke 1 richtingsstraat is, kan de enorme
drukte van winkelend publiek niet aan.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
129 mensen houden zich niet aan de verkeersrichtlijnen
en parkeren vaak niet op stoep of langs blauwe lijn.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
130 Met de komst van de lidl is de overlast alleen maar
groter geworden.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
131 Een van de pijlers van het beleid is het stimuleren
van parkeren in eigen tuin. Een mooi streven. In onze
straat wordt dat echter niet gestimuleerd maar
ontmoedigd. Want als er geparkeerde auto’s deels
voor onze oprit staan, dan geven ter plaatse
gekomen handhavers aan dat hier niet op te
handhaven is. Zo wordt parkeren op eigen oprit
ontmoedigd.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
132 De Parklaan is ongeschikt voor het parkeren van
auto’s van winkelend publiek. Er is geen sprake van
dubbelgebruik want vanaf vrijdag 5 uur tot en met
zondag 5 uur is de parkeerdruk hier enorm.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 15/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
133 Het niet respecteren van de blauwe parkeer stroken Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
134 Het telkens verzetten van de blauwe parkeerkaart
met twee uur, door lokale ondernemers en
medewerkers van bedrijven gevestigd in het
centrum
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
135 Het niet respecteren van twee wielen op het trottoir,
waardoor openbare diensten (o.a. het vuilophalen)
hun werk niet goed kunnen uitvoeren omdat de
doorrijbreedte dan simpelweg te smal is.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
136 De handhaving is volstrekt onvoldoende en
bovendien weinig coulant naar bewoners met een
parkeervergunning. Onvoldoende omdat er aantal
uitwassen volstrekt niet geconstateerd kunnen
worden en derhalve een extra zeer ongewenste
parkeerdruk in de buurt met zich meebrengt
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
137 Deze extra druk wordt veroorzaakt door
onvoldoende optreden tegen winkeliers die
mannetjes in dienst hebben om de parkeerschijven
van hun auto’s iedere 2 uur te verzetten zodat ze
gratis in de blauwe zone kunnen parkeren.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
138 Daarnaast zetten bewoners, die parkeerruimte op
hun grond/erf hebben, hun auto’s net zo makkelijk in
de straat en bezetten parkeerplekken van bewoners
zonder plek op hun grond/erf en passen dezelfde
tactiek toe met de parkeerschijf.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
139 Ik heb meerdere discussies met handhavers gehad
omdat mijn auto bij gebrek aan parkeerruimte 10
centimeter over de blauwe streep stond en ze al met
hun computer klaar stonden om de bon te printen
ondanks het feit dat ik bewoner was met een
parkeervergunning.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
140 Ik betaal voor de parkeervergunning terwijl andere
parkeerders niet betalen. Ik betaal dus klaarblijkelijk
om niet gebonden te zijn aan de 2 uur. Ik vind
betalen niet erg als ik er dan ook maar enigszins
zeker van kan zijn dat ik kan parkeren en bij de grote
parkeerdrukte die de laatste tijd is ontstaan ik ook
op enige coulance kan rekenen van de handhavers.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
141 We zijn de overlast te boven gekomen van de bouw
van het Ensemble en er staat ons weer een 2e
project te wachten wat op z’n minst weer tot medio
2017 de parkeerdruk zal verhogen. Daar op dit stuk
Nijverheidsstraat de bestrating is weggehaald is het
volstrekt onduidelijk welk parkeerbeleid hier van
toepassing is en lijkt het ook wel of hier totaal niet
gehandhaafd wordt.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 16/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
142 Dit stuk van de straat staat dan ook geregeld
helemaal vol. Daar wij een uitgang van onze garage
op dit stuk Nijverheidsstraat hebben, is het al
meerdere keren voorgekomen dat onze uitgang is
geblokkeerd door geparkeerde auto’s. Dit omdat het
grote witte kruis dat op de straattegels geschilderd
stond is verdwenen en mensen niet in de gaten
hebben dat hier een ingang naar een garage zit.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
143 Overigens wil ik ook aangeven dat sinds de
voltooiing van het Ensemble de parkeerdruk op de
Nijverheidsstraat/Draverslaan verhoogd is.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
144 Voor parkeerders en onze bezoekers is het volledig
onduidelijk wat de voorwaarden zijn van het
parkeren. Er staat borden langs de Hoofdweg als je
Hoofddorp binnen komt maar nadien ontbreekt elke
bebording in de Draverslaan vanaf de Pabstlaan dat
het een blauwe zone betreft en voor hoe lang je mag
parkeren.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 17/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
Nummer Opmerking Antwoord
145 Onlangs hebben wij een ronde in de openbare
ruimte rondom Hoofddorp centrum gedaan en
verbeterkansen gezien die met name betrekking
hebben op het door de gemeente geformuleerde
speerpunt ‘benutten’. Graag zou ik vernemen met
wie van de gemeente ik in contact kan treden om te
onderzoeken in hoeverre op dit vlak (gezamenlijk)
verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.
U kunt contact opnemen met de gebiedsmanager
voor Hoofddorp Centrum.
146 Zouden jullie ook de Blankenstraat willen
meenemen. Deze staat is omgeven door blauwe
zones. Er is daardoor een chronisch tekort aan
parkeerplaatsen, waardoor er standaard s’avonds
ook buiten de aangegeven plekken wordt
geparkeerd.
Wij nemen de Blankenstraat op in onze
inventarisatie. Na vaststelling van het strategische
parkeerbeleid in de gemeenteraad zullen wij,
gezamenlijk met omwonenden, bedrijven en
wijkraad naar een passende oplossing gaan zoeken
binnen de kaders van het dan vastgestelde beleid.
Instellen van een parkeerregime behoort tot de
mogelijkheden. Met nadruk willen wij aangeven dat
er nog niets vast staat en dat wij niet bepaalde
maatregelen op voorhand uitsluiten.
147 Ik heb zojuist het nieuwe parkeerbeleid gelezen en
wil graag melding maken van het feit dat sommige
bewoners in Dassenbos het parkeren op eigen
terrein en vooral in eigen carports aan hun laars
lappen.
Wij nemen de Dassenbos op in onze inventarisatie.
Na vaststelling van het strategische parkeerbeleid in
de gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
148 Sommige carports worden zelfs helemaal dicht
getimmerd of van zelfgemaakte hekken voorzien die
het aanzien van de straat niet ten goede komt, deze
carports worden dan als patio gebruikt. Heeft men
hiervoor geen bouwvergunning meer nodig?
zie antwoord op reactie #147
149 in de vakantieperiode ook heel veel last van
vakantiegangers die bij ons in Dassenbos de auto
parkeren om vervolgens met de bus van Overbos
naar Schiphol te vertrekken.
zie antwoord op reactie #147
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 18/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
150 Een onderwerp dat al enkele malen voor het
voetlicht en onder de gemeenteaandacht is
gebracht, en in het bijzonder geldt voor kernen
rondom Schiphol, is het parkeren van
vakantiegangers enz. Uiteraard betreft het openbare
ruimten/weg maar op openbare weg dienen ook
bewoners te parkeren. Dit wordt met het jaar
moeilijker door vakantiegangers of
Schipholpersoneel die een aantal dagen of weken
onderweg zijn en de auto dan in de kernen parkeren.
Melding betreft Badhoevedorp-Oost. Het
verschijnsel van Schipholparkeerders speelt bij
meerdere R-nethaltes in onze gemeente. Na
vaststelling van het strategische parkeerbeleid in de
gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
151 Bewoners maakten melding van hoge parkeerdruk
op parkeerplaatsen aan de Verdilaan tegenover
Zuidtangent-halte, als gevolg van Schipholgangers
die daar gratis parkeren en met de bus naar de
luchthaven gaan.
Het verschijnsel van Schipholparkeerders speelt bij
meerdere R-nethaltes in onze gemeente. Na
vaststelling van het strategische parkeerbeleid in de
gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
152 Ik begrijp dat het voor de bewoners van Graan voor
Visch vervelend is als daar door mensen die in het
centrum werken wordt geparkeerd. Een blauwe zone
is een oplossing, maar lost het feitelijke probleem
niet op. Want waarom parkeren werknemers daar?
Omdat het parkeren in het centrum op jaarbasis
gewoon heel duur is en de fiets en het openbaar
vervoer geen afdoende optie is.
Door reguleringsmaatregelen willen wij de
parkeerders sturen, zodat bepaalde groepen
parkeerders gaan parkeren in die gebieden die
daarvoor bedoeld zijn. Dat kan leiden tot
parkeerkosten voor werknemers, omdat zij op
betaald parkeren aangewezen zijn. Dat hoort er bij in
een groot centrum als Hoofddorp. Men kan zelf de
afweging maken om met de auto te komen of met
een ander vervoermiddel (openbaarvervoer, fiets,
etc.). Het is aan werkgevers om eventueel hun
werknemers in de kosten tegemoet te komen. Voor
ons is het ongewenst als werknemers uit het
centrum gaan parkeren in de omliggende
woonwijken. Parkeerregulering die wij instellen is
voor dat doel beoogd.
153 Met de huidige groei van de economie moet worden
gevreesd, dat er binnenkort in Hoofddorp-Oost een
groot parkeerprobleem gaat ontstaan.
Mocht dat het geval zijn, dan zulen wij samen met u,
omwonenden, bedrijven en wijkraad, gaan zoeken
naar een passende oplossing.
154 In de wijk is een groot deel ingericht als een
zogenaamde blauwe zone. In principe willen de
bewoners dit in ruime meerderheid zo houden.
Vooral vanwege de sociale bezoeken aan ouderen en
kinderen.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 19/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
155 Het bestuur en de bewonersraad van de wijkraad
Hoofddorp-Oost constateren ook dat, waar veel
extra woonruimte wordt gecreëerd, het aantal
parkeerplaatsen achter blijft, (b.v. 86 appartementen
64 parkeerplaatsen bij ‘de Eik’).
In principe moet worden voldaan aan de
parkeernorm, maar er kunnen situaties voorkomen
dat besloten wordt om van die norm af te wijken.
Hier moeten wel zwaarwegende argumenten voor
zijn en voldoende alternatieven voor parkeerders.
156 De straten rond het ‘Polderhuis’ (Marktplein) werden
vastgesteld voor betaald parkeren. Dit is in
overeenstemming met de visie van ondernemers en
bewoners. Op prijs wordt gesteld om tijdig te
worden geïnformeerd én gehoord met betrekking
tot eventuele wijzigingen, zoals van parkeertijden en –
tarieven.
Wijzigingen zullen vooraf worden gecommuniceerd.
Participatie over de precieze hoogte van tarieven zal
niet plaatsvinden, maar wel over de
tariferingsprincipes.
157 Kruisweg Noordzijde tussen Marktplein en
Nieuweweg – Hier is betaaldparkeren al ingevoerd.
[…] Een aantal lokale ondernemers zouden graag
enkele Stop & Go parkeerplaatsen bij hun winkel
zien. Het gaat dan om plaatsen uitsluitend voor kort
parkeren.
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een stopand-
go-tarief.
158 Volgens onze informatie zal het oude pand van V&D
worden gesloopt. Daarvoor zou nieuwbouw met
winkels en 55 appartementen komen. De wijkraad
acht dit een kans om ook een ruime parkeergarage
te bouwen voor bewoners, ondernemers, personeel,
alsmede consumenten.
In het kader van het ontwikkelplan Hoofddorp
Centrum onderzoeken wij op welke locaties
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen mogelijk
is. De locatie van de voormalige V&D nemen wij
daarin mee.
159 Kruisweg tussen Nieuweweg en Beyerinckstraat – De
noordzijde is hier, volgens gemeentelijke stukken
van 2015, expliciet aangeduid als blauwe zone. Door
veranderingen aan de wegindeling is de ruimte aan
de ventweg ernstig beperkt. De zuidzijde is als HD
zone B aangemerkt. Het is sympathiek om hier langs
de Kruisweg een experiment te willen beginnen met
een laagtarief voor kort parkeren. Daar kan de
wijkraad op zich achter staan.
zie antwoord op reactie #157
160 Kruisweg tussen de Beyerinckstraat en de Boslaan –
Het gaat hier hoofdzakelijk om een woonstraat met
ventweg/fietspad. Bewoners hebben hier per
woning parkeerruimte op ‘eigen terrein’. Omdat er
geen reacties uit deze straten kwamen gaat de
wijkraad er vanuit dat men hier van mening is dat er
geen veranderingen komen of nodig zijn, of dat men
zelfstandig wil reageren.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan
161 Kruisweg tussen de Boslaan en de Van Heuven
Goedhartlaan – Van de Boslaan tot de Kagertocht aan
de Noordzijde verandert de ventweg in fietspad.
Aangenomen wordt dat ook hier geen veranderingen
van de huidige situatie zullen plaatsvinden, of dat
men zelfstandig wil reageren.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 20/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
162 Beuksepoort – Bij de nieuwe woningbouw van de
Beuksepoort ontstaat een nieuwe situatie. Dat
betreft de ombouw van bedrijfsruimte naar
woningbouw. Op dit moment geldt daar nog betaald
parkeren HD Zone B. Het is de wijkraad niet bekend
of ook de bewoners van deze nog op te leveren
woningen bekend zijn met het idee dat de gemeente
in haar nota, betaald parkeren als bron van extra
inkomen ziet en niet wordt gelijkgeschakeld met de
blauwe zone van Kalorama. Het zou van fatsoen
getuigen als ook deze toekomstige bewoners
worden betrokken bij de discussie over een
belangrijk onderdeel van hun leefomgeving.
Wij zien betaald parkeren niet als bron van
inkomsten. Als de toekomstige bewoners problemen
gaan ervaren door de huidige vorm van regulering,
en dat bij ons melden, dan kunnen wij gezamenlijk
zoeken naar een gedragen oplossing. Parkeren wordt
in de plannen voor Beuksepoort op eigen terrein
opgelost. Er komen in het plangebied geen openbare
parkeerplaatsen in de betaald parkeren zone.
163 Kalorama – Omdat er geen reacties uit deze straten
kwamen gaat de wijkraad er vanuit dat men hier van
mening is dat er geen veranderingen komen of nodig
zijn, of dat men zelfstandig wil reageren.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan
164 Leeghwaterkwartier – De bewoners in het
Leeghwaterkwartier hebben bij de aankoop van hun
huis in de meeste gevallen een parkeerplaats bij hun
huis gekocht. Men heeft geen voorkeur voor de
blauwe zone of een betaald parkeren zone. Van de
zijde van de huurders is echter te kennen gegeven
dat men faliekant tegen het invoeren van betaald
parkeren is. De motieven zijn vooral gericht op de
sociale contacten. Dit vooral omdat het in
belangrijke mate om ouderen gaat.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan. Er zijn op
dit moment geen plannen om hier betaald parkeren
in te voeren.
165 Leeghwaterstraat-Boslaan-Van Gennepstraat-
Lipkensstraat-Kockstraat – De Bewoners
Commissie/wijk Lipkensstraat heeft aangegeven dat
de betrokken bewoners faliekant tegen een
fiscalisering zijn van het parkeerbeleid. Ook hier
geldt dezelfde sociale redenen want ook in deze
buurt zijn er veel ouderen.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan. Er zijn op
dit moment geen plannen om hier betaald parkeren
in te voeren.
166 Dokters wijk-Oost (1) – De bewonerscommissie heeft
naar aanleiding van ervaringen bij haar bewoners
geconstateerd dat betaald parkeren door het hele
gebied Dokterswijk-Oost geen goede optie is. Binnen
dit gebied zijn er alleen problemen met parkeren in
de Dr. Van Dorstenstraat ter hoogte van de
huisnummers 1 t/m 67. Dit ontstaat doordat de
mensen die werkzaam zijn in de omgeving
gevestigde kantoren hun auto’s overdag in de
blauwe zone parkeren en elke keer de blauwe schijf
doorschuiven. Er komt zelden iemand van
handhaving kijken.
Wij nemen de Dr. Van Dorstenstraat op in onze
inventarisatie. Na vaststelling van het strategische
parkeerbeleid in de gemeenteraad zullen wij,
gezamenlijk met omwonenden, bedrijven en
wijkraad naar een passende oplossing gaan zoeken
binnen de kaders van het dan vastgestelde beleid.
Instellen van een parkeerregime behoort tot de
mogelijkheden. Met nadruk willen wij aangeven dat
er nog niets vast staat en dat wij niet bepaalde
maatregelen op voorhand uitsluiten.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 21/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
167 Dokters wijk-Oost (2) – Tegen betaald parkeren voor
andere delen van de Dokterswijk is men onder
andere bij de parkeerplaatsen bij de Klimopschool,
die een kiss and ride functie hebben. Daar is de
blauwe zone ideaal.
Kruisingen tussen fietsroutes en drukke of minder
drukke autoroutes komen overal voor en vormen
niet persé een groot nadeel.
168 Dokters wijk-Oost (3) – Buiten een beperkt misbruik
van de blauwe zone zou men meer willen inzetten
op handhaving, dan op betaaldparkeren. Dit vooral
door de beperkingen van fiscaal parkeren, die
ontstaan voor sociale contacten.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan. Er zijn op
dit moment geen plannen om hier betaald parkeren
in te voeren.
169 Dokters wijk-Oost (4) – De motivatie van B&W, dat
bezoekers bij een blauwe zone niet mee delen in de
kosten van instandhouding van het parkeerregime,
wordt met verbijstering voor kennisgeving
aangenomen. Het feit dat men beleid afstemt op
financiële gemeentelijke belangen in plaats van op
de (sociale) belangen van de bewoners, komt niet als
serieus te nemen over. Het is ondenkbaar dat de
Rijksoverheid op deze wijze lokaal beleid bepaalt,
beleid dat volstrekt niet in het belang is van lokale
bewoners.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan. Er zijn op
dit moment geen plannen om hier betaald parkeren
in te voeren.
170 Dokters wijk-Oost (5) – Wel zou men, naast de
bestaande bewonersontheffing in de blauwe zone,
voor bezoekers de mogelijkheid van een
bezoekersregeling willen.
Wij gaan onderzoeken hoe een systeem voor
bezoekersvergunningen wordt vormgegeven. Het
systeem moet namelijk toepasbaar zijn voor alle
gebieden in onze gemeente waar parkeerergulering
geldt.
171 Kwadrant Van den Berghlaan/Wieger
Bruinlaan/Nieuweweg (1) – De bewoners van het
kwadrant Van den Berghlaan/Wieger
Bruinlaan/Nieuweweg zijn redelijk georganiseerd
blijkens de onderlinge sociale participatie en de
WhatsApp groep. Daarbij is dit kwadrant een
onderdeel van de blauwe zone. Gezien de te
verwachten kosten stijgingen (bezoekersregeling),
voelt men niet veel voor het omzetten van de
blauwe zone naar betaald parkeren. Met een
dergelijke aanpassing pleegt de gemeente een
aanval op de inkomenspositie van de bewoners.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan. Er zijn op
dit moment geen plannen om hier betaald parkeren
in te voeren.
172 Kwadrant Van den Berghlaan/Wieger
Bruinlaan/Nieuweweg (2) – In ieder geval wordt zelfs
de indruk niet gewekt dat het belang van de
bewoners een rol heeft gespeeld bij de suggesties in
de nota.
zie antwoord op reactie #171
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 22/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
173 Kwadrant Van den Berghlaan/Wieger
Bruinlaan/Nieuweweg (3) – Wel zou men, naast de
bestaande bewonersontheffing in de blauwe zone,
voor bezoekers de mogelijkheid van een
bezoekersregeling willen. Financieel kan het daarbij
niet zo zijn dat mensen met minder inkomen, minder
bezoek kunnen ontvangen door onredelijk hoge
kosten voor die regeling.
zie antwoord op reactie #170
174 Kwadrant Van den Berghlaan/Wieger
Bruinlaan/Nieuweweg (4) – Langs de Wieger
Bruinlaan, in het deel Hoofdweg-Oostzijde en de Van
den Berghlaan is een parkeerstrook aangelegd. Hier
worden regelmatig voertuigen als vrachtwagens,
losse aanhangwagens en zelfs touringcars voor
weekenden, dagen en soms een week of langer
gestald. De bewoners hebben moeten constateren
dat hier nagenoeg niet wordt gehandhaafd. Het
parkeren van grote voertuigen als vrachtwagens,
losse aanhangwagens en zelfs touringcars in de
blauwe zone voor weekenden, enkele dagen en
soms weken, roept ergernis op.
Wij nemen deze locatie op in onze inventarisatie. Na
vaststelling van het strategische parkeerbeleid in de
gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
175 Van den Berghlaan (eiland) (1) – De Van den
Berghlaan tussen Nieuweweg en Boslaan is gelegen
op een kunstmatig eiland met 4 toegangen over een
(ring) sloot. Dit eiland kent aan de ene kant een
blauwe zone en aan de andere kant een ‘vrije’
parkeer zone. Dit geeft direct grote parkeer
problemen voor de eerste straat na de blauwe zone,
zelfs voor uitritten van garages wordt geparkeerd. Er
wordt dubbel geparkeerd, er wordt op trottoirs
geparkeerd Ook langs de laan zelf wordt geparkeerd
op plaatsen zonder parkeervakken, direct voor
chicanes waardoor de doorgang voor fietsers wordt
geblokkeerd, enz. Allemaal buiten de blauwe zone.
Wij nemen de Van den Berghlaan op in onze
inventarisatie. Na vaststelling van het strategische
parkeerbeleid in de gemeenteraad zullen wij,
gezamenlijk met omwonenden, bedrijven en
wijkraad naar een passende oplossing gaan zoeken
binnen de kaders van het dan vastgestelde beleid.
Aanpassen of uitbreiden van het parkeerregime
behoort tot de mogelijkheden. Met nadruk willen wij
aangeven dat er nog niets vast staat en dat wij niet
bepaalde maatregelen op voorhand uitsluiten.
176 Van den Berghlaan (eiland) (2) – Een aantal bewoners
heeft aangegeven dat men wenst dat de blauwe
zone wordt uitgebreid. Aan de andere kant wenst
men volstrekt niet te accepteren dat er betaald
parkeren wordt ingevoerd. Dan nog liever de chaos
van nu. Men heeft over de hele linie geen enkel
begrip voor de redenatie dat bezoekers bij een
blauwe zone niet meedelen in de kosten van
instandhouding van het parkeerregime.
zie antwoord op reactie #175
177 Van den Berghlaan (eiland) (3) – Men is volledig en
eensluidend tegen het omvormen van de blauwe
zone in een zone voor betaaldparkeren.
zie antwoord op reactie #175
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 23/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
178 Van den Berghlaan – Boslaan – Koning Willem 1 laan –
Omdat er geen reacties uit deze straten kwamen
gaat de wijkraad er vanuit dat men hier van mening
is dat er geen veranderingen komen of nodig zijn, of
dat men zelfstandig wil reageren.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan.
179 Verisstraat – Blankenstraat – Bolstralaan –
Daunisstraat – Meermanstraat (1) – In deze straten
bestaat al jaren grote onvrede rond het parkeren en
de parkeergelegenheid. Van de zijde van het
gemeentelijk bestuur én van de gemeentelijke
administratie is nooit serieus ingegaan op deze
lokale problematiek. Sterker, de problematiek wordt
ontkend.
Wij nemen deze straten op in onze inventarisatie. Na
vaststelling van het strategische parkeerbeleid in de
gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
180 Verisstraat – Blankenstraat – Bolstralaan –
Daunisstraat – Meermanstraat (2) – In dit deel van de
wijk heeft men ook veel overlast van zogenaamde
Schiphol parkeerders en fungeert de buurt als
parkeeroverloop van onder andere bewoners uit
Kalorama. Een paar bewoners zijn er voorstander
van om ook in dit deel van de wijk de blauwe zone in
te richten. De meeste bewoners geven aan dat zij
geen wijziging van de vrije parkeerzone wensen.
zie antwoord op reactie #179
181 Verisstraat – Blankenstraat – Bolstralaan –
Daunisstraat – Meermanstraat (3) – De derde pijler
van het gemeentelijk beleidsvoornemen wordt
gezien als een positieve oplossing. Het gaat dan over
het aanleggen van extra parkeergelegenheid waar
duidelijk een behoefte bestaat.
zie antwoord op reactie #179
182 Diepenbrockhof – Omdat er geen reacties uit deze
straten kwamen gaat de wijkraad er vanuit dat men
hier van mening is dat er geen veranderingen komen
of nodig zijn, of dat men zelfstandig wil reageren.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan.
183 Willem Pijperlaan – Hendrik Andriessenlaan – Johan
Wagenaarlaan, Ant. V.d. Horstlaan – Jacob
Obrechtlaan, Sweelincksingel, Van Lier Plantsoen –
Sem Dresdenlaan en Arnolduspark (sportcomplex)
(1) – Een aantal bewoners maakt zich zorgen over het
verschuiven van parkeerproblemen bij verandering
van beleid. Mocht in de huidige blauwe zone binnen
de wijk betaaldparkeren worden ingevoerd, dan zal
de parkeerdruk in deze straten verder toenemen.
Wij nemen deze straten op in onze inventarisatie. Na
vaststelling van het strategische parkeerbeleid in de
gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 24/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
184 Willem Pijperlaan – Hendrik Andriessenlaan – Johan
Wagenaarlaan, Ant. V.d. Horstlaan – Jacob
Obrechtlaan, Sweelincksingel, Van Lier Plantsoen –
Sem Dresdenlaan en Arnolduspark (sportcomplex)
(2) – Men ondervindt nu al op enkele plaatsen
overlast van zogenaamde Schiphol parkeerders.
zie antwoord op reactie #183
185 Willem Pijperlaan – Hendrik Andriessenlaan – Johan
Wagenaarlaan, Ant. V.d. Horstlaan – Jacob
Obrechtlaan, Sweelincksingel, Van Lier Plantsoen –
Sem Dresdenlaan en Arnolduspark (sportcomplex)
(3) – Hoewel men er niet eenduidig over is komen er
suggesties om de hele wijk Hoofddorp-Oost tot
blauwe zone om te vormen.
zie antwoord op reactie #183
186 Steeds meer met name Oost-Europese
vrachtwagenchauffeurs houden zich op in de buurt
van Schiphol in afwachting van een retourvracht.
Ook komt het voor, dat chauffeurs de hele
combinatie laten staan en ondertussen met een
goedkope vlucht heen en weer reizen naar hun land
van herkomst. Deze problematiek manifesteert zich
nu ook in andere gebieden, zoals op de Wieger
Bruinlaan.
De vrachtwagenparkeerproblematiek is een
probleem dat op regionale schaal speelt. Er wordt
ook op regionale schaal gewerkt aan een oplossing.
Dit onderwerp valt daarmee buiten de scope van het
strategisch autoparkeerbeleid.
187 Het moet ons van het hart dat men met het zoveel
mogelijk omzetten van blauwe zones in betaald
parkeren in het woongebied (met een hoge
parkeerdruk als gevolg van het waterbedeffect van
betaald parkeren in Hoofddorp-Centrum), niet het
voorgestelde doel zal bereiken.
Het strategisch parkeerbeleid beoogt geen concrete
maatregelen te nemen, maar schetst de kaders en
richtlijnen waarbinnen, samen met omwonenden,
naar gedragen oplossingen gezocht kan. Wij zijn dus
niet voornemens om zoveel mogelijk blauwe zones
om te zetten in betaald parkeren. Alleen als daar een
directe aanleiding toe is, bijvoorbeeld als die blijkt uit
klachten van omwonenden, gaan wij onderzoeken of
het invoeren van betaald parkeren een mogelijke
oplossing is.
188 De motivatie inzake de financiën tussen ‘wet Mulder’
en fiscale regeling dient aanmerkelijk minder
prominent als motivatie te worden gebruikt. In letter
maar vooral ook in de geest van de nota.
Dank voor uw suggestie. Wij passen dit aan in de
nota.
189 Het belang van maatwerk per gebied of deelgebied
dient meer prominent te worden opgenomen.
Dank voor uw suggestie. Wij passen dit aan in de
nota.
190 Er dient nadrukkelijk overleg met de convenant
partijen te worden opgenomen over de inhoud van
de nota, conform het participatieconvenant. […] Wij
stellen voor speciaal voor dit onderwerp een formeel
overleg te starten.
Dank voor uw suggestie. Wij hebben met twee
wijkraden die interesse hadden in een gesprek over
dit onderwerp een gesprek gehad over de nota. Bij
de anderen bleek geen behoefte. Daarmee denken
wij invulling te hebben gegeven aan de behoefte aan
een formeel overleg.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 25/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
191 Hier is namelijk het aantal parkeerwisselingen van
groot belang, dit is op dit stuk parallelweg vele
malen hoger dan in het hoofdwinkelcentrum, wat
zeker zorgt dat er voldoende parkeergelegenheid
dient te komen om deze parkeerwisselingen aan te
kunnen als er straks niet meer half op de stoep half
op de weg geparkeerd kan worden hier op de
parallelweg. Er parkeren per week op dit stukje
parallelweg minimaal 3200 auto’s van consumenten
welke hier even snel hun boodschap komen doen, en
vaak niet langer dan 10 minuten geparkeerd staan,
dit aantal kan niet vanaf volgend jaar geparkeerd
worden op de door u hiervoor aangewezen 8
parkeerplaatsen aan de overzijde van de
hoofdrijbaan alhier, daar zijn dit simpelweg te weinig
parkeerplekken voor.
In het centrum geldt al een progressief tarief. Wij
verwachten daarom dat er geen verandering
optreedt.
192 parkeren van de auto door studenten van het Nova
College
Wij nemen de Steve Bikostraat op in onze
inventarisatie. Na vaststelling van het strategische
parkeerbeleid in de gemeenteraad zullen wij,
gezamenlijk met omwonenden, scholen en wijkraad
naar een passende oplossing gaan zoeken binnen de
kaders van het dan vastgestelde beleid. Instellen van
een parkeerregime behoort tot de mogelijkheden.
Met nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
193 kiss&ride door ouders/verzorgers van leerlingen van
het HoofdvaartCollege
zie antwoord op reactie #192
194 In het Bestemmingsplan Pax 2006, voorafgaand aan
de bouw van het NovaCollege, is expliciet tbv. de
bewoners opgenomen dat de Steve Bikostraat wordt
ontlast van schoolgeboden gemotoriseerd en
langzaam verkeer [zie 2.10|verkeer]
zie antwoord op reactie #192
195 Het NovaCollege heeft een met camera’s en
beveilingspersoneel toegerust parkeerterrein met
ruim 210 parkeervakken […] Ondanks deze
beschikbare parkeervakken, kiezen de studenten aan
het NovaCollege, om hun uiteenlopende redenen,
daarvan geen gebruik te maken en kiezen voor de
Steve Bikostraat.
zie antwoord op reactie #192
196 Doorgaans cq. dagelijks is daarbij de entree{vaak
beide zijden van het asfaltgedeelte} van de Steve
Bikostraat, vanaf de Paxlaan bezet door geparkeerde
auto’s van Nova-studenten, soms voor slechts 2-3
uur om na vertrek prompt door een andere student
in gebruik te worden genomen.
zie antwoord op reactie #192
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 26/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
197 Waarbij vaak deels op het trottoir en binnen 5m van
de hoek geparkeerd; voor de overige
verkeersgebruiker(s) uitzichtbelemmerend.
zie antwoord op reactie #192
198 Bewoners terugkomend van hun
(gepensioneerden/senioren/vrijwilligers) werk,
treffen hun parkeervak door auto van een Novastudent
ingenomen.
zie antwoord op reactie #192
199 Eventueel uitwijken naar het NovaCollega ivm. daar
wel aanwezige parkeerruimte {afgegrendeld na
schooltijd} is niet mogelijk
zie antwoord op reactie #192
200 Zoals via de Schweizerstraat ouders/verzorgers
leerlingen naar de lagere school brengen, geschiedt
dit ook met leerlingen aan het
HoofdvaartCollege{mavo-vmbo} via de Steve
Bikostraat, met name tussen 08:30-09:15u. Aan het
einde van de schooldag, gedurende het tijdsblok
14:15-15:00u, verzamelen een aantal
ouder/verzorgers met hun auto in de Steve
Bikostraat, in afwachting dat hun pupil de school zal
verlaten en bij de auto arriveren voor het vertrek
naar elders. Samen met vertrekkende Novastudenten
ontstaat er door deze niet-bewoners in de
doodlopende Steve Bikostraat een soort
verkeerschaos, met verkeersonveilige en
schadegevoelige situaties voor alle betrokkenen; ook
op de kruising Paxlaan/Steve Bikostraat.
zie antwoord op reactie #192
201 Resteert u nog te melden dat gedurende de aan deze
brief voorafgaande periode, meldingen, verzoeken
om hulp en bijstand, suggesties en voorstellen die
kunnen bijdragen tot het reduceren cq. opheffen van
de gesignaleerde problematiek van parkeerdruk, –
hinder en -overlast, situatie-foto’s, tekeningen ed.
aan de toenmalige gebiedsmanager Drs. Hans Kleiss
zijn geadresseerd.
zie antwoord op reactie #192
202 Toezeggingen van regelmatig schouws door de
afdeling handhaving, tijdens de schooldagen/uren
zijn door de bewoners niet waargenomen. Noch zijn
deze aanleiding geweest tot verandering van het
parkeergedrag van de Nova-studenten
cq.ouders/verzorgers.
zie antwoord op reactie #192
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 27/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
203 In het mobiliteitsplan is aangegeven dat de
gemeente Haarlemmermeer voornemens is om het
autoverkeer te weren in het centrumgebied. Dat
heeft een negatief gevolg voor de bereikbaarheid
van het oude buurtje voor haar bewoners en
bezoekers. De toegangswegen tot deze buurt liggen
in het centrum. Dit zet de uitgangspunten van het
strategisch parkeerbeleid onnodig onder druk; te
weten: punt 4. Woongebied: alleen bewoners en
hun bezoekers en punt 8. Betaald parkeren mag
geen invloed hebben op sociaal bezoek.
Wij nemen het ‘Oude Buurtje’ op in onze
inventarisatie. Na vaststelling van het strategische
parkeerbeleid in de gemeenteraad zullen wij,
gezamenlijk met omwonenden, scholen en wijkraad
naar een passende oplossing gaan zoeken binnen de
kaders van het dan vastgestelde beleid. Wijziging of
instellen van een parkeerregime behoort tot de
mogelijkheden. Met nadruk willen wij aangeven dat
er nog niets vast staat en dat wij niet bepaalde
maatregelen op voorhand uitsluiten.
204 Het oude buurtje is in hoofdzaak woongebied. En
daarmee is primair de parkeerbehoefte afgestemd
op de bewoners, en hun sociaal bezoek. Daarom
leent het zich niet om de huidige parkeerplaatsen te
benutten voor recreatieve, toeristisch en winkelend
publiek.
zie antwoord op reactie #203
205 Daarnaast is het gebied in de wijk Oud West
aangewezen als Beschermd Dorpsgezicht zoals
omschreven in de beeldvisie Oude Kern Hoofddorp.
Dit dient gehandhaafd te blijven.
Bij de uitwerking van maatregelen in overleg met
omwonenden zullen wij hier rekening mee houden.
206 Het spreekt voor zich dat de Gemeente
Haarlemmermeer de regels omtrent
parkeervergunningen voor de doelgroep ‘Bewoners’
hanteert voor dit gebied. En daarbij geen
vergunningen afgeeft voor (bezoekers van -)
bedrijven en winkeliers, ambtenaren en winkel- en
kantoorpersoneel.
Wijziging van het vergunningensysteem behoort tot
de mogelijkheden. Wel moet voorkomen worden dat
er door de hele gemeente heen een wildgroei aan
verschillende regelingen ontstaat.
207 Doordat het tevens mogelijk is om te parkeren,
wordt het verkeer dusdanig belemmerd dat er geen
sprake meer is van mobiliteit. Ook gezien de ligging
van de Westelijke Hoofdweg en de lage tariefstelling
ten opzichte van het centrum, wordt winkelend
publiek aangetrokken om hun auto te parkeren. Een
toename van foutparkeerders is het gevolg en
handhaving ontbreekt, zo ook in het weekend als in
de avond.
zie antwoord op reactie #203
208 Bij de Gemeente Haarlemmermeer is meerdere
malen aangekaart geweest dat Jansoniushof een
structureel te kort heeft aan parkeren.
Wij nemen de Jansoniushof op in onze inventarisatie.
Na vaststelling van het strategische parkeerbeleid in
de gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, scholen en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Wijziging van
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 28/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
209 Ten eerste zijn er bij de ontwikkeling van
Jansoniushof te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd.
Er is niet voldaan aan de parkeernorm. Deze is
gesteld op 1,2 per huishouden.
In principe moet worden voldaan aan de
parkeernorm, maar er kunnen situaties voorkomen
dat besloten wordt om van die norm af te wijken.
Hier moeten wel zwaarwegende argumenten voor
zijn en voldoende alternatieven voor parkeerders.
210 Ten tweede wordt gesteld dat er wordt geparkeerd
op eigen terrein. Verwacht mag dan ook worden dat
huurders van Ymere (Parkeerhof 3) daar dan ook een
parkeerplaats hebben toegewezen. Ymere verhuurt
deze parkeerplaatsen als optioneel aan haar
huurders, in plaats van als onderdeel van de woning.
Een deel van het aantal parkeerplaatsen van
Parkeerhof 3 blijven jammerlijk onbenut.
In een vergelijkbare casus elders is gebleken dat wij
als gemeente geen machtsmiddelen hebben om een
verhuurder te dwingen parkeerplaatsen verplicht
onderdeel te maken van een huurcontract. Hoezeer
wij de gevolgen betreuren, zorgt dit er wel voor dat
de parkeerdruk in de omgeving wordt verhoogd.
211 Ten derde worden de openbare parkeerplaatsen
door personeel (onder andere van winkels in het
centrum) benut. Wanneer deze in de blauwe zone
staan, wordt handig gebruik gemaakt van het
doordraaien van de parkeerschijf. Handhaving op
parkeerduur ontbreekt.
zie antwoord op reactie #208
212 Sociaal bezoek staat onder druk. Parkeren voor
bezoekers in het weekend, dan wel ’s avonds is een
probleem. Het vieren van een verjaardag, of het
geven van een feestje, heeft direct gevolg dat
familie, vrienden en kennissen hun auto niet kunnen
parkeren.
zie antwoord op reactie #208
213 Daarnaast heeft de Gemeente Haarlemmermeer
plannen met het Fort aan de Geniedijk. Een van de
plannen omvat het toestaan van horeca en het
creëren van een theater in het Fort. Dit maakt dat de
parkeerbehoefte in de directe omgeving toeneemt,
welke ten koste gaat van de bewoners alsmede hun
sociaal bezoekers.
zie antwoord op reactie #208.
Reguleringsmaatregelen worden erop gericht dat de
nieuwe voorzieningen in het Fort niet leiden tot
grote parkeerproblemen. Een toename van de
parkeerdruk valt echter niet geheel te voorkomen.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 29/29
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling
Contactpersoon de heer P.J. van Soest
Telefoon 0900 1852
Uw brief
Ons kenmerk X2017.38148
Bijlage(n) – Tweekolommenstuk beantwoording ingediende
reacties
– Inventarisatielijst parkeerproblemen
Hoofddorp
Onderwerp Reactienota strategisch parkeerbeleid
Geachte heer, mevrouw,
In het kader van het strategisch autoparkeerbeleid heeft u gereageerd op de ontwerpnota
‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’.
In totaal hebben wij circa 30 reacties ontvangen. De meeste reacties bestaan uit
meerdere opmerkingen. De verschillende opmerkingen hebben wij geanonimiseerd,
gegroepeerd en van een antwoord voorzien. Deze vindt u in het bijgevoegde
‘tweekolommenstuk’.
Een aantal opmerkingen vallen buiten de scope van het strategisch autoparkeerbeleid.
Deze opmerkingen hebben wij dan ook niet in het tweekolommenstuk opgenomen. In een
later stadium zullen wij, buiten het strategisch autoparkeerbeleid om, reageren op deze
opmerkingen.
De opmerkingen kunnen inhoudelijk worden onderverdeeld in twee groepen:
1) Reacties op de beleidsvoornemens, kaders en richtlijnen
De reacties hebben geleid tot aanpassing van de ontwerpnota. Het betreft met
name verduidelijking van enkele passages, omdat uit de reacties blijkt dat de
essentie van het strategisch autoparkeerbeleid niet voldoende uit de ontwerpnota
naar voren kwam. Verder is een aantal nuttige aandachtspunten genoemd, die
wij ook in het stuk hebben verwerkt.
Ons kenmerk X2017.38148
Volgvel 2
2) Aankaarten van parkeerproblemen
Deze reacties hebben wij geïnventariseerd. Hiermee beschikken wij over een
eerste groslijst van parkeerproblemen die op basis van het strategisch
autoparkeerbeleid kunnen worden aangepakt. Deze vindt u bijgevoegd.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de definitieve nota ten opzichte van de
ontwerpnota?
– Er wordt minder nadruk gelegd op betaald parkeren
Door een aantal ongelukkig gekozen formuleringen, werd in de ontwerpnota de
indruk gewekt dat wij op veel plekken, met name rondom het centrum van
Hoofddorp, betaald parkeren willen gaan invoeren. Dit is echter niet het geval.
Betaald parkeren is één van de mogelijke instrumenten om, in geval van
parkeeroverlast, de overlast tegen te gaan. Betaald parkeren kan een effectief
middel zijn om parkeergedrag te sturen (de juiste parkeerders op de juiste plek),
maar is niet in alle gevallen de beste en/of de gedragen oplossing.
– Er wordt meer nadruk gelegd op maatwerk
Wij nemen pas ergens maatregelen als er door omwonenden overlast wordt
ervaren. Maatregelen komen altijd tot stand in overleg met omwonenden,
eventuele bedrijven en de betreffende dorps- of wijkraden. Het strategisch
autoparkeerbeleid geeft de kaders waar oplossingen aan moeten voldoen.
– Aantal parkeerplekken in Hoofddorp Centrum
De komende jaren staan er grote ontwikkelingen in het centrum van Hoofddorp
op de planning. Uitgangspunt daarbij is dat het aantal parkeerplekken in en direct
rond het centrum niet afneemt.
– Nachtpersoneel
Op sommige plekken parkeert nachtpersoneel (bijvoorbeeld rondom R-nethaltes
en bij het Spaarne Gasthuis). In parkeeronderzoeken moet hier meer rekening
mee worden gehouden.
Hoe nu verder?
Wij hebben de nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer’ aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Als de
gemeenteraad instemt met ons voorstel, dan kunnen we tot uitvoering overgaan. We
beginnen met de parkeerproblemen op de groslijst. Als we gaan beginnen met een
project krijgen de belanghebbenden een uitnodiging om mee te denken naar een
oplossing. Dat proces ziet er globaal als volgt uit:
– Plan van Aanpak en probleemdefinitie
Elk project begint met een Plan van Aanpak waarin de opgave wordt vastgesteld,
inclusief een globale planning. De vragen “Wat is precies het probleem dat de
belanghebbenden ervaren?” en “Denkt iedereen er hetzelfde over?” moeten
beantwoord worden. Er zal ook een objectief onderzoek door een
onderzoeksbureau moeten worden gehouden. Wij kunnen namelijk alleen
maatregelen nemen als middels objectief onderzoek een probleem wordt
vastgesteld. De onderzoeksmethode hangt af van wat het probleem nu concreet
inhoudt.
Ons kenmerk X2017.38148
Volgvel 3
– Mogelijke oplossingen inventariseren
Als de uitkomsten van het onderzoek aanleiding geven tot maatregelen, kan
bekeken worden welke maatregelen passen bij de aard van het
parkeerprobleem. Gezamenlijk met de belanghebbenden zetten we de
mogelijkheden op een rij. Van alle mogelijkheden worden ook de
uitvoeringskosten uitgezocht.
– Besluitvorming
Als alle mogelijkheden op een rij staan en we een beeld hebben van welke
mogelijke oplossingen (in meer of mindere mate) worden gedragen door de
omgeving, nemen wij een besluit over welke maatregel of maatregelen we gaan
uitvoeren. Hierover krijgen de belanghebbenden bericht. De maatregelen worden
dan ingepland om te worden uitgevoerd.
– Uitvoering
Een aannemer zal de maatregelen komen uitvoeren. Mogelijk moet er nog
aanvullende besluitvorming plaatsvinden, zoals aanpassing van de
parkeerverordening of een verkeersbesluit. Ook dit wordt (of is reeds) in gang
gezet.
– Evaluatie
Na verloop van tijd wordt de maatregel geëvalueerd. Als er geen klachten meer
binnenkomen, dan beschouwen we het project als succesvol afgerond. Als de
problemen niet, of slechts deels zijn opgelost, dan begint de cyclus weer opnieuw
bij de fase van Plan van Aanpak en probleemdefinitie.
Wij verwachten dat we in het tweede kwartaal kunnen beginnen met de eerste projecten,
maar dit hangt af van de besluitvorming in de gemeenteraad. De aangepaste nota
‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’
kunt u downloaden vanaf onze website: www.haarlemmermeergemeente.nl/PM
Mocht u nog vragen hebben over deze brief of de nota, dan kunt u contact opnemen met
Dhr. P. van Soest. Als u vragen hebt over specifieke parkeerproblemen, dan kunt u
contact opnemen met Dhr. J. Bijl. Dit kunt u doen via telefoonnummer 0900-1852 of emailadres
info@haarlemmermeer.nl.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
drs. Carel Brugman
de burgemeester,
drs. Theo Weterings
Ons kenmerk X2017.38148
Volgvel 4
Verzendlijst t.b.v. FM/DRM
Contactpersoon : de heer P.J. van Soest
Telefoon : 0900 1852
Steller : P.J. van Soest
Geadresseerde :
Uw brief :
Bijlage(n) : – Tweekolommenstuk beantwoording ingediende reacties
– Inventarisatielijst parkeerproblemen
Onderwerp : Reactienota strategisch parkeerbeleid
Kenmerk : X2017.38148
Digitale afschriften aan:
– Archief FM/DRM (geen emailadres benodigd)
– patrick.van.soest@haarlemmermeer.nl
– Joost.Bijl@haarlemmermeer.nl
– J.E.Seinstra@haarlemmermeer.nl
– H.Kleiss@haarlemmermeer.nl
– Rik.Thorborg@haarlemmermeer.nl
– hannie.van.den.bosch@haarlemmermeer.nl
Papieren afschriften aan:

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften:
Regels m.b.t. postverzending:
– Afschriften van deze brief worden standaard per email verzonden;
– Indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht toevoegen;
– Bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie;
– Afschriften: i.v.m. scannen, één emailadres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen.n
Steller P.J. van Soest
Collegevergadering 31 januari 2017
Raadsvergadering
1. Samenvatting
Waar gaat het over?
Op 24 mei 2016 hebben wij de ontwerpnota “Bestemming bereikt: Uitgangspunten
strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer” (2016.0022189) vastgesteld. Kort gezegd:
het strategisch autoparkeerbeleid. Na een periode van inspraak hebben wij aan de hand van
de binnengekomen informatie de nota op onderdelen aangepast.
Wat willen we bereiken?
Het strategisch autoparkeerbeleid beoogt de kaders en richtlijnen te geven waarbinnen naar
oplossingen gezocht kunnen worden voor gesignaleerde parkeerproblemen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Wij leggen de nota “Bestemming bereikt: Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer” voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Vervolgens kan met de
vastgestelde kaders naar oplossingen worden gezocht voor gesignaleerde
parkeerproblemen. Dat doen wij niet alleen, maar samen met omwonenden, ondernemers
en dorps- of wijkraden. Gezamenlijk wordt gezocht naar passende oplossingen binnen de
kaders van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
Wat mag het kosten?
Parkeerproblemen die om een oplossing vragen wachten doorgaans op groot onderhoud of
vervanging van de infrastructuur. We maken werk met werk. Het komt echter vaak voor dat
er parkeerproblemen zijn die niet kunnen wachten op groot onderhoud of vervanging van de
infrastructuur. Voorbeelden zijn de wens van de winkeliers aan de Kruisweg om
parkeerplaatsen in de openbare ruimte te scheppen, het verruimen van de blauwe zone
(parkeerschijfzone) in Graan voor Visch en het afschaffen van betaald parkeren in
Badhoevedorp. Zie verder ook de bij dit voorstel gevoegde inventarisatielijst van
onderwerpen waarvoor inwoners en ondernemers snel om een oplossing vragen. Om nu en
in de toekomst adequaat op dergelijke parkeerproblemen te kunnen reageren wordt in de
Voorjaarsrapportage 2017 voorgesteld hiervoor € 75.000 per jaar structureel beschikbaar te
stellen. Dit kan budgettair neutraal, aangezien op basis van de realisatie over 2016, de
verwachting is dat de opbrengsten uit parkeergelden structureel hoger zijn dan geraamd. Dit
budget is voldoende om kleine aanpassingen uit te voeren en om snel te kunnen reageren
op wijzigende omstandigheden. De inventarisatielijst zal worden opgenomen in het
uitvoeringsprogramma Mobiliteit.
Onderwerp
Volgvel
Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
2
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad stelt de uitgangspunten voor het strategisch autoparkeerbeleid vast. Het college is
verantwoordelijk voor de maatregelen die genomen moeten worden om het parkeren te
reguleren. De portefeuillehouder Verkeer & Vervoer is binnen het college verantwoordelijk
voor de coördinatie en uitvoering.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Over de uitvoering leggen wij verantwoording af via de uitvoeringsprogramma’s Verkeer en
Vervoer. Over de voortgang van concrete projecten waarbij parkeerproblemen worden
aangepakt, informeren wij de raad via de trimesterbrieven Verkeer en Vervoer.
2. Voorstel
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om:
1. De nota “Bestemming bereikt: Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer” vast te stellen;
2. Bij de integrale afweging in de Voorjaarsrapportage 2017 een structureel budget van
€ 75.000 voor het aanpakken van parkeerproblemen te betrekken en dit budgettair
neutraal te dekken door hogere opbrengsten uit parkeergelden.
3. Uitwerking
Waar gaat het over?
Kader
Op 26 januari 2012 is door de gemeenteraad van Haarlemmermeer het Deltaplan
Bereikbaarheid (2011.0048267) vastgesteld met als doel een toekomstvast
mobiliteitssysteem te realiseren. Dit impliceert een goede lokale en regionale
bereikbaarheid, optimale doorstroming van het verkeer, verbeteren van de
verkeersstructuur, een goede ontsluiting van de kernen, verdere ontwikkeling van een
hoogwaardig openbaar verveersnetwerk in de regio en het verbeteren van de
verkeersveiligheid.
We gaan uit van vrijheid van bewegen. Dit betekent voor het parkeren dat er zo min mogelijk
sturend wordt opgetreden. Parkeerregulering vindt alleen plaats daar waar het nodig is.
Maatwerk kan daarbij aan de orde zijn, maar altijd binnen de kaders van bereikbaarheid en
verkeersveiligheid.
Op 24 mei 2016 hebben wij de ontwerpnota “Bestemming bereikt: Uitgangspunten
strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer” (2016.0022189) vastgesteld, waarin wij de
strategische keuzes voor het autoparkeerbeleid hebben opgenomen. Vanaf 14 oktober 2016
tot en met 24 november 2016 heeft de ontwerpnota ter inzage gelegen. In die periode zijn
twee informatiebijeenkomsten georganiseerd (op 24 oktober 2016 in Nieuw-Vennep en op
31 oktober 2016 in Hoofddorp).
Gedurende de ter inzagelegging zijn circa 30 reacties binnengekomen. De reacties kunnen
inhoudelijk worden onderverdeeld in twee groepen:
1) Reacties op de beleidsvoornemens, kaders en richtlijnen
De reacties hebben geleid tot aanpassing van de ontwerpnota. Het betreft met name
verduidelijking van enkele passages, omdat uit de reacties blijkt dat de essentie van
het strategisch autoparkeerbeleid niet altijd goed werd begrepen. Verder is een
aantal nuttige aandachtspunten meegegeven, die wij ook in het stuk hebben
verwerkt. Het aangepaste stuk ligt nu voor.
Onderwerp Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
Volgvel 3
2) Aankaarten van parkeerproblemen
Deze reacties hebben wij geïnventariseerd. Hiermee beschikken wij over een eerste
inventarisatielijst van parkeerproblemen die op basis van het strategisch
autoparkeerbeleid kunnen worden aangepakt. Deze is als bijlage bijgevoegd. Het
merendeel van de reacties gaat over de woonbuurt Parklaan/Draverslaan in
Hoofddorp.
De reacties hebben wij verwerkt in een reactienota. Deze is bijgevoegd bij dit raadsvoorstel.
De reactienota hebben wij tevens aan de afzenders toegezonden.
Ontwikkelingen
In de uitvoeringsprogramma’s van het Deltaplan Bereikbaarheid is jaarlijks aandacht
geweest voor parkeermaatregelen. Daarin is aangegeven dat er behoefte is om met
betrekking tot het parkeren uitgangspunten voor strategisch autoparkeerbeleid in
Haarlemmermeer vast te stellen, zodat een consistent, toekomstvast parkeerbeleid wordt
gewaarborgd. Toekomstvast moet enerzijds worden bezien in het kader van de
verwachtingen ten aanzien van het autobezit en -gebruik en anderzijds worden bezien in het
licht van de ruimtelijke ontwikkelingen in Hoofddorp (Centrum) en de ontwikkelingen binnen
de detailhandel.
De afgelopen jaren lieten een stabilisatie zien van het autogebruik, maar de huidige
economische opleving maakt dat rekening moet worden gehouden met een toenemende
druk op het beschikbare parkeerareaaL
Tellen we daarbij op de voorziene groei in aantal inwoners, verdichting van Hoofddorp
Centrum en een sterke Haarlemmermeerse economie, dan is uitbreiding van het
parkeerareaal niet uit te sluiten.
Tegelijk spelen ontwikkelingen van internetwinkels, autodelen en een toenemend gebruik
van elektrische fietsen en dus toename van de actieradius en concurrentiekracht van de
fiets.
De hiervoor genoemde ontwikkelingen met mogelijk een tegengesteld effect op de
parkeerbehoefte maken het noodzakelijk rekening te houden met verschillende mogelijke
ontwikkelingen. De kans op een krimp in de parkeervraag is de komende decennia uiterst
gering. Daarom gaan we de komende jaren het huidige parkeeraanbod in Hoofddorp
Centrum consolideren. Tijdelijke parkeeroplossingen worden permanent gemaakt en waar
parkeerplaatsen moeten wijken voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen komen ze elders
terug. In de uitwerking van verschillende projecten, zoals Huis van Haarlemmermeer en
ontwikkeling Binnenweg, komt dit tot uitdrukking. We monitoren de ontwikkelingen op de
parkeerbehoefte en als die uitgroeit boven het huidige parkeeraanbod, dan kijken we
uiteraard eerst naar de mogelijkheden van benutten en reguleren, en breiden indien dat
noodzakelijk is uit met tijdelijke voorzieningen. Hierbij betrekken we de ontwikkelingen op het
gebied van smart mobility, de zelfrijdende auto en de elektrische auto.
Reikwijdte
De uitgangspunten voor het strategisch autoparkeerbeleid kennen een reikwijdte van tien
jaar en kunnen tussentijds, indien nodig, worden herzien. Bij de formulering van de
uitgangspunten is rekening gehouden met de volgende lokale ontwikkelingen:
• Maximaal10.000 extra woningen te realiseren in Hoofddorp {door middel van
verdichting), afhankelijk van de ontwikkeling van de woningmarkt;
Onderwerp Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
Volgvel 4
• Een verdere ontwikkeling en intensivering van de horeca- en evenementenfunctie
van het centrum van Hoofddorp. De parkeerduur in het centrum neemt hierdoor toe
als ook de parkeerdruk;
• Het parkeergemak maakt Hoofddorp Centrum aantrekkelijk en dient behouden te
blijven;
• Het huidige parkeeraanbod moet behouden blijven en waar het tijdelijk is permanent
worden gemaakt. We monitoren de parkeerbehoefte en als die boven het huidige
aanbod uitgroeit breiden we de capaciteit uit met tijdelijke voorzieningen;
• Het in januari 2016 vastgestelde raadsvoorstel “Commerciële voorzieningen
Haarlemmermeer 2016” (2015.0056233} gaat voor Hoofddorp Centrum uit van
investeren in het gemak van bereikbaarheid met alle vervoersmodaliteiten en
parkeren tegen een laag tarief;
• Het strategisch autoparkeerbeleid is kaderstellend voor het Ontwikkelplan
Stadscentrum Hoofddorp, inclusief Huis van Haarlemmermeer en HoofddorpCentraaL
De parkeervraag wordt binnen de ruimtelijke projecten opgelost. Als er,
zoals bij het Werkhuis van het Huis van Haarlemmermeer, parkeerplaatsen moeten
plaatsmaken voor een ontwikkeling, dan moeten deze parkeerplaatsen elders in het
centrum worden teruggebracht.
Het gaat bij de uitgangspunten om beleid waarin de kaders voor het autoparkeerbeleid zijn
beschreven. Bij de uitwerking van maatregelen voor concrete situaties zijn private belangen
aan de orde en zal adequate participatie met belanghebbenden plaatsvinden.
Wat willen we bereiken?
We willen bereiken dat voorzien wordt in de parkeerbehoefte en dat overlast door onbedoeld
gebruik van parkeergelegenheden wordt voorkomen. Om voldoende parkeergelegenheid
voor doelgroepen te faciliteren, werkt de gemeente met parkeernormen, als onderdeel van
het autoparkeerbeleid. Het autoparkeerbeleid heeft als doel de parkeercapaciteit optimaal te
verdelen; “de juiste parkeerder op de juiste plaats”.
Het autoparkeerbeleid stoelt op een aantal pijlers:
1. Benutten: Door het beter benutten van bestaande parkeervoorzieningen,
bijvoorbeeld door te zorgen door middel van handhaving dat bij woningen de
parkeerplaatsen in de eigen tuin in stand worden gehouden en te stimuleren dat die
parkeerplekken op eigen terrein ook worden gebruikt, of door ‘stop & go’-parkeren
(laag tarief bij korte parkeerduur) mogelijk te maken, wordt het parkeerareaal beter
benut.
2. Reguleren: Hieronder worden de echte parkeermaatregelen verstaan, zoals het
instellen van parkeerverboden (bijvoorbeeld voor grote voertuigen en
aanhangwagens), het instellen van een blauwe zone of invoeren van betaald
parkeren.
3. Bouwen: Het aanleggen van (extra) parkeerplaatsen.
We nemen maatregelen om te zorgen voor een leefbare omgeving. Door het beter benutten
van bestaande voorzieningen hoeven er minder nieuwe voorzieningen aangelegd te worden.
Door te reguleren kunnen we invulling geven aan het sturen van het parkeergedrag:
doelgroepen moeten daar parkeren waar ze bedoeld zijn te parkeren (bijvoorbeeld geen
werknemers of forenzen in woonbuurten of op parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor
winkelend publiek}.
Onderwerp
Volgvel
Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
5
Dit alles willen we bereiken zonder de parkeertarieven generiek aan te passen. Waar het
kan of wenselijk is hebben wij het voornemen om tarieven aan te passen aan het gewenste
gebruik (bijvoorbeeld in het centrum van Hoofddorp op de Kruisweg) of schaffen wij betaald
parkeren af (bijvoorbeeld in Badhoevedorp en in Nieuw-Vennep).
Wat gaan we daarvoor doen?
Monitoring
In gebieden met betaald parkeren waar de parkeerdruk hoog is gaan we tweejaarlijks de
parkeerdruk en betalingsgraad meten. Naast het meten in absolute zin kijken we ook naar
het parkeermotief van de automobilist. Met deze metingen wordt er structureel inzicht in de
parkeerdruk en de effectiviteit van de maatregelen verkregen en kan ook de effectiviteit van
tariefstelling dan wel handhaving bepaald worden. Ook worden trends op tijd zichtbaar en
kan worden ingegrepen als dat moet. Daarnaast volgen wij de ontwikkelingen met betrekking
tot smart mobility alsook zelfrijdende en elektrische auto’s. Uiteraard blijven we ook alert op
signalen van onze inwoners en ondernemers.
Benutten
Met name in woongebieden zijn benuttingsmaalregelen relevant. Het gaat dan bijvoorbeeld
om het benutten van parkeerplaatsen op eigen terrein, waaronder het parkeren bij woningen
waarin dit was voorzien. Bij parkeeroverlast of -tekort zullen wij bewoners daar in eerste
instantie op aanspreken. Recente proeven (onder andere in Getsewoud) laten zien dat door
een goede communicatie met bewoners en de dorps- en wijkraden, het herstellen van de
parkeerplaats op eigen terrein aanzienlijk toeneemt. Het daadwerkelijk gebruik gaan we
monitoren. Hier worden de dorps- en wijkraden bij betrokken en dat werpt zijn vruchten af.
Voor het bepalen van de parkeerbehoefte bij nieuwbouw zijn CROW-normen leidend. Bij
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied houden we er in de openbare ruimte
rekening mee om in de eventueel groeiende parkeerbehoefte te voorzien.
Reguleren
Er zijn veel mogelijkheden om het parkeren te reguleren. We sturen het parkeergedrag
onder andere door: parkeerverboden; instellen van blauwe zones; invoeren van betaald
parkeren of we hanteren een tariefstelling die kort of juist lang parkeren stimuleert. Voor de
gebieden waar betaald parkeren of een blauwe zone geldt, werken we tevens aan een nieuw
vergunningen- en ontheffingensysteem, waaronder een bezoekersregeling.
Bouwen
In gevallen waarin er te weinig parkeerplaatsen beschikbaar zijn, kijken wij altijd eerst naar
maatregelen op het gebied van benutten en reguleren. Als dat geen uitkomst biedt,
overwegen we om extra parkeervoorzieningen te realiseren. Dit kan zowel door het
aanleggen van extra parkeerplaatsen op maaiveld als met de bouw van parkeergarages.
Concrete beleidsvoornemens
Op basis van de nota “Bestemming bereikt: Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer” hebben wij samenvattend de volgende voornemens:
Onderwerp
Volgvel
Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
6
Gemeentebreed:
1. Bij gesignaleerde parkeerproblemen1 zal de situatie eerst objectief onderzocht worden.
Vervolgens wordt met de belanghebbenden gezocht naar een passende en gedragen
oplossing. Die kan gevonden worden in regulering (betaald parkeren, blauwe zone, et
cetera), maar ook andere maatregelen zijn denkbaar (parkeerverboden, uitbreiding
parkeerplaatsen, et cetera). Op voorhand sluiten wij geen maatregelen uit, zolang de
oplossing binnen de kaders van het strategisch autoparkeerbeleid past. Maatwerk blijft
de basis voor parkeerregulering;
2. Het autoparkeerbeleid te evalueren door elke twee jaar onderzoek naar de parkeerdruk
en herkomst te doen in gebieden met een hoge parkeerdruk;
3. De tariefstructuur uit de Parkeernota 2014 te handhaven en voor toekomstige
aanpassingen deze af te stemmen op locatie en functie;
4. Langparkeren bijvoorbeeld door Schipholreizigers wordt geconcentreerd op plekken
waar dat is toegestaan, op terreinen op en rond Schiphol. Op plekken waar deze groep
parkeerders ongewenst is, nemen we maatregelen om dit verschijnsel tegen te gaan;
5. We werken aan een nieuw vergunningen- en ontheffingensysteem, waaronder een
makkelijke bezoekersregeling, waarbij dezelfde regels gaan gelden voor blauwe zones
en gebieden met betaald parkeren;
6. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte bij nieuwbouw zijn CROW-normen leidend. Bij
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied scheppen we extra openbare ruimte die
(op termijn) kan worden ingezet om in groeiende parkeerbehoefte te voorzien.
Gebiedsspecifiek:
7. Betaald parkeren in Nieuw-Vennep en Badhoevedorp af te schaffen;
8. Binnen het centrum van Hoofddorp willen wij op de Kruisweg een proef uit te voeren van
een laag parkeertarief in combinatie met een beperkte parkeerduur om stop&goparkeren
aan te moedigen;
9. Op het P+R-terrein van station Nieuw-Vennep is het parkeren bedoeld voor forensen.
Daar is de eerste dag gratis en daarna volgt een klimtarief om langparkeren
onaantrekkelijk te maken;
10. Wij consolideren het huidige parkeeraanbod in Hoofddorp Centrum. Tijdelijke
parkeeroplossingen worden permanent gemaakt en waar parkeerplaatsen moeten
wijken voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen komen ze elders terug. In de uitwerking
van verschillende projecten, zoals Huis van Haarlemmermeer en ontwikkeling
Binnenweg, komt dit tot uitdrukking.
11 . In Hoofddorp Centrum wordt met progressieve parkeertarieven (A- en B-tarief)
gestimuleerd om te parkeren in de parkeergarages. In de zone met lage tarieven (Ctarief)
is het mogelijk om abonnementen aan te schaffen. Zo wordt lang parkeren
gestimuleerd op wat grotere afstand van het winkelgebied.
12. In Nieuw-Vennep is rond de parkeergarage “De Symfonie” betaald parkeren op straat
ingevoerd om het gebruik van de parkeergarage te stimuleren. We zien dat de
parkeerdruk op de openbare weg laag is en er is dus onvoldoende reden om betaald
parkeren op straat te handhaven. Wij heffen het betaald parkeren in Nieuw-Vennep op.
13. In woongebieden met een hoge parkeerdruk (als gevolg van betaald parkeren in
Hoofddorp Centrum) willen wij blauwe zones waar nodig omzetten in betaald parkeren.
Op deze wijze sluiten de regulering in deze gebieden beter aan bij de parkeerzones van
1 In de inventarisatielijst parkeeronderwerpen staat een planning wanneer we met de nu gemelde
onderwerpen gaan starten.
Onderwerp
Volgvel
Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
7
Hoofddorp Centrum, kan er beter maatwerk worden geleverd en zijn de kosten voor
handhaving beter gedekt.
14. Rond buurtwinkelcentra in Hoofddorp zijn maatregelen zoals invoering van een blauwe
zone mogelijk als blijkt dat daar behoefte aan is.
Participatie en Communicatie
Wij hebben de uitgangspunten voor het strategisch autoparkeerbeleid {2016.0022189}
vastgesteld en dit besluit op 24 mei 2016 ter informatie aan de raad gezonden. Vervolgens
hebben wij onze inwoners, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen in de
gelegenheid gesteld een reactie te geven. Deze reacties zijn opgenomen in de bijgevoegde
reactienota. Daarnaast heeft een tweetal informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. De
opbrengst is verwerkt in dit raadsvoorstel tot vaststelling van de uitgangspunten voor
strategisch autoparkeerbeleid.
Bij de uitwerking van het strategisch autoparkeerbeleid en de te nemen maatregelen zullen
wij gericht overleg voeren met belanghebbenden over de knelpunten, doelstellingen,
oplossingsmogelijkheden, gevolgen en uitvoering. Daarvoor zal een gericht informatie- en
communicatieplan worden opgesteld.
Wat mag het kosten?
De Programmabegroting 2017-2020, zoals deze door de gemeenteraad is vastgesteld, is het
financiële kader waarbinnen het strategisch autoparkeerbeleid een plek heeft. Begin 2015
zijn de parkeertarieven eenmalig aangepast om de parkeerinkomsten en de
begratingsramingen in evenwicht te brengen. De parkeertarieven blijven tot 2018
gehandhaafd op het huidige niveau, zoals vastgelegd in ons besluit van 18 november 2014
over de Parkeernota 2014 (2014.0005148}.
In de programmabegroting is geen specifiek budget opgenomen voor het oplossen van
parkeeronderwerpen die niet kunnen wachten op groot onderhoud of vervanging van de
infrastructuur. In de Voorjaarsrapportage 2017 wordt voorgesteld hiervoor € 75.000 per jaar
beschikbaar te stellen. Dit kan budgettair neutraal, aangezien op basis van de realisatie over
2016, de verwachting is dat de opbrengsten uit parkeergelden structureel hoger zijn dan
geraamd. De inventarisatielijst zal worden opgenomen in het uitvoeringsprogramma
Mobiliteit.
Wie is daarvoor verantwoordelijk?
De raad stelt de uitgangspunten voor het strategisch autoparkeerbeleid vast. Het college is
verantwoordelijk voor de maatregelen die genomen moeten worden om het parkeren te
reguleren. De portefeuillehouder Verkeer & Vervoer is binnen het college verantwoordelijk
voor de coördinatie en uitvoering.
Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd?
Over de uitvoering leggen wij verantwoording af via de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s
Verkeer en Vervoer. Over de voortgang van concrete projecten waarbij parkeerproblemen
worden aangepakt, informeren wij de raad via de trimesterbrieven Verkeer en Vervoer.
Onderwerp
Volgvel

Strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
8
Gevolgen voor herindeling Haarlemmermeer- Haarlemmerliede en Spaarnwoude
(preventief toezicht/beleidsharmonisatie)
De beslispunten van dit voorstel vallen niet onder het preventief toezicht in het kader van de
samenvoeging, omdat het wordt meegenomen in de integrale afweging Voorjaarsrapportage
2017.
Overige relevante informatie
Een deel van de ingekomen reacties bevat ook punten die betrekking hebben op zaken die
buiten de reikwijdte van het strategisch autoparkeerbeleid vallen. Deze punten worden
separaat afgehandeld.
4. Ondertekening
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris, de bl!rgemeester,
Bijlage{n):
• Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer’
• Inventarisatielijst parkeeronderwerpen
• Reactienota Strategisch parkeerbeleid
• Brief bij reactienota Strategisch parkeerbeleid
Nota
Bestemming bereikt
Uitgangspunten strategisch
autoparkeerbeleid Haarlemmermeer
Januari 2017
Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId7 is niet aangetroffen in het bestand.
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK 1: Inleiding en Leeswijzer ……………………………………………………………. 1
1.1. Aanleiding ………………………………………………………………………………………………. 1
1.2. Beleidsomgeving …………………………………………………………………………………….. 1
1.3. Leeswijzer ………………………………………………………………………………………………. 1
HOOFDSTUK 2: Doelstelling en strategie …………………………………………………………. 2
2.1. Doelstelling …………………………………………………………………………………………….. 2
2.2. Strategie ………………………………………………………………………………………………… 2
2.3. Het principe van parkeerregulering ……………………………………………………………. 4
2.4. Beschikbare instrumenten ………………………………………………………………………… 4
HOOFDSTUK 3: Beleidscontext en trends ………………………………………………………… 7
3.1. Inleiding …………………………………………………………………………………………………. 7
3.2. Landelijk beleid: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte ………………………………. 7
3.3. Regionaal beleid: RVVP Stadsregio Amsterdam …………………………………………. 8
3.4. Lokaal beleid …………………………………………………………………………………………… 8
3.5. Autobezit, autogebruik en autobezoek Hoofddorp-Centrum ………………………… 10
3.6. Parkeerdruk ………………………………………………………………………………………….. 11
3.7. Zelfrijdende en elektrische auto’s …………………………………………………………….. 12
3.8. Ontwikkeling winkelcentra ………………………………………………………………………. 12
3.9. Automatisering en ICT ……………………………………………………………………………. 13
HOOFDSTUK 4: Uitwerking …………………………………………………………………………….. 14
4.1. Monitoring …………………………………………………………………………………………….. 14
4.2. Identificeren gebieden ……………………………………………………………………………. 14
4.3. Identificeren doelgroepen ……………………………………………………………………….. 17
4.4. Keuze instrumenten ……………………………………………………………………………….. 24
4.5. Bijzondere parkeervoorzieningen …………………………………………………………….. 24
4.6. Flexibel bouwen …………………………………………………………………………………….. 25
4.7. Pijlers onder het autoparkeerbeleid ………………………………………………………….. 25
HOOFDSTUK 5: Samenvattend ………………………………………………………………………. 27
Relevante literatuur/beleidsdocumenten ……………………………………………………………. 29
Pagina 1
HOOFDSTUK 1: Inleiding en Leeswijzer
1.1. Aanleiding
Op 26 januari 2012 is door de gemeenteraad het Deltaplan Bereikbaarheid vastgesteld.
Doel van het Deltaplan is te komen tot een toekomstvast mobiliteitssysteem. In de
Uitvoeringsprogramma’s die jaarlijks zijn vastgesteld is aandacht geweest voor
parkeermaatregelen. Thans is er echter behoefte om met betrekking tot het parkeren een
strategische visie vast te stellen, zodat een consistent en toekomstvast autoparkeerbeleid
is gewaarborgd.
1.2. Beleidsomgeving
De volgende ontwikkelingen zijn relevant voor dit strategisch autoparkeerbeleid:
· Het strategisch autoparkeerbeleid is als volgt aangekondigd in de Parkeernota
2014: “het moet onder meer gaan over de veranderingen in de
parkeerverordening, harmonisatie van de regels voor parkeervergunningen en
–ontheffingen, parkeren door ambtenaren en winkel- en kantoorpersoneel
· In de gemeente spelen buiten Hoofddorp enkele specifieke parkeerproblemen en
–wensen in Badhoevedorp, Nieuw-Vennep, de ringvaartdorpen en de
ontwikkelingen rond Sugar City.
In hoofdstuk 4 “Uitwerking” wordt daar verder op ingegaan.
1.3. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de hoofdlijnen en doelstellingen van het strategische
autoparkeerbeleid uiteengezet. Voor een snelle inzage in het strategisch
autoparkeerbeleid kan dat hoofdstuk zelfstandig worden gelezen. In de daarop volgende
hoofdstukken wordt dieper ingegaan op achtergronden en onderbouwing voor dit beleid.
Zo wordt in hoofdstuk 3 de beleidscontext en trends aangegeven. In hoofdstuk 4 wordt
het beleid uitgewerkt, waarna in hoofdstuk 5 de benodigde tijd, geld en middelen worden
beschreven.
Pagina 2
HOOFDSTUK 2: Doelstelling en strategie
2.1. Doelstelling
Het strategisch autoparkeerbeleid is bedoeld om voor langere tijd vast te leggen op welke
wijze de gemeente om wenst te gaan met het autoparkeren. Na vaststelling kan per
jaarschijf, gebied, doelgroep of geagendeerd onderwerp deze visie worden uitgewerkt in
maatwerkoplossingen.
Het parkeerbeleid heeft tot doel:
– het bevorderen van de bereikbaarheid van voorzieningen:
o toepassen van geschikte parkeernormen voor de diverse woon- en
werkgebieden;
o zorgen voor een acceptabele parkeerdruk (verhouding vraag en aanbod);
o helder informeren over de parkeermogelijkheden (parkeerverwijzing).
– het terugdringen van objectieve parkeeroverlast in woonwijken om de
leefbaarheid bevorderen:
o niet teveel blik op straat (aanzicht);
o geen ongewenst (illegaal) parkeergedrag.
De gemeente wil het parkeren voor diverse doelgroepen faciliteren. Dat willen we doen
per type gebied. Zo worden in woongebieden alleen bewoners en hun bezoekers
gefaciliteerd en op bedrijfsterreinen juist de gevestigde bedrijven en hun bezoek. In
winkelgebieden (centrumvoorzieningen) ligt het primaat veel meer bij de bezoeker. Ook
Schipholreizigers willen de auto parkeren, maar dat wordt (behalve op Schiphol en de
expliciet daarvoor aangewezen plaatsen) als ongewenste vorm van parkeren binnen
woongebieden beschouwd en dus ontmoedigd.
2.2. Strategie
Beleid is een cyclisch proces dat start bij het definiëren van een probleem- en
doelstelling. Hierop volgt een proces waarin het probleem nader onderzocht en
geanalyseerd wordt, gevolgd door het samenstellen van een pakket van maatregelen. Na
het doorvoeren van de maatregelen dienen deze te worden geëvalueerd, waarna het
beleid kan worden bijgesteld. Daarmee is de cyclus rond. Ook in onze gemeente volgen
wij deze cyclus, met dien verstande dat we starten vanuit de beleidslijnen vastgelegd in
het Deltaplan Bereikbaarheid, de hieraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma’s en de
Parkeernota uit 2014 (zie ook paragraaf 3.4). De hoofdzaak is dat de vraag naar
mobiliteit te allen tijde wordt gefaciliteerd, wat tot uiting komt in het motto ‘Vrijheid van
bewegen’. We reguleren het parkeren alleen daar waar het nodig is.
Pagina 3
Het autoparkeerbeleid stoelt op de volgende pijlers:
· Benutten: Door het beter benutten van bestaande parkeervoorzieningen,
bijvoorbeeld door te zorgen door middel van handhaving dat bij woningen de
parkeerplaatsen in de eigen tuin in stand worden gehouden en te stimuleren dat
die parkeerplekken op eigen terrein ook worden gebruikt, of door ‘stop & go’-
parkeren (laag tarief bij korte parkeerduur) mogelijk te maken, wordt het
parkeerareaal beter benut.
· Reguleren: Hieronder worden de echte parkeermaatregelen verstaan, zoals het
instellen van parkeerverboden (bijvoorbeeld voor grote voertuigen en
aanhangwagens via de Algemene Plaatselijke Verordening (verder APV), het
instellen van een parkeerschijfzone of betaald parkeren.
· Bouwen: Het realiseren van extra parkeerplaatsen.
Deze pijlers zijn gebaseerd op de methodieken van het CROW Kennisplatform voor
verkeer, vervoer en infrastructuur (verder CROW).
Uitvoeringsprogramma
Elk van de pijlers vraagt om specifieke of gecombineerde maatregelen. Pas als wensen
goed zijn benoemd, kan invulling worden gegeven aan de eventueel te treffen
maatregelen. Deze maatregelen zijn vertaald naar instrumenten, waarmee sturing kan
worden gegeven aan het autoparkeerbeleid. Het principe van eerst ‘benutten’, indien
nodig ‘reguleren’ en daarna ‘bouwen’ is bepalend voor de keuze van de toe te passen
instrumenten. Wederom is hierbij de indeling naar gebied, naar
bereikbaarheidskenmerken, naar doelgroep en naar mobiliteitskenmerken leidend.
Monitoring en evaluatie
Een gedegen beleidsevaluatie mag niet ontbreken. Zonder dit is immers bijstelling van
beleid niet mogelijk. Daarom gaan wij een monitoringsprogramma uitvoeren, waarbij
wordt getoetst hoe de parkeerdruk per gebied zich ontwikkelt. Na overleg met
betrokkenen stellen wij vast of de gemeten parkeerdruk acceptabel is.
Pagina 4
2.3. Het principe van parkeerregulering
Autoparkeerbeleid heeft in algemene zin de volgende doelen:
· Het bieden van voldoende parkeerruimte voor doelgroepen.
· Het garanderen van leefbaarheid en bereikbaarheid.
· Het tegengaan van overlast.
Parkeerregulering vindt dan ook plaats tegen de achtergrond van de volgende doelen:
· Het waarborgen van de vitaliteit van centrumgebieden: voor de vitaliteit van
centrumgebieden is het nodig om voldoende parkeerruimte voor bezoekers te
waarborgen en lage tarieven vast te houden.
· Het optimaliseren van het gebruik van de beschikbare ruimte: parkeerregulering
beïnvloedt parkeergedrag. Door het inzetten van geschikte instrumenten wordt
de parkeerruimte benut door de beoogde doelgroep.
· Het optimaliseren van de leefbaarheid en veiligheid: deze kan worden vergroot
door parkeerders die geen binding hebben met het gebied, of dagen achter
elkaar de auto parkeren (de “buurtvreemde langparkeerders”, bijv.
Schipholreizigers) te weren.
· Het voorkomen of verminderen van parkeerexcessen: met parkeerregulering
worden parkeerexcessen voorkomen of verminderd, zoals parkeren op de stoep,
dubbel parkeren en dergelijke.
2.4. Beschikbare instrumenten
De volgende instrumenten zijn beschikbaar:
· Fiscaal parkeren.
· Parkeren vergunninghouders.
· Parkeerschijfzone.
· Overige (flankerende) maatregelen.
Fiscaal parkeren
Men spreekt van fiscaal parkeren, wanneer het parkeren wordt gestuurd door
parkeerbelasting te heffen. Dit is een gemeentelijke heffing in de vorm van een bedrag
per tijdseenheid (“betalen bij de meter of mobiele telefoon”) of een vergunning (de
parkeerbelasting voor de hele vergunningenperiode wordt in één keer afgekocht). Fiscaal
parkeren heeft de volgende kenmerken:
· de handhaving wordt door handhavers van de gemeente uitgevoerd en niet door
de politie;
· bij niet of te weinig betaalde parkeerbelasting wordt een naheffingsaanslag
uitgeschreven;
· de gemeente is vrij in het bepalen van de hoogte van de parkeer- en
vergunningentarieven;
· de opbrengsten van de naheffingsaanslagen komen ten goede aan de gemeente;
· een eventueel bezwaar tegen een opgelegde naheffingsaanslag wordt
Pagina 5
afgehandeld via het fiscale recht en niet via de Wet Mulder1;
· de gemeente is vrij om verschillende vergunningssoorten uit te geven,
bijvoorbeeld voor mantelzorgers, artsen, bedrijven en dergelijke;
· handhaving geschiedt uitsluitend op het al dan niet voldaan hebben van
parkeerbelasting. Allerlei andere handhaving dient door de politie of daartoe
aangestelde buitengewone opsporingsambtenaren (verder BOA’s) te worden
gedaan;
· zolang er wordt betaald, geldt er geen maximale parkeerduur.
Parkeren voor vergunninghouders
Onder dit regime mag er uitsluitend met een vergunning worden geparkeerd. Dat kunnen
verschillende vergunningen zijn (bewonersvergunning, bedrijfsvergunning of
bezoekersvergunning). Deze vorm van regulering heeft als nadeel dat parkeerruimte niet
optimaal kan worden benut en dat dus de parkeerdruk per saldo toeneemt, met name in
de directe omgeving. Grote voordeel is dat heel gericht kan worden gestuurd wie wel en
wie geen gebruik van de parkeerplaatsen kan maken.
Parkeerschijfzone
In de volksmond heet dit een blauwe zone. Door middel van een verkeersbesluit wordt
een parkeerduurbeperking ingevoerd. In veel gevallen is er voor bewoners een
ontheffingsmogelijkheid voor het tonen van de parkeerschijf. Met het tonen van de
parkeerschijf kan er nog altijd gratis geparkeerd worden. Daarnaast zijn er de volgende
verschillen ten opzichte van het fiscaal parkeren:
· er zijn beperkte mogelijkheden om ontheffingen te krijgen. De basis daarvan is de
Wegenverkeerswet en dit wordt geregeld in de Parkeerverordening 2000;
· voor wijzigingen dienen leges te worden betaald. Die worden bepaald aan de
hand van de werkelijke kosten;
· leges zijn per handeling en niet per tijdsperiode (half jaar of jaar);
· de kosten voor uitvoering en handhaving worden bekostigd uit de algemene
middelen van de gemeente;
· de opbrengsten van bekeuringen (fout parkeren volgens Wet Mulder) gaan naar
de staatskas;
· parkeren is gratis gedurende de toegestane parkeerduur. Daarna moet de auto
worden verplaatst.
Flankerende maatregelen
Het bereiken van de doelen van autoparkeerbeleid kan met flankerende maatregelen
worden ondersteund:
· Door te verwijzen naar beschikbare parkeerruimte. Dit kan statisch, in gevallen
waarin de beschikbare ruimte gemakkelijk te vinden is. Bij een hoge parkeerdruk
en lastig te vinden vrije parkeerruimte heeft een dynamisch systeem
meerwaarde. Die waarde moet niet worden overschat. Vaak willen automobilisten
1 De Nederlandse Wet van 3 juli 1989, houdende administratiefrechtelijke afdoening van inbreuken op bepaalde
verkeersvoorschriften (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, lex Mulder, wet
Mulder), bepaalt voor veel verkeersovertredingen dat deze volgens het bestuursrecht worden afgedaan, niet
volgens het strafrecht. De wet is genoemd naar mr. dr. Albert Mulder (1916-1995), secretaris-generaal van het
Ministerie van Justitie en lid van de Raad van State.
Pagina 6
op een bepaald terrein of in een bepaalde garage parkeren, waarbij men het
zoeken of wachten voor lief neemt.
· Door het aangeven van een duidelijke P-route komen automobilisten vanzelf
langs de relevante parkeerplaatsen en -garages.
· Haarlemmermeer is een echte autogemeente. Tegelijkertijd neemt het gebruik
van het Openbaar Vervoer explosief toe in onze gemeente en gaat de landelijke
opmars van de elektrische fiets zeker niet aan de polder voorbij.
Pagina 7
HOOFDSTUK 3: Beleidscontext en trends
3.1. Inleiding
Een gemeentelijk autoparkeerbeleid staat niet op zichzelf, maar dient geplaatst te worden
in het kader van regionaal en landelijk beleid. Daarbij is het meest relevant de Nota
Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (verder I&M) met daarin het
vigerende landelijk verkeer- en vervoerbeleid en het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan
Stadsregio Amsterdam (verder RVVP SRA), waarin de regionale beleidslijnen zijn
uitgezet. Deze plannen komen met bijpassende investeringsagenda’s.
3.2. Landelijk beleid: Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
In 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. Daarin zijn in bijlage 6
de essentiële onderdelen van de Nota Mobiliteit onverkort opgenomen. De belangrijke
verkeerskundige thema’s zijn:
· Versterken van de economie door het verbeteren van de bereikbaarheid.
· Groei van het verkeer mogelijk maken.
· Betrouwbare en voorspelbare reistijd van deur tot deur.
· Inzetten op vernieuwen wegen en wegwerken onderhoudsachterstand.
· Kracht van het openbaar vervoer benutten.
· Permanent verbeteren verkeersveiligheid.
· Kwaliteit leefomgeving verbeteren.
· Kaders stellen aan decentraal beleid.
Het landelijke beleid geeft geen rechtstreekse handvatten voor decentraal
autoparkeerbeleid. Zo bevat het geen vaste formats voor parkeernormen of iets
dergelijks. Die zijn terug te vinden in kengetallen van het CROW, waar de gemeentelijke
parkeernormennota op gebaseerd is. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte komt als
volgt terug in het strategisch autoparkeerbeleid van de gemeente Haarlemmermeer:
· Een consistent autoparkeerbeleid waarborgt de mogelijkheid om na een
acceptabele en voorspelbare reistijd ook de auto te kunnen parkeren. Dit wordt
bevorderd door voor doelgroepen voldoende parkeerruimte te faciliteren.
· Door voldoende parkeerruimte bij haltes van het openbaar vervoer in combinatie
met een goed openbaar vervoer kan parkeeroverlast worden tegengegaan.
· Door voor de verschillende categorieën parkeerders de juiste voorzieningen aan
te leggen wordt overlast tegengegaan en de kwaliteit van de leefomgeving
verbeterd.
Binnen het beleid van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte bevindt zich nog het
programma Beter Benutten van het Ministerie van I&M. Beter Benutten betreft een
samenwerking tussen rijk, regio en bedrijfsleven om de filedruk op de drukste punten met
20% te verminderen en een verbetering van de reistijd van deur tot deur met 10% te
bereiken.
Pagina 8
3.3. Regionaal beleid: RVVP Stadsregio Amsterdam
Het Regionale Verkeers- en Vervoersplan van de Stadsregio Amsterdam vormt het
kader voor gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid. Voor wat betreft het
autoparkeerbeleid beperkt het RVVP zich tot het verbeteren en garanderen van de
leefbaarheid in verblijfsgebieden en het optimaliseren van overstappunten ten behoeve
van het openbaar vervoer.
3.4. Lokaal beleid
De volgende gemeentelijke beleidsdocumenten hebben betrekking op strategisch
autoparkeerbeleid:
· Deltaplan Bereikbaarheid.
· Uitvoeringsprogramma’s Deltaplan Bereikbaarheid.
· “Parkeernota 2014“.
· Bepalingen in bestemmingsplannen m.b.t. parkeren Schipholreizigers.
· Structuurvisie Haarlemmermeer 2030.
Deltaplan Bereikbaarheid
Het Deltaplan Bereikbaarheid geeft de eerste aanzet tot een duurzaam en toekomstvast
mobiliteitssysteem. Goede lokale en regionale bereikbaarheid, optimale doorstroming,
verbeteren van de verkeersstructuur, goede ontsluiting van de kernen, verdere
ontwikkeling van een hoogwaardig vervoernetwerk in de regio en het verbeteren van de
verkeersveiligheid zijn de doelen die het Deltaplan voor ogen heeft. Daar waar
parkeerregulering wordt toegepast, kan dit zowel door middel van parkeerduurbeperking
als beprijzen.
Uitvoeringsprogramma’s Deltaplan Bereikbaarheid
Ieder jaar wordt er een Uitvoeringsprogramma opgesteld. De belangrijkste gerealiseerde
en te realiseren thema’s zijn:
· 2012: Parkeerverwijzing per mobiele telefoon;
· 2013: Aansluiting op het Nationaal Parkeer Register (verder NPR), zodat ook per
telefoon en per minuut betaald kan worden, digitalisering van het
parkeervergunningensysteem, realisatie statische parkeerverwijzingen en diverse
aanpassingen aan parkeerplekken (extra parkeerplaatsen eilanden Floriande,
realisatie P+R Beukenhorst-Zuid, invoering betaald parkeren in de
Verzetsheldenwijk);
· 2013: Vaststelling Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer;
· 2014: Invoeren PIN-betalingen, aanpak illegale parkeerterreinen rond Schiphol;
· 2015: Onderzoek overlast Schipholparkeerders rond R-Nethaltes;
Op basis van de kencijfers van het CROW heeft Haarlemmermeer eigen parkeernormen
opgesteld. Deze parkeernormen gelden voor nieuwe ontwikkelingen in de gemeente. Op
de parkeernorm wordt een toeslag gereserveerd, om toekomstige uitbreiding van het
parkeerareaal niet onmogelijk te maken.
Pagina 9
Parkeernota 2014
In deze parkeernota is, vooruitlopend op de vaststelling van het strategisch
autoparkeerbeleid, geregeld dat de parkeerinkomsten in de pas lopen met de ramingen
en is het betaald parkeren in Nieuw-Vennep geactualiseerd. In deze nota wordt het op te
stellen strategisch autoparkeerbeleid aangekondigd en vindt aanwijzing van nieuwe
gebieden voor betaald parkeren plaats. Na het vaststellen van het strategisch
autoparkeerbeleid kunnen deze onderwerpen worden uitgewerkt.
Parkeren Schipholreizigers
De luchthaven Schiphol is niet alleen een openbaar toegankelijk gebied voor wegverkeer,
maar eerst en vooral ook een bedrijf en voorziening. Voor Schiphol als voorziening geldt
de algemene regel dat parkeren bij die voorziening moet worden opgelost, zoveel
mogelijk op eigen terrein of binnen de plangrenzen van het luchthavengebied. Er moet
voldoende parkeeraanbod gerealiseerd worden om de reguliere parkeervraag te kunnen
faciliteren. Nader geconcretiseerd betekent dit:
· Schiphol moet voor zijn medewerkers en reizigers voorzien in voldoende
parkeergelegenheid. De maximale vraag naar parkeergelegenheid binnen het
luchthavengebied is onderbouwd in het bestemmingsplan Schiphol, waarin de
ruimtelijke ontwikkeling van de luchthaven is vastgelegd.
· Het parkeren mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte.
Daar waar mogelijk moet de parkeervraag worden opgevangen in
(ondergrondse) parkeergarages.
Het autoparkeerbeleid heeft tot doel het bevorderen van de bereikbaarheid van
voorzieningen en het voorkomen van ongewenst parkeergedrag. Haarlemmermeer voert
ten aanzien van Schiphol een restrictief beleid. Dit komt neer op het begrenzen van de
hoeveelheid parkeergelegenheid. In de bestemmingsplannen van de gebieden rond de
luchthaven staat precies aangegeven waar wel en niet langparkeren is toegestaan.
Daarop wordt gehandhaafd en er is voldoende jurisprudentie voorhanden om ongewenst
parkeren van Schipholreizigers in het buitengebied of op bedrijventerreinen te
voorkomen.
Structuurvisie Haarlemmermeer 2013
De Structuurvisie Haarlemmermeer 2030, die in oktober 2012 door de gemeenteraad is
vastgesteld, geeft de ruimtelijke ambities weer. De verkeerskundige aspecten zijn
uitgewerkt in het Deltaplan Bereikbaarheid. De structuurvisie gaat onder meer in op de
atypische stedelijkheid: het eigene van de centrumkern Hoofddorp, de omliggende
kernen met hun specifieke kracht en eigenschappen en de dubbeldorpen langs de
ringvaart. Het strategisch autoparkeerbeleid maakt hetzelfde onderscheid.
De structuurvisie gaat ook in op netwerken en knooppunten, zonder de parkeeraspecten
expliciet te maken. Onder knooppunten wordt niet alleen netwerkknooppunten
(overstappunten openbaar vervoer) verstaan, maar ook attractiepunten of bijzondere
voorzieningen. Juist rond de knooppunten worden in meer of mindere mate
parkeerproblemen ervaren. Niet geheel onbegrijpelijk, omdat deze knooppunten
kwalitatief goede transferlocaties zijn. Juist vanuit deze knooppunten zullen de
parkeermaatregelen worden opgebouwd.
Pagina 10
Een belangrijk aspect van de structuurvisie is de gerichtheid van de kernen en
omringende gemeenten op de centrumkern Hoofddorp én de gerichtheid van veel
inwoners van de Haarlemmermeer op hun voormalige woonplaatsen, zoals Amsterdam,
Haarlem en Leiden. Verplaatsingen naar de herkomstgemeenten worden veelal per auto
gemaakt, vooral als het om sociaal-recreatieve motieven gaat.
Voor al deze aspecten geldt dat een goede afstemming van areaal op behoefte
essentieel is. Dat kan betekenen dat buurtvreemde langparkeerders geweerd moeten
worden en het parkeren door bewoners (van hun eerste en tweede auto) gefaciliteerd
dient te worden.
3.5. Autobezit, autogebruik en autobezoek Hoofddorp-Centrum
Landelijk wordt rekening gehouden met stabilisatie van het autobezit en in sommige, met
name stedelijke gebieden, aanzienlijke vermindering van het autogebruik. De vraag is
wat de langetermijnverwachting voor het stedelijke gebied van Haarlemmermeer,
Hoofddorp centrum is.
Doorgaans wordt gekeken naar de ontwikkeling van het autobezit om trends te kunnen
waarnemen in het autogebruik. Het autobezit in Haarlemmermeer lijkt, kijkend naar de
periode 2008 – 2015, onder druk te staan. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) komt namelijk naar voren dat het gemiddelde autobezit per huishouden
in Haarlemmermeer zich stabiliseert. In deze cijfers wegen echter de bedrijfsauto’s niet
mee en aangezien onze gemeente veel ondernemers kent is onderrepresentatie van het
autobezit in de CBS-cijfers aannemelijk. Tevens is sprake van een economische opleving
en die weegt nog niet door in de CBS-cijfers. Tot slot is het goed om te realiseren dat
autobezit niet zo maar kan worden gelijkgeschakeld met autogebruik. Naar mate de
economische en sociaal-culturele dynamiek in een samenleving die autogebaseerd is
toeneemt neemt het aantal gereden kilometers per auto toe, terwijl het autobezit constant
blijft. Verder heeft een relatief modern wagenpark een lage vervangingsnoodzaak.
Voor Hoofddorp centrum zal krimp van het autobezoek de komende jaren niet aan de
orde zijn. De voorziene groei in aantal inwoners, de verdichting van Hoofddorp Centrum,
de onverminderde regionale aantrekkingskracht van de winkel- en horecavoorzieningen
en de sterke economie van Haarlemmermeer zijn allemaal factoren die krimp
onaannemelijk maken en zelfs voorsorteren op groei. Daar staan wel trends tegenover,
zoals de opmars van internetwinkels en het toenemend gebruik van de elektrische fiets.
Ook de spreiding van het autobezoek is een factor in de parkeerdruk. Een toename van
de parkeerbehoefte als gevolg van toenemend horeca-, bioscoop- of theaterbezoek kan
’s avonds prima worden opgevangen met het parkeeraanbod dat overdag beschikbaar is
voor winkelend publiek.
De voorlopige conclusie die kan worden getrokken is, dat in vergelijking tot 2008 de druk
op het parkeerareaal in de gemeente aan het toenemen is en nog verder zal toenemen.
Een constatering die wordt bevestigd in een in september en oktober 2015 uitgevoerd
parkeeronderzoek (zie paragraaf 3.6). Op de langere termijn is niet aannemelijk dat de
het autobezoek aanzienlijk gaat krimpen. Wel is onduidelijk of de groei door zal zetten
dan wel op de langere termijn af zal nemen. Dit vraagt om periodieke monitoring van het
Pagina 11
parkeren. Verder wordt het aantal parkeerplaatsen in Hoofddorp Centrum geconsolideerd
en structureel gemaakt. Dat wil zeggen dat het aantal pareerplaatsen niet mag afnemen.
Om de parkeerdruk niet te hoog te laten worden moet bij nieuwe ontwikkelingen
voldoende parkeergelegenheid worden gerealiseerd.
3.6. Parkeerdruk
Voor Hoofddorp Centrum is in september en oktober 2015 een parkeerduuronderzoek
uitgevoerd en zijn scenario’s over de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van
parkeren in beeld gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat:
· er geen sprake is van een overspannen parkeersituatie en er zelfs op het
wekelijkse piekmoment (zaterdagmiddag) nog voldoende restcapaciteit is;
· het winkelcentrum prima functioneert en door consumenten goed wordt
gewaardeerd;
· wanneer nieuwe ontwikkelingen, conform ons beleid, voorzien in de eigen
parkeerbehoefte, er geen reden is om aan te nemen dat het huidige
parkeeraanbod in de nabije toekomst ontoereikend is;
· de toekomstige parkeeropgave nog met vele onzekerheden is omgeven.
Locatie
(zie
kaartje)
Omschrijving Capaciteit Totale
bezettingsgraad op
piekmoment
(zaterdag 14.00 uur)
P1 Garage de Vier Meren 1150 86%
P2 Garage Polderplein 472 86%
P3 Garage Primark 200 67%
P5 Garage Centrum 200 90%
T2 + P4 Terrein + Garage Burg. v. Willigenlaan 624 69%
T1 Terrein Binnenweg 290 17%
T3 Terrein Nieuweweg/Kruisweg 272 92%
S1 Straatparkeren zone 1 284 57%
S2 Straatparkeren zone 2 150 106%
S3 Straatparkeren zone 3 172 109%
Totaal 3814 77%
Om in te spelen op de onzekerheden, gesignaleerd in dit onderzoek, gaan wij vooralsnog
restrictief om met het bestaande parkeerareaal, de ontwikkeling van de parkeerduur- en
parkeerdruk monitoren en voor de korte- en middellange termijn indien noodzakelijk
(bijvoorbeeld bij wegvallen tijdelijke voorzieningen) alleen parkeercapaciteit bijbouwen die
ook gemakkelijk kan worden afgebroken.
Pagina 12
Parkeerlocaties Hoofddorp Centrum
3.7. Zelfrijdende en elektrische auto’s
De ontwikkeling van zelfrijdende en elektrische auto’s is gaande. Dit kan gevolgen
hebben voor het parkeergedrag en de parkeerbehoefte. Wij zullen daarom de
ontwikkelingen op deze gebieden blijven volgen.
3.8. Ontwikkeling winkelcentra
Door internet verandert de wijze waarop consumenten winkelen. Voor winkelcentra is dit
een grote uitdaging om een rol van betekenis te blijven spelen. Hoofddorp Centrum biedt
een ruimte diversiteit aan winkels. Mede hierdoor en door de goede bereikbaarheid is het
een aantrekkelijk winkelcentrum met regionale uitstraling. Hoofddorp Centrum lijkt door
het toenemende online winkelen ook niet aan aantrekkelijkheid te verliezen. Sterker nog,
Hoofddorp Centrum trekt mede door de uitbreiding van horeca steeds meer bezoekers
aan. Uit onderzoek blijkt inderdaad dat de behoefte aan parkeren in Haarlemmermeer
niet daalt en dat mede door de uitbreiding van het horecabezoek de verblijfsduur
Pagina 13
toeneemt. Het gevolg hiervan is dat de bezettingsgraad van de parkeerplaatsen
toeneemt.
Parkeervoorzieningen gelden als potentiële weerstandsfactor met betrekking tot
winkelcentra. Dit houdt in dat een goede parkeervoorziening een winkelcentrum niet
direct aantrekkelijker maakt, maar te weinig of slechte parkeervoorzieningen kunnen een
winkelcentrum wel minder aantrekkelijker maken. Naast voldoende parkeerruimte is ook
een breed aanbod aan winkelvoorzieningen, een goede toegang, eenvoudige routering,
een aantrekkelijke en schone inrichting van het verblijfsgebied en veilige parkeerplaatsen
van groot belang.
Om de vitaliteit van de kleinere winkelcentra en winkelstraten (buiten Hoofddorp
Centrum) te waarborgen en te verbeteren, is een specifieke aanpak nodig. Daar is veelal
geen sprake van structurele parkeerdruk, terwijl daar juist het aantal parkeerwisselingen
van groot belang is. Dat wordt niet bereikt met (progressieve) parkeertarieven, maar met
parkeerschijfzones met een passende maximale parkeerduur (zonder
ontheffingsregeling) of een laag parkeertarief met een maximale parkeerduur.
In dat kader stellen wij voor het betaald parkeren in Nieuw-Vennep en Badhoevedorp af
te schaffen. De noodzakelijke parkeerruimte voor winkelbezoekers kan worden
gewaarborgd met een blauwe zone. Zie daarvoor hoofdstuk 4.
(Vooral kleine) winkelcentra vragen een specifieke aanpak.
3.9. Automatisering en ICT
We zien dat er parkeerapps op de markt komen om het zoeken naar een vrije
parkeerplaats gemakkelijker te maken. Daarmee wordt dynamiseren van het bestaande
parkeerverwijssysteem minder urgent. Slimme apps in slimme voertuigen zijn immers
beter in staat te voldoen aan de wensen van parkeerconsumenten. Maatregelen die in
het kader van het Beter Benutten programma van het Ministerie van I&M zijn
doorgevoerd, hebben ook een positief effect gehad op de bereikbaarheid van de
parkeervoorzieningen. Slimme automatiseringstoepassingen maken een hogere
bezettingsgraad van parkeervoorzieningen mogelijk.
Door verdere automatisering en ICT-toepassingen kan de parkeervraag teruglopen.
Pagina 14
HOOFDSTUK 4: Uitwerking
4.1. Monitoring
Het vaststellen, uitvoeren en onderhouden van autoparkeerbeleid is een dynamisch
proces waar vele factoren een rol bij spelen. Het beleid dient dan ook niet statisch te zijn,
maar moet waar nodig worden bijgesteld. Dit vraagt om monitoring, zodat enerzijds de
effecten van het gevoerde autoparkeerbeleid worden geëvalueerd en dat anderzijds uit
de verkregen inzichten bijstelling van het beleid kan plaatsvinden.
Minimaal eenmaal per twee jaar gaan we daarom parkeerdrukmetingen houden in
gebieden met parkeerregulering en gebieden waar veel klachten vandaan komen. Dit is
nodig om trends in parkeren te zien en om snel in te kunnen spelen op actuele
gebeurtenissen.
Soms is herkomstonderzoek daarbij wenselijk, niet alleen om het ongewenste parkeren
van bijvoorbeeld Schipholreizigers te achterhalen, maar ook om het invloedgebied van
voorzieningen in kaart te brengen.
4.2. Identificeren gebieden
Haarlemmermeer kent een grote verscheidenheid aan woonmilieus met een grote
variatie aan mobiliteitsmogelijkheden. In kleine kernen is het aanbod van openbaar
vervoer beperkt en zijn bewoners voor dagelijks vervoer veelal afhankelijk van de auto,
terwijl inwoners van Hoofddorp over meer opties beschikken. Uiteenlopende
woonmilieus, vaak geconcentreerd in verschillende type wijken, trokken leefstijlen naar
de gemeente met contrasterende mobiliteitspatronen. In de ‘nieuwste’ wijken, Getsewoud
en Floriande, wonen de meeste gezinnen met kinderen, terwijl meer traditionele inwoners
vaker in de kleine randkernen en in oude delen van Hoofddorp en Nieuw-Vennep wonen.
De jonge, vaak welvarende, gezinnen afkomstig uit de stad in onze nieuwste wijken
combineren werk en zorg en kennen een druk levensritme met navenante
mobiliteitsbehoeften. Ze onderhouden vaak sociale contacten met de steden van waaruit
zij afkomstig zijn, wat hun actieradius en mobiliteitsbehoefte nog sterker doet toenemen.
Meer traditionele inwoners, vaak al decennialang in de polder wonend, zijn veelal wat
Pagina 15
ouder en onderhouden hun sociale relaties juist in de nabije woonomgeving.
Kenmerkend is dat veel inwoners van Haarlemmermeer voorzieningen (met name
culturele) gebruiken in de steden Amsterdam, Haarlem en Leiden. Dit heeft effect op de
oriëntatie van vervoerstromen en maakt regionale verbindingen belangrijk.
Hoofddorp
De grote kern Hoofddorp wordt gekenmerkt door een scheiding van de functies wonen,
winkels (centrumvoorzieningen) en bedrijfslocaties. Tot in de jaren 50 van de vorige eeuw
bestond de gemeente uit twee kleine dorpen en telde Hoofddorp amper 5.000 inwoners.
Zoals overal in het land werden na de oorlog wonen en werken steeds meer gescheiden.
Hoofddorp telt nu een groot winkelcentrum met regionale aantrekkingskracht, terwijl er in
de wijken aanvullende lokale winkelcentra zijn.
Hoofddorp centrum vertoont voor wat betreft parkeren alle kenmerken passend bij een
grote stad. Door de aanwezigheid van hoogwaardige centrumvoorzieningen, waardoor
betaald parkeren nodig is voor de regulering, ontstaat verdringing naar omliggende
gebieden. Daar is nu via een parkeerduurbeperking het parkeren gereguleerd. Dit op zich
leidt ook weer tot verdringing. Hierdoor wordt het gebied waar regulering moet worden
toegepast steeds groter, het zogenaamde waterbedeffect. Dat doet zich niet voor in de
andere kernen, waaronder Nieuw-Vennep, omdat daar het parkeeraanbod nog ruim
voldoende is.
De aanloopstraten (bijv. Kruisweg) verdienen bijzondere aandacht. Hier is het
detailhandelsaanbod veelal kleinschalig en gespecialiseerd en het over het algemeen
ook zelfstandige ondernemers. De parkeerruimte is beperkt en het winkelbezoek meestal
van korte duur. Dit vraagt passende reguleringsmaatregelen, zoals een goedkoop tarief
voor (zeer) kort parkeren.
Geleidelijk aan zien we dat in het centrum van Hoofddorp de horeca in belang toeneemt
en door het cultureel centrum en de bioscoop de parkeerduur langer wordt.
Overige kernen
Ook al is Nieuw-Vennep geen kleine kern, toch zijn de kenmerken voor wat betreft
parkeren daar vergelijkbaar met die in bijvoorbeeld Badhoevedorp. Nieuw-Vennep kent
weliswaar betaald parkeren in het centrumgebied bij de Hoofdweg en Venneperweg,
maar de parkeerdruk in de omgeving is laag. Daardoor is betaald parkeren niet
noodzakelijk. Daarbij komt nog de concurrentie van het winkelcentrum in Getsewoud.
Daar is parkeren gratis. Dit komt de concurrentiepositie van het centrumgebied van
Nieuw-Vennep niet ten goede. In 2001 heeft de raad de overeenkomst met de exploitant
van de parkeergarage De Symfonie in het centrum van Nieuw-Vennep bekrachtigd,
waarin staat dat de gemeente gedurende tien jaar bijdraagt in het exploitatietekort van de
parkeergarage voor een maximumbedrag van ƒ 230.000. De gemeente kon ook in het
centrum van Nieuw-Vennep of in Getsewoud permanent betaald parkeren invoeren. Nu
de termijnen uit de overeenkomst zijn verstreken, levert het afschaffen van betaald
parkeren in Nieuw-Vennep geen nadere verplichtingen op jegens de exploitant van de
parkeergarage. Wij zijn voornemens om het betaald parkeren in Nieuw-Vennep af te
schaffen.
Pagina 16
De belangrijkste kernen waar dit naast Nieuw-Vennep speelt zijn Badhoevedorp en
Zwanenburg. Badhoevedorp was in de jaren 30 tot 70 van de vorige eeuw de grootste
van deze kernen. De overige kleine kernen breiden niet of nauwelijks uit en hebben meer
een gemengde uitstraling. Het cultuurhistorische karakter overheerst hier en daarom
moet er voorzichtig met parkeren worden omgegaan. In Badhoevedorp en Zwanenburg
zijn kleine blauwe zones ingevoerd om lokale problemen beheersbaar te houden. Betaald
parkeren in Badhoevedorp willen wij afschaffen. Voldoende parkeerruimte voor
bezoekers aan de winkels kan met een blauwe zone worden gegarandeerd.
De ontwikkeling van Sugar City in Haarlemmerliede & Spaarnwoude vormt voor
Zwanenburg een bijzonder aandachtspunt. De hoeveelheid parkeerders die Sugar City
gaat aantrekken, kan mogelijk tot overlast gaan leiden in Zwanenburg. Weliswaar is
Sugar City verplicht het parkeren op eigen terrein te faciliteren en is er ook het
voornemen dit te doen. We houden de ontwikkelingen rond Sugar City nauwlettend in de
gaten, zodat we daar snel kunnen inspelen om eventuele overlast te beperken. De meest
effectieve maatregel is waarschijnlijk het invoeren van betaald parkeren of een
parkeerduurbeperking voor het gebied direct grenzend aan de fietsbrug bij de
Zwanenburgerdijk en Domineeslaan. Wanneer de overlast daar aanleiding toe geeft,
moet een gericht monitoringsprogramma duidelijk maken hoe groot het gebied moet zijn
waar parkeerregulering ingevoerd moet worden. Of er parkeeroverlast optreedt en als er
overlast komt in welke mate dat zal zijn is nu niet te zeggen.
Ringdijk
Langs de ringdijk speelt een specifieke problematiek. Vanouds zijn dat bouwlinten met
gemengde samenstelling. In verschillende dorpen met lange aaneengesloten
lintbebouwing is de parkeerdruk hoog en wordt de hele oever ingenomen door
parkeerplaatsen. In enkele dorpen is er de mogelijkheid direct achter de dijk te parkeren.
Dan ontstaat de mogelijkheid de parkeervakken op de oever te verwijderen, zodat er op
de oever meer ruimte voor recreatief gebruik ontstaat.
Langs de ringdijk wordt langparkeren door waterrecreanten als overlast ervaren. Veel
recreanten parkeren langs de ringdijk omdat zij er een boot hebben liggen en een steiger
hebben om een jachthaven aan de overzijde te bereiken. Gedurende een hele dag,
weekend of langer verruilt men de auto voor de boot. Ook zijn er gevallen, met name aan
de oostzijde van de Haarlemmermeer, waarin geparkeerd wordt aan de ringdijk
Haarlemmermeer om een bestemming (woning, recreatiewoning of jachthaven) aan de
overzijde per pontje te bereiken. Dit speelt in vooral in Oude Meer, Aalsmeerderbrug en
Rijsenhout. In Buitenkaag is onderaan de dijk een parkeerterrein aangelegd voor
werknemers van de jachtbouwer op Kaageiland, om parkeeroverlast in het dorp en op de
ringdijk te voorkomen. In sommige dorpen zijn er kansen om parkeerruimte onderaan de
dijk te maken, zodat op de dijk ruimte voor recreatief gebruik ontstaat. Aan de oostzijde
van de polder betreft het vaak recreanten die aan de overzijde (de Westeinderplassen)
een recreatiewoning bezitten.
Het participatietraject ringdijk/Ringvaart moet deels inzichtelijk maken waar en in welke
omvang de problemen zich manifesteren. Pas bij reconstructies van delen van de ringdijk
Pagina 17
wordt parkeeronderzoek gedaan. Dan ontstaat een exact beeld over het gewenste en
genormeerde aantal parkeerplaatsen. Daar waar nodig moeten we, om het oneigenlijke,
ongewenst gebruik van de ruimte langs de kwetsbare ringdijk te beheersen,
parkeerduurbeperkingen of parkeerbeperkingen instellen. Voor reguleringsmaatregelen
langs de ringdijk zal maatwerk moeten worden toegepast.
Schiphol
Op Schiphol is al jarenlang sprake van een restrictief autoparkeerbeleid. Het streven van
de luchthaven is om hiermee het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. De
bevoegdheid en de verantwoordelijkheid van de gemeente Haarlemmermeer beperkt zich
tot het parkeren in het openbare domein. Daar is nu sprake van een streng
parkeerregime. Alle bedrijvigheid en recreatie is hier gerelateerd aan de luchtvaart. Qua
parkeren zijn er twee aandachtspunten:
· Het langparkeren door Schipholreizigers al dan niet op legale wijze. Voor het
parkeren van Schipholreizigers op locaties waar wij dat ongewenst vinden,
hebben wij beleid ingesteld. Dit beleid blijven wij onverkort hanteren. Het
parkeren van Schipholreizigers bij HOV-haltes hebben wij in oktober 2014
onderzocht. Het onderzoek geeft aanleiding om maatregelen te nemen in de
vorm van ‘reguleren’ of ‘bouwen’.
· Het parkeren van grote voertuigen. Steeds meer en met name Oost-Europese
vrachtwagenchauffeurs houden zich op in de buurt van Schiphol in afwachting
van een retourvracht. Ook komt het voor dat chauffeurs de hele combinatie laten
staan en ondertussen met een goedkope vlucht heen en weer reizen naar hun
land van herkomst. Deze problematiek manifesteert zich nu ook in andere
gebieden, zoals op de verzorgingsplaats Ruige Hoek langs de A4. In een
regionaal project werken wij aan deze parkeerproblematiek van vrachtauto’s uit
en houden daarbij rekening met de belangen van Schiphol en de bedrijvigheid in
het gebied. De problematiek reikt verder dan handhaving en APV.
4.3. Identificeren doelgroepen
Door het parkeren per doelgroep te beschouwen, ligt de focus vooral op de
mobiliteitskenmerken en -behoeften van de verschillende doelgroepen en hoe deze het
beste kunnen worden gefaciliteerd. De differentiatie naar doelgroep heeft een duidelijke
relatie met de indeling naar gebieden. Immers per gebied moet worden bepaald welke
doelgroepen worden gefaciliteerd en welke juist niet. Het autoparkeerbeleid raakt zo aan
ruimtelijke ordeningsprincipes: welke functies sta je waar toe en waar wordt
functiemenging toegestaan.
Een ander belangrijk verschil betreft de gemiddelde parkeerduur. Deze kan variëren van
enkele minuten voor een bezoeker aan een bakker tot aan meerdere dagen en weken
voor een bewoner.
Voor wat betreft de parkeerbehoefte onderscheiden wij de volgende doelgroepen:
· Bewoners;
· Werkenden;
Pagina 18
· Bezoekers (zowel sociaal als zakelijk);
· Winkelend publiek;
· Dag- en verblijfsrecreanten;
· Schipholreizigers;
· Nachtpersoneel (o.a. Schiphol, ziekenhuis).
Elk van deze groepen kent haar eigen dynamiek. Bewoners hechten bijvoorbeeld grote
waarde aan parkeren dicht bij de eigen voordeur en zullen hun auto gedurende meerdere
uren en meerdere dagen daar neer willen zetten. Bezoekers, of het nu voor sociale
doeleinden is of voor zakelijk of winkelen, kennen over het algemeen een relatief korte
parkeerduur (minder dan 4 uur). Parkeren in de buurt van voorzieningen is voor hen van
belang en het is algemeen geaccepteerd hier voor te betalen. Ook recreanten kunnen
worden gezien als bezoekers, zij het dat hier een onderscheid moet worden gemaakt
naar dag- en verblijfsrecreanten. De laatsten zijn qua parkeerbehoefte nog het best te
vergelijken met bewoners: zij parkeren gedurende meerdere aaneengesloten dagen. De
personen die reizen via Schiphol vormen een heel speciale groep. De parkeerduur
varieert voor hen van enkele uren tot meerdere weken. In de volgende tabel specificeren
wij de kenmerkende parkeerduur per doelgroep.
Parkerduur
Max.
30 min
30 – 60
min
Enkele
uren
Hele
dag
Hele
nacht
Enkele
dagen
Een
week of
langer
Bewoners
Werkenden
Sociaal bezoek
Zakelijk bezoek
Winkelbezoek
Dagrecreant
Verblijfrecreant
Schipholreizigers
Nachtpersoneel
Bewoners
Voor de doelgroep bewoners is het essentieel hen zo volledig mogelijk te faciliteren. In
die gebieden waar wonen als functie aanwezig is, moeten er dan ook faciliteiten
aanwezig zijn om de eigen auto van de bewoners te kunnen parkeren. In gebieden met
een parkeerregime faciliteren wij de parkeervergunning voor de tweede auto per
huishouden. Daar bovenop is het mogelijk, om bij een acceptabele parkeerdruk, extra
vergunningen uit te geven voor derde en volgende auto’s. Uitgangspunt is wel dat de bij
nieuwbouw gerealiseerde parkeergelegenheid op eigen terrein in stand wordt gehouden
en gebruikt wordt.
Daar waar wonen ondergeschikt is aan andere functies, bijvoorbeeld in het
centrumgebied van Hoofddorp, hanteren wij ook het uitgangspunt dat parkeren voor
bewoners gefaciliteerd wordt. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met
medegebruik van de ruimte door winkelbezoek aan Hoofddorp, waardoor de uitgifte van
Pagina 19
vergunningen voor tweede en derde auto’s vaak beperkt moet worden en soms zelfs niet
kan.
Betaald parkeren op straat is op dit moment ingevoerd in en rond het centrum van
Hoofddorp en op beperkte schaal in Nieuw-Vennep (omgeving Symfonie) en
Badhoevedorp. In Hoofddorp betreft dit ook hele woonbuurten, in tegenstelling tot Nieuw-
Vennep en Badhoevedorp, waar het hoofdzakelijk gaat om de directe omgeving van het
winkelcentrum. Wij hebben het voornemen het betaald parkeren in Nieuw-Vennep en
Badhoevedorp op te heffen en zo nodig om te zetten in een blauwe zone.
In Hoofddorp is in de ene woonwijk sprake van een fiscaal regime en in de andere
woonwijk sprake van een blauwe zone. Het belangrijkste verschil voor de bezoeker is dat
de bezoeker die langer dan twee uur parkeert in de blauwe zone iedere keer zijn
parkeerschijf doordraait (wat volgens de wet verboden is) en in een fiscaal regime elke
parkeerder zijn of haar parkeerbelasting betaalt. Voor de bewoners van de betreffende
gebieden geldt voor de blauwe zone een geldigheid van de ontheffing van twee jaar en
een geldigheid van de vergunning voor fiscaal parkeren van één jaar. Wij hebben het
voornemen de kosten (op jaarbasis) voor de twee regimes gelijk te trekken. Door het
parkeertarief is voor de bezoeker uit aangrenzende gebieden het parkeren in de fiscale
gebieden minder interessant. Bij de huidige tarieven zullen bewoners dus geneigd zijn uit
kostenoverweging een blauwe zone te prevaleren boven een fiscaal regime, terwijl een
fiscaal regime (waarschijnlijk) zal leiden tot minder gebiedsvreemde langparkeerders.
Daarnaast delen bezoekers bij een blauwe zone niet mee in de kosten van in stand
houding van het parkeerregime en vloeien bekeuringen in de staatskas in plaats van in
de gemeentekas.
Wij stellen een op maat gemaakte bezoekersregeling voor, bijvoorbeeld met een soort
strippenkaart of kraskaart, al dan niet digitaal.
Parkeerregulering moet inwoners niet belemmeren in het ontvangen van bezoek.
Wij stellen een op maat gemaakte bezoekersregeling voor.
Per type gebied wordt een regeling met betrekking tot het faciliteren van de
tweede auto per huishouden uitgewerkt.
Bedrijven/personeel
Voor personeel van bedrijven wordt ervan uitgegaan dat zij gebruik maken van parkeren
op eigen terrein. Dit betreft dan zowel het parkeren van voertuigen van de eigen
werknemers, de bedrijfsvoertuigen alsmede de voertuigen van bezoekers. Als aanvulling
hierop kan mede gebruik gemaakt worden van een (gering) aantal parkeerplaatsen in de
openbare ruimte.
In Hoofddorp is op het bedrijventerrein Beukenhorst een betaald parkeerregime van
toepassing. Zonder een betaald parkeerregime ontbreekt er een prikkel om zorg te
dragen voor parkeerruimte op eigen terrein. Er zijn in beperkte mate openbare
parkeerplaatsen gerealiseerd.
Op het bedrijventerrein De Hoek zijn alleen enkele openbare parkeerplaatsen voor
vrachtwagens gerealiseerd en niet voor personenauto’s.
Pagina 20
Ons streven is erop gericht het parkeren in de openbare ruimte terug te dringen. Dit
gebeurt door via de milieuvergunning bedrijven te stimuleren maatregelen met
betrekking tot mobiliteitsmanagement toe te passen. Blijkt dit niet afdoende te zijn, dan
overwegen wij om net als op Beukenhorst betaald parkeren in te gaan voeren op die
terreinen waar de parkeerdruk in de openbare ruimte ontoelaatbaar is.
Op bedrijventerreinen is ons uitgangspunt “Parkeren op eigen terrein”.
In Hoofddorp Centrum is parkeren op eigen terrein vaak niet mogelijk. Winkelpersoneel,
ambtenaren en andere werknemers zijn daar aangewezen op openbare parkeerplaatsen
of parkeergarages van private partijen. Op loopafstand van het centrum zijn op dit
moment voldoende parkeerplaatsen met C-tarief beschikbaar.
Het huidige model, waarbij er op acceptabele loopafstand parkeergelegenheid
beschikbaar is tegen een aantrekkelijk tarief wordt in Hoofddorp Centrum gehandhaafd.
Daarbij kan het begrip “acceptabele loopafstand” in de loop van de tijd wijzigen. De
huidige bovengrondse parkeergarage naast het raadhuis en het terrein aan de
Binnenweg (beiden C-tarief) voldoen aan de huidige opvattingen over “acceptabele
loopafstand” en bieden voldoende ruimte.
Bezoekers
Bezoekers moeten worden onderscheiden in:
· Winkelend publiek.
· Zakelijke bezoekers.
· Sociale bezoekers, veelal bezoekers van bewoners in het gebied.
· Recreatieve bezoekers, die op zichzelf weer zijn onder te verdelen in
dagrecreanten en verblijfrecreanten (die minimaal overnachten).
Haarlemmermeer kent ten behoeve van kort parkeren bij winkels geen (zeer) kort
parkeertarief, alleen in de tariefzones A en B een progressief parkeertarief. Het eerste
uur een lager tarief dan in het tweede uur. Het derde en volgende uur is vervolgens wéér
duurder. Een dergelijke tariefstructuur bevordert het lange parkeren op parkeerplaatsen
met C-tarief of op plaatsen waar geen parkeerregime is. Om het langer parkeren in
garages en op C-terreinen verder te stimuleren, willen wij in een beperkt aantal
aanloopstraten, waar winkels zijn gevestigd voor een relatief snelle boodschap, een
speciaal “stop & go-tarief” invoeren.
Wij vinden dat invoering van betaald parkeren geen invloed mag hebben op het sociaal
bezoek. In wijken waar parkeerders ook ’s avonds en in het weekend moeten betalen,
bestaat het risico dat bewoners daardoor in een extra sociaal isolement komen. Om dat
te voorkomen zijn in veel plaatsen bezoekersregelingen in het leven geroepen. Een
dergelijke regeling kent vele vormen. Het kan een kraskaart zijn, maar evengoed ook een
extra vergunning die voor de tijd van de parkeeractie gekoppeld wordt aan het voertuig
van de bezoeker. Voor de gebieden met betaald parkeren is een bezoekersregeling
mogelijk.
Pagina 21
Bij de meeste functies vindt parkeren door bezoekers plaats. Soms als extra, zoals bij
woningen, soms als hoofdactiviteit, zoals bij een theater. Daar zijn de parkeerkencijfers
van Kennisplatform CROW op gebaseerd. Bij nieuwe functies moet het aantal openbaar
toegankelijkeparkeerplaatsen (bestaand of nieuw aan te leggen) minimaal gelijk zijn aan
het aantal parkeerplaatsen dat wordt aangegeven bij het ‘aandeel bezoekers’ in onze
parkeernormennota van december 2013. Deze parkeerplaatsen moeten beschikbaar zijn
of worden aangelegd in de openbare ruimte of in publiek toegankelijke
parkeervoorzieningen.
Bij een langere parkeerduur is een langere loopafstand acceptabel. Voor kort
parkeren kan parkeerruimte worden gecreëerd door een parkeerduurbeperking
(al dan niet in combinatie met betaald parkeren) in te voeren. Voor sociaal
bezoek kan een speciale bezoekersregeling worden ontwikkeld.
Schipholreizigers
Uitgangspunt is dat Schipholreizigers parkeren op daarvoor bestemde plaatsen. Hiervoor
hanteert de luchthaven een restrictief beleid, waarbij een duidelijk onderscheid wordt
gemaakt naar kort- en langparkeren voor de reizigers. Met name bij
parkeervoorzieningen gelegen in de buurt van de HOV-haltes is sprake van ongewenst
parkeren door reizigers. Dit is buurtvreemd parkeren en zal daarom niet worden
gefaciliteerd en zo nodig ontmoedigd.
Om het parkeren in goede banen te leiden zijn op Schiphol op sommige plaatsen
parkeerschijfzones, parkeerverbodszones en/of betaald parkeerzones ingesteld. Op
particuliere parkeerterreinen in de buurt van Schiphol is in de bestemmingsplannen een
restrictieve bepaling ten aanzien van het parkeren door Schipholreizigers opgenomen dat
streng wordt gehandhaafd.
Voor personeelsleden zijn speciale personeelsparkeerplaatsen. Met Schiphol Sternet kan
het personeel vervolgens bij de werkplek komen. Voor luchtvaartreizigers die kort
wegblijven en voor het halen en brengen van luchtvaartreizigers zijn er speciale
parkeergarages. Daarnaast is en wordt er nieuwe parkeergelegenheid ontwikkeld voor
kort parkeren bij Schiphol Plaza, vooral ten behoeve van halen en brengen. Voor
middellang- en langparkerende reizigers is er een speciaal parkeerterrein. Voor het halen
en brengen van treinreizigers is er een Kiss & Ride voorziening.
Schipholreizigers worden binnen de bebouwde kom van de diverse kernen (o.a.
in Hoofddorp en Nieuw-Vennep) niet gefaciliteerd en zo nodig ontmoedigd.
Nachtpersoneel
Nachtpersoneel vertoont in grote lijnen hetzelfde parkeergedrag als omwonenden (zijn ’s
avonds en ’s nachts aanwezig). In onderzoeken moet worden vermeden dat er geen
goed onderscheid wordt gemaakt tussen deze wijkvreemde doelgroep en omwonenden.
Met name rondom R-nethaltes en het Spaarne Gasthuis hebben we hier vermoedelijk
mee te maken.
Pagina 22
Bij parkeeronderzoeken moet, waar nodig, nachtpersoneel worden
onderscheiden als groep.
Bijzondere doelgroepen
Met de hiervoor benoemde doelgroepen is het gros van alle parkeerders getypeerd. Er
zijn echter enkele bijzondere categorieën en toepassingen, waarvoor in het beleid
specifiek aandacht moet zijn:
· Gehandicapten: Naast de algemene regels met betrekking tot de Europese
gehandicaptenparkeerkaart zijn er in gebieden met betaald parkeren
gehandicaptenparkeerplaatsen aangegeven, waar met een Europese
gehandicaptenparkeerkaart drie uur gratis mag worden geparkeerd. Binnen de
verschillende tariefzones gelden op dit moment verschillende regelingen. Wij
stellen voor om in alle tariefzones gehandicapten vrij te stellen van
parkeerbelasting. Gehandicapten hebben immers in verband met een beperkt
loopvermogen geen of weinig alternatief en laten zich door tarieven niet
reguleren. Zo zijn zij wettelijk in blauwe zones vrijgesteld van het tonen van de
parkeerschijf.
· Laden en lossen: In winkelgebieden moeten voldoende laad- en losplaatsen zijn
om te voorkomen dat laden en lossen op trottoirs of de rijbaan gebeurt, met de
bijbehorende stremmingen. Voor een vitaal centrum is het van belang dat er
voldoende mogelijkheden zijn. Op dit moment is laden en lossen goed
gefaciliteerd. Dit beleid zetten wij voort.
· Taxi’s: Voor een vitaal centrumgebied met horeca is het ook nodig dat het
centrumgebied voldoende toegankelijk is voor taxi’s. Bij voldoende laad- en
loshavens dienen deze als plaats voor het laten in- en uitstappen van
taxipassagiers. Dat is conform de wettelijke regels. Ook op bushaltes is dat
toegestaan. Met name in uitgaansgebieden dient er een voldoende aanbod te
zijn van taxistandplaatsen, om de aanrijtijden voor taxi’s zo klein mogelijk te
houden. Dubbelgebruik van parkeerplaatsen is mogelijk: overdag gewone
parkeerplaatsen en in de avond en nacht als taxistandplaats.
· Deelauto’s: Deelauto’s zijn landelijk in opkomst, zij het heel geleidelijk. Met de
huidige stand van techniek is het niet meer noodzakelijk om een deelauto een
eigen parkeervak te geven. Het is tegenwoordig heel goed mogelijk om appgestuurd
inzichtelijk te maken waar deelauto’s zich bevinden en of ze
beschikbaar zijn. Haarlemmermeer heeft geen gereserveerde parkeerplaatsen
voor deelauto’s en wij zullen dit ook niet faciliteren.
· Oplaadpunten elektrische auto’s: Om verder te komen met elektrisch rijden
dienen er voldoende oplaadfaciliteiten in de openbare ruimte beschikbaar te zijn.
Uitgangspunt daarbij is dat bij woningen er alleen oplaadpunten in de openbare
ruimte worden geplaatst, wanneer de aanvrager niet over een
parkeermogelijkheid op eigen terrein beschikt en er binnen 300 meter geen
oplaadpunten beschikbaar zijn die voldoende “overcapaciteit” hebben. Het
aanleggen van oplaadfaciliteiten in parkeergarages wordt gestimuleerd. Om te
voorkomen dat oplaadpunten op straat onnodig lang bezet worden gehouden,
kan een “connectietarief” worden ingevoerd, waardoor men wordt gestimuleerd
om de auto af te koppelen. Overigens komen er steeds meer mogelijkheden om
Pagina 23
oplaadfaciliteiten kostendekkend te exploiteren. Door te anticiperen op de vraag
naar centrale oplaadfaciliteiten, wordt elektrisch rijden verder gestimuleerd.
Hiervoor is een afzonderlijke beleidsnota in voorbereiding.
Deze lijst is niet uitputtend. Ook zijn er speciale vergunningen voor mantelzorgers en er
zijn wensen om voor gebieden met fiscaal parkeren een bezoekersregeling in te voeren.
Wij stellen voor om voor deze doelgroepen passende regelingen te treffen die in de
parkeerverordening nader worden uitgewerkt.
Naast dit meer op de typische gebruiker gerichte onderscheid, is ook nog een typisch
gebruik te onderkennen. De wet geeft sinds enkele jaren de mogelijkheid om door middel
van doelparkeren een parkeerplaats te bestemming voor een bepaald parkeerdoel. De
bekendste vorm is het parkeren ten behoeve van het naar school brengen van kinderen
(Kiss + Ride), maar allerlei andere doelen zijn ook mogelijk. Van deze mogelijkheid wordt
ook gebruik gemaakt bij oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Parkeer + Reis is al decennia lang een begrip. Hiervoor zijn ook in Haarlemmermeer
afzonderlijke parkeervoorzieningen aangelegd, die wij zullen continueren.
Parkeren grote voertuigen
In de APV is het parkeren van grote voertuigen geregeld. Daarmee is niet gezegd dat er
geen problemen zijn.
Enkele jaren geleden heeft een globale inventarisatie plaatsgevonden. Hieruit kwam naar
voren dat er in woonwijken nauwelijks sprake is van overlast door parkerende
vrachtwagens. De problematiek van het vrachtwagenparkeren doet zich vooral voor op
(verouderde) bedrijventerreinen en wordt veroorzaakt door langdurig en foutief parkeren
en afgekoppelde trailers. Met name rustplaats Den Ruygen Hoek en bedrijventerrein
Oude Meer kwamen als probleemlocaties naar voren.
Met Rijkswaterstaat, de eigenaar van Den Ruygen Hoek, wordt bespreken welke
maatregelen genomen kunnen worden om de overlast op de rustplaats te beperken.
Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de planuitwerking voor het realiseren van extra
vrachtwagenparkeerplaatsen op bedrijventerrein Oude Meer in combinatie met een
communicatieactie. Dit wordt samen met de parkmanagementorganisatie opgepakt.
In 2016 is een groot regionaal onderzoek gehouden. Daaruit bleek dat de problematiek
van het vrachtwagenparkeren zich vooral voordoet in de omgeving van Schiphol en vaak
ook Schiphol-gerelateerd is. Samen met de regiopartijen worden de uitkomsten van het
onderzoek verder uitgewerkt en worden voorstellen gedaan voor oplossingen.
Pagina 24
4.4. Keuze instrumenten
Hoofddorp
Hoofddorp kenmerkt zich door een groot centrumgebied met regionale uitstraling. De
parkeervraag wordt hoofdzakelijk gegenereerd door het winkelcentrum, het raadhuis en
de kantoorlocaties Beukenhorst en (in mindere mate) De Hoek. In het centrum is betaald
parkeren in garages en op straat ingevoerd, waardoor het bekende waterbedeffect
optreedt. De parkeerdruk verschuift naar de omliggende gebieden. Om die druk het hoofd
te bieden gaan we parkeerregulering in ringen uitbreiden.
Daarbij kan gedacht worden aan uitbreiding van het fiscaal parkeren.
· Fiscaal parkeren is gebaseerd op de gemeentelijke parkeer- en
parkeerbelastingverordening en geeft de gemeente alle beleidsvrijheid om een
en ander te regelen in de lokale parkeerverordening. Het is ook veel minder
afhankelijk van landelijke wetgeving, waarin de parkeerschijfzone is opgenomen.
· Er zijn binnen het fiscaal parkeren veel eenvoudiger maatwerkoplossingen
mogelijk, zoals regelingen voor bezoek en mantelzorgers.
· De kosten worden neergelegd bij de gebruiker in plaats van bij de gemeenschap.
Een blauwe zone in woongebieden blijft mogelijk. Een blauwe zone werkt met name als
voor de langparkeerders de loopafstand van en naar hun bestemming te lang is om elke
twee uur de parkeerschijf door te draaien. Met name in gebieden met (nu al) weinig
bezoekers schiet een algemene parkeerregulering haar doel voorbij. In dergelijke
gebieden is er veelal sprake van een structureel tekort aan parkeerplaatsen, of een slecht
gebruik van parkeerruimte op eigen erf. In een dergelijk geval zullen wij eerst bewoners
aanspreken om de parkeerruimte op eigen terrein te gebruiken of opnieuw toegankelijk te
maken.
Nieuw-Vennep en overige kernen
Parkeerproblemen doen zich in Nieuw-Vennep en de overige kernen hoofdzakelijk voor
rond winkelgebieden. Er is daar behoefte aan voldoende parkeerruimte voor kort
parkeren zodat de winkels gemakkelijk bereikbaar zijn. Vooral in gemengde gebieden
(wonen boven winkels) is er het risico dat er te weinig parkeerruimte is voor bezoekers
aan de winkels. Een blauwe zone is dan een geschikt middel, zonder een financiële
(psychologische) drempel op te werpen. Voor dergelijke kleine blauwe zones is geen
ontheffingsregeling nodig.
Overigens verdient de parkeersituatie rond de Symfonie in Nieuw-Vennep maatwerk. Zie
daarvoor paragraaf 4.2 Overige kernen.
4.5. Bijzondere parkeervoorzieningen
Een toekomstvast verkeers- en vervoerssysteem bestaat uit een mix van modaliteiten,
waar naast de auto ook de fiets en openbaar vervoer een belangrijk onderdeel van zijn.
Goede overstapmogelijkheden en dito parkeermogelijkheden passen daarbij. Zo is
Schiphol bij uitstek een goed voorbeeld van verknoping en benutting van
vervoerssystemen. Bij dit (openbaar) vervoersknooppunt zien we een uitgebreid netwerk
van parkeervoorzieningen, variërend van kort parkeren direct voor de terminals,
langparkeren voor werknemers en parkeren voor luchtvaartreizigers op afstand
gecombineerd met busvervoer naar de terminal. In de bestemmingsplannen van
Pagina 25
gebieden rond de luchthaven is een restrictief autoparkeerbeleid voor Schipholreizigers
opgenomen.
Rond OV-knooppunten worden passende parkeervoorzieningen gerealiseerd. Het
genoemde onderscheid tussen Hoofddorp en de andere kernen is ook hier van
toepassing. Ook daarvoor geldt: de gekozen oplossing moet passen bij de doelgroep.
De keuze tussen auto en fiets wordt beïnvloed door de parkeermogelijkheden op de
bestemming. De opkomst van de elektrische fiets maakt dat de verplaatsingsafstanden
waarvoor de fiets een alternatief is toenemen.
Goede stallingsvoorzieningen voor de fiets dragen bij aan de optimale keuzemogelijkheid
voor openbaar vervoerreizigers en bezoekers aan de winkelcentra. Het thema fiets
parkeren wordt verder meegenomen in de later op te stellen nota Fietsbeleid.
4.6. Flexibel bouwen
Landelijke trends laten een afnemende bezettingsgraad van gebouwde
parkeervoorzieningen zien, terwijl lokale ontwikkelingen het tegendeel aangeven. Daarbij
is het huidige parkeeraanbod het uitgangspunt. Wij gaan ervan uit dat die permanent
wordt geborgd. Uitbreidingen worden in tijdelijke voorzieningen opgevangen, tot blijkt dat
de groei structureel is. Ons uitgangspunt is om nieuwe parkeervoorzieningen flexibeler te
bouwen en een mix van tijdelijke en permanente investeringen in te zetten.
Toekomstige ontwikkelingen vragen een mix van tijdelijke en permanente
investeringen.
4.7. Pijlers onder het autoparkeerbeleid
Het parkeerbeleid heeft tot doel:
– het bevorderen van de bereikbaarheid van voorzieningen:
o toepassen van geschikte parkeernormen voor de diverse woon- en
werkgebieden;
o zorgen voor een acceptabele parkeerdruk (verhouding vraag en aanbod);
o helder informeren over de parkeermogelijkheden (parkeerverwijzing).
– het terugdringen van objectieve parkeeroverlast in woonwijken om de
leefbaarheid bevorderen:
o niet teveel blik op straat (aanzicht);
o geen ongewenst (illegaal) parkeergedrag.
Parkeerregulering vindt alleen plaats daar waar dat nodig is. Vooral in en rond het
centrum van Hoofddorp is parkeerregulering een absolute noodzaak. Hoofddorp Centrum
is een hoogwaardig winkelgebied met regionale uitstraling. Bezoekers komen van buiten
fietsafstand en dus veel per auto. Om deze bezoekers goed te faciliteren zijn meerdere
parkeergarages gerealiseerd. Mede daardoor is er ook rond het centrum betaald
parkeren ingevoerd en is/wordt dat uitgebreid naar omliggende wijken, om het
Pagina 26
“waterbedeffect” te dempen. Met parkeerregulering willen wij bewerkstellen dat
verschillende doelgroepen daar parkeren waar ze bedoeld zijn te parkeren, zodat de
verschillende parkeergelegenheden zo effectief mogelijk gebruikt kunnen worden.
Kortparkeerders dichtbij en langparkeerders op afstand.
Parkeerregulering geschiedt alleen daar waar nodig en heeft tot doel een sturend
parkeerbeleid. De juiste parkeerder op de juiste plek.
Een tweede pijler heeft betrekking op de kosten van parkeren. De uitgaven voor parkeren
dienen te worden gedragen door de veroorzakers. Dat betekent dat er leges worden
geheven voor vergunningen en ontheffingen en dat de tarieven bij betaald parkeren de
kosten moeten dekken.
De kosten van parkeerregulering worden in principe gedragen door de veroorzakers.
In de kernen buiten Hoofddorp, waar er niet of nauwelijks sprake is van structurele
parkeerdruk, is er sprake van maatwerk. Door specifieke locatiegebonden aspecten kan
er sprake zijn van een dringende wens tot regulering. Te denken valt aan:
· de directe omgeving van parkeergarages bij winkelgebieden;
· P+R-locaties;
· kleinere winkelstraten waar kort parkeren wenselijk is, zodat bezoekers dicht bij
winkels kunnen parkeren.
Principe is dat er maatwerkoplossingen worden gezocht binnen de kaders van het
strategisch parkeerbeleid. Dat doen we samen met omwonenden, bedrijven en
dorps- en wijkraden.
Pagina 27
HOOFDSTUK 5: Samenvattend
Samenvattend hebben wij de volgende voornemens:
Gemeentebreed:
1. Bij gesignaleerde parkeerproblemen2 zal de situatie eerst objectief onderzocht
worden. Vervolgens wordt met de belanghebbenden gezocht naar een passende
en gedragen oplossing. Die kan gevonden worden in regulering (betaald
parkeren, blauwe zone, et cetera), maar ook andere maatregelen zijn denkbaar
(parkeerverboden, uitbreiding parkeerplaatsen, et cetera). Op voorhand sluiten
wij geen maatregelen uit, zolang de oplossing binnen de kaders van het
strategisch autoparkeerbeleid past. Maatwerk blijft de basis voor
parkeerregulering;
2. Het autoparkeerbeleid te evalueren door elke twee jaar onderzoek naar de
parkeerdruk en herkomst te doen in gebieden met een hoge parkeerdruk;
3. De tariefstructuur uit de Parkeernota 2014 te handhaven en voor toekomstige
aanpassingen deze af te stemmen op locatie en functie;
4. Langparkeren bijvoorbeeld door Schipholreizigers wordt geconcentreerd op
plekken waar dat is toegestaan, op terreinen op en rond Schiphol. Op plekken
waar deze groep parkeerders ongewenst is, nemen we maatregelen om dit
verschijnsel tegen te gaan;
5. We werken aan een nieuw vergunningen- en ontheffingensysteem, waaronder
een makkelijke bezoekersregeling, waarbij dezelfde regels gaan gelden voor
blauwe zones en gebieden met betaald parkeren;
6. Voor het bepalen van de parkeerbehoefte bij nieuwbouw zijn CROW-normen
leidend. Bij ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied scheppen we extra
openbare ruimte die (op termijn) kan worden ingezet om in groeiende
parkeerbehoefte te voorzien.
Gebiedsspecifiek:
7. Betaald parkeren in Nieuw-Vennep en Badhoevedorp af te schaffen;
8. Binnen het centrum van Hoofddorp willen wij op de Kruisweg een proef uit te
voeren van een laag parkeertarief in combinatie met een beperkte parkeerduur
om stop&go-parkeren aan te moedigen;
9. Op het P+R-terrein van station Nieuw-Vennep is het parkeren bedoeld voor
forensen. Daar is de eerste dag gratis en daarna volgt een klimtarief om
langparkeren onaantrekkelijk te maken;
10. Wij consolideren het huidige parkeeraanbod in Hoofddorp Centrum. Tijdelijke
parkeeroplossingen worden permanent gemaakt en waar parkeerplaatsen
moeten wijken voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen komen ze elders terug.
In de uitwerking van verschillende projecten, zoals Huis van Haarlemmermeer en
ontwikkeling Binnenweg, komt dit tot uitdrukking.
11. In Hoofddorp Centrum wordt met progressieve parkeertarieven (A- en B-tarief)
gestimuleerd om te parkeren in de parkeergarages. In de zone met lage tarieven
2 In de inventarisatielijst parkeeronderwerpen staat een planning wanneer we met de nu gemelde
onderwerpen gaan starten.
Pagina 28
(C-tarief) is het mogelijk om abonnementen aan te schaffen. Zo wordt lang
parkeren gestimuleerd op wat grotere afstand van het winkelgebied.
12. In Nieuw-Vennep is rond de parkeergarage “De Symfonie” betaald parkeren op
straat ingevoerd om het gebruik van de parkeergarage te stimuleren. We zien dat
de parkeerdruk op de openbare weg laag is en er is dus onvoldoende reden om
betaald parkeren op straat te handhaven. Wij heffen het betaald parkeren in
Nieuw-Vennep op.
13. In woongebieden met een hoge parkeerdruk (als gevolg van betaald parkeren in
Hoofddorp Centrum) willen wij blauwe zones waar nodig omzetten in betaald
parkeren. Op deze wijze sluiten de regulering in deze gebieden beter aan bij de
parkeerzones van Hoofddorp Centrum, kan er beter maatwerk worden geleverd
en zijn de kosten voor handhaving beter gedekt.
14. Rond buurtwinkelcentra in Hoofddorp zijn maatregelen zoals invoering van een
blauwe zone mogelijk als blijkt dat daar behoefte aan is.
Pagina 29
Relevante literatuur/beleidsdocumenten
1. Gemeente Haarlemmermeer, Algemeen Plaatselijke Verordening 2014
Haarlemmermeer, Hoofddorp, 2014.
2. Gemeente Haarlemmermeer, Deltaplan bereikbaarheid, Vrijheid van bewegen,
Hoofddorp, 26 januari 2012.
3. Gemeente Haarlemmermeer, Parkeernota 2014, Hoofddorp, 18 november 2014.
4. Gemeente Haarlemmermeer, Samenwerkingsovereenkomst tussen De
gemeente Haarlemmermeer, William Properties B.V. en William House XX B.V.,
Hoofddorp/Rotterdam, 5 juli 2001.
5. Gemeente Haarlemmermeer, Structuurvisie Haarlemmermeer 2030, Hoofddorp,
oktober 2012.
6. Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte,
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig, Den Haag, maart 2012.
7. ROA, Regionaal Verkeer & Vervoerplan Voor de stadsregio Amsterdam,
Amsterdam, 14 december 2004.
Locatie Uit inspraak / Reeds bekend Onderwerpen Onderzoek Planning start (Plan van Aanpak,
probleemdefinitie)
Braambos Reeds bekend Gehandicaptenparkeerplaats past binnen beleid reeds gestart, uitvoering 2017 – 1e
kwartaal
Getsewoud Reeds bekend Hoge parkeerdruk Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
reeds gestart, uitvoering 2017 – 1e
kwartaal
begraafplaatsen Reeds bekend Ontbrekende gehandicaptenparkeerplaats
aanbrengen
past in beleid reeds gestart, uitvoering 2017 – 2e
kwartaal
Piratenweg Reeds bekend Parkeerpkaatsen aanbrengen afgestemd met bewoners, past binnen
uitvoeringskaders
reeds gestart, uitvoering 2017 – 2e
kwartaal
Skagerrak Reeds bekend Hoge parkeerdruk rondom winkelcentrum Parkeeronderzoeken Skagerrak, januari
2015
reeds gestart, uitvoering 2017 – 2e
kwartaal
Keizersweg Reeds bekend Verkeersveiligheid is in het geding door druk
schoolverkeer in combinatiemet smalle straat, met
name tijdens ochtendspits
past in beleid reeds gestart, uitvoering nog
nader te bepalen
Egelantiersweg e.o. Reeds bekend Hoge parkeerdruk Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
reeds gestart, uitvoering nog
nader te bepalen
Buurt Parklaan / Draverslaan Uit inspraak / Reeds bekend Onacceptabele parkeerdruk, overlast door gevaarlijk
rijgedrag, agressie en vervuiling
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 2e kwartaal
R-nethaltes Reeds bekend Hoge parkeerdruk ten gevolge van langparkeerders
(Schipholgangers, forenzen)
Parkeeronderzoek rondom R-nethaltes
Haarlemmermeer, oktober 2014
2017 – 2e kwartaal
Badhoevedorp Oost Uit inspraak Hoge parkeerdruk ten gevolge van langparkeerders
(Schipholgangers, forenzen)
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 2e kwartaal (relatie met ‘Rnethaltes’)
Kruisweg tussen Marktplein en
Nieuweweg
Uit inspraak / Reeds bekend Wens voor stop&go-parkeerplaatsen aan noordzijde
van de straat
Oplossingsrichting afstemmen en
implementeren
2017 – 2e kwartaal
Kruisweg tussen Nieuweweg en
Beyerinckstraat
Uit inspraak / Reeds bekend Wens voor kortparkeertarief. Er parkeren per week
op dit stukje parallelweg minimaal 3200 auto’s van
consumenten die hier even snel hun boodschap
komen doen, en vaak niet langer dan 10 minuten
geparkeerd staan.
Oplossingsrichting afstemmen en
implementeren
2017 – 2e kwartaal
Steve Bikostraat Uit inspraak / Reeds bekend Lang- en kortparkeerders door vanwege het Nova
College, Hoofdvaartcollege
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 3e kwartaal
Graan voor Visch (omg. 18905) Reeds bekend Waterbedeffect door blauwe zone in deel wijk Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 3e kwartaal
Oude buurtje Reeds bekend Waterbedeffect in deel van de buurt door blauwe
zone in andere deel
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 3e kwartaal
Hoofddorp Centrum Uit inspraak / Reeds bekend Verbeterkansen voor speerpunt ‘Benutten’ Parkeerscenario’s Hoofddorp Centrum,
december 2015
2017 – 4e kwartaal
Locatie Uit inspraak / Reeds bekend Onderwerpen Onderzoek Planning start (Plan van Aanpak,
probleemdefinitie)
Blankenstraat Uit inspraak Ontbreken regulering, terwijl in omgeving blauwe
zone… waterbedeffect
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Dassenbos Uit inspraak Het niet gebruik maken van parkeergelegenheid op
eigen terrein
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
“De Eik”(Hfd Oost) Uit inspraak Te weinig parkeergelegenheid gerealiseerd bij
realisatie woningbouwproject
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Dr. Van Dorstenstraat Uit inspraak Doordraaien parkeerschijf door personeel
nabijgelegen bedrijven
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Wieger Bruinlaan Uit inspraak Parkeren door grote voertuigen en losse aanhangers Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig. Relatie met regionaal project
vrachtwagenparkeren.
2017 – 4e kwartaal
Van den Berghlaan (eiland) Uit inspraak Waterbedeffect in deel van de straat door blauwe
zone in andere deel
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Verisstraat – Blankenstraat –
Bolstralaan – Daunisstraat –
Meermanstraat
Uit inspraak Overlast van zogenaamde Schiphol parkeerders en
waterbedeffect door blauwe zones in omgeving
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Willem Pijperlaan – Hendrik
Andriessenlaan – Johan
Wagenaarlaan, Ant. V.d.
Horstlaan – Jacob Obrechtlaan,
Sweelincksingel, Van Lier
Plantsoen – Sem Dresdenlaan en
Arnolduspark (sportcomplex)
Uit inspraak Op sommige plekken overlast van zogenaamde
Schiphol parkeerders
Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2017 – 4e kwartaal
Jansoniushof Uit inspraak Te weinig parkeerplaatsen Geen recent objectief onderzoek beschikbaar.
Onderzoek nodig.
2018 – 1e kwartaal
Graan voor Visch Uit inspraak Geen langparkeren meer mogelijk door regulering
(blauwe zone)
Ons beleid is om in woonwijken geen
wijkvreemde langparkeerders te willen.
Dus hier ook niet.
n.v.t.
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
Nummer Opmerking Antwoord
1 Wij herkennen ons volledig in het geschilderde beeld
van de huidige parkeersituatie en zijn voor het
afschaffen van het betaald parkeren, daar het alleen
negatieve gevolgen heeft
Opmerking betreft Nieuw Vennep. Dank voor uw
reactie.
2 Er is geen tekort aan parkeerplaatsen. De
parkeerdruk is laag.
Opmerking betreft Nieuw Vennep. Uw signaal
nemen wij ter kennisname aan.
3 Nieuw Vennep is een dorp en niet te vergelijken met
Hoofddorp dat een grote aantrekkingskracht heeft
op inwoners uit omliggende plaatsen.
Beide plaatsen verschillen in omvang en
voorzieningenniveau en zijn daardoor inderdaad niet
goed te vergelijken voor wat betreft
parkeerproblematieken.
4 Winkelcentrum Getsewoud met een soortgelijke
functie ligt op nog geen kilometer afstand en heeft
geen betaald parkeren.
Dat klopt.
5 Het is al jaren niet uit te leggen dat ondanks dat de
overeenkomst die de gemeente sloot met de
eigenaar van de parkeergarage al is verlopen er
betaald parkeren is in het centrum gebied (Ook nog
hoger tarief). Hiermee zorgt de gemeente direct voor
winstoptimalisatie van de vastgoedeigenaar. Dit gaat
ten koste van de aantrekkingskracht en de
leefbaarheid van het centrum als geheel.
Opmerking betreft Nieuw Vennep. Dit is één van de
redenen om het betaald parkeren af te schaffen.
6 De detailhandel heeft het nog altijd erg moeilijk. Het
betaald parkeren werpt een drempel op. In Nieuw
Vennep centrum komen de mensen niet voor een
dagje gezellig winkelen waar men bereid is meer
voor te betalen, maar voor de dagelijkse
boodschappen. Indien er nu niet wordt ingegrepen
zal de huidige leegstand in het centrum alleen maar
verder toenemen.
Opmerking betreft Nieuw Vennep. Dit is één van de
redenen om het betaald parkeren af te schaffen.
7 Diverse hoogleraren, zoals bijvoorbeeld Cor
Molenaar, tonen het belang van een bruisend
centrum aan voor de leefbaarheid van een plaats.
Betaald parkeren houdt mensen weg en laat hen
eerder online aankopen doen wat een negatieve
uitwerking heeft op de leefbaarheid van het
centrum. ‘Veel gemeentes zijn bezig om de mensen
weg te jagen uit de winkelstraat’ Dit moet anders
zoals hij ook aangeeft in zijn boek ‘Actie Noodplan
voor de Retail’.
Naar aanleiding van verschillend onderzoek zijn wij
voornemens om in Nieuw-Vennep het betaald
parkeren af te schaffen.
8 Op de inloopavond is ‘Bestemming Bereikt,
Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer mei 2016’ als leidraad genomen.
Ook is er uitgelegd dat er in principe nog geen
concreet plan is. Waar kan ik als inwoner van
Haarlemmermeer van uitgaan? (Hoe-) is dit concept
beïnvloedbaar?
Het concept strategisch parkeerbeleid was
beïnvloedbaar door uw reactie of zienswijze in te
sturen, zoals u heeft gedaan. Wanneer er lokaal
ontwikkelingen zijn zal per lokatie en ontwikkeling
worden gekeken naar de invulling van het strategisch
parkeerbeleid. Ook hierbij kunt u als zich dit
voordoet meepraten.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 1/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
9 Hoe denkt de gemeente over de bereikbaarheid van
eigen woning met de auto?
Het is geen recht dat men de auto in de directe
nabijheid van de woning moet kunnen parkeren.
Parkeergelegenheid op eigen terrein moet natuurlijk
wel toegankelijk zijn en blijven.
10 Wordt/is de vergunninguitgifte van Hoofddorp
centrum parkeergarageplekken
aangemoedigd/mogelijk?
De gemeente is geen eigenaar van de betreffende
garages. als gemeente kunnen wij daarom geen
vergunningen uitgeven voor parkeergarages van
private partijen, zoals de garages in het centrum van
Hoofddorp.
11 Wat is de specifieke parkeernorm voor bewoners? Er is geen specifieke parkeernorm voor bewoners in
een bestaande situatie. Bestaande situaties zijn
aangelegd conform de normen zoals die destijds
golden. Doordat de mobiliteit (waaronder autobezit)
zich in de loop van de tijd ontwikkelt, ontwikkelen de
parkeernormen mee. Actuele parkeernormen gelden
alleen bij nieuwe ontwikkelingen.
12 In het concept autoparkeerbeleid streeft men naar
bevordering van parkeren op eigen terrein. Hoe
verhoudt zich dat met de beeldvisie oude kern 2008:
‘Behoud van groene voortuinen’.
Het bevorderen van parkeren op eigen terrein heeft
vooral betrekking op nieuwe ontwikkelingen en
situaties waar reeds parkeerplekken op eigen terrein
zijn.
13 De huidige parkeerbeleidsvoering stelt dat als men
op eigen terrein kan parkeren, er geen vergunning
wordt afgegeven (POT of PUT?). Hiermee is er geen
mogelijkheid voor bezoekers regelingen gerelateerd
aan/op straat. Is dit in de bezoekersregelingen welke
in concept beschreven meegenomen?
Als ze gaan veranderen, is het op dit moment nog
niet bekend hoe de regelingen voor bezoekers eruit
komen te zien.
14 De kosten welke een parkeervergunning( +
bezoekerskaarten) met zich meebrengen worden
door mij als een lokale lastenverhoging omschreven.
Hoe ziet de Gemeente Haarlemmermeer deze
stijging van kosten?
Kosten voor parkeervergunningen vallen onder de
legesverordening. Dit is om kosten te dekken die
helaas onvermijdbaar zijn. Voor bezoekersparkeren
kijken wij in het kader van doelgroepparkeren naar
hoe we hiermee om willen gaan. Hier gaan wij mee
van start na vaststelling van het strategisch
parkeerbeleid.
15 Hoe staat de Gemeente Haarlemmermeer tegenover
de kwaliteitsaspecten van ruimtelijke kwaliteit van
deze woonwijk? (
Gebruikswaarde+belevingswaarde+toekomstwaarde
)
De gemeente streeft in alle woonwijken naar
ruimtelijke kwaliteit, maar er moet wel rekening
gehouden worden met bijvoorbeeld de
parkeervraag. Verschillende belangen kunnen in
strijd met elkaar zijn. In zo’n geval moet er, met
omwonenden, tot een gedragen uitkomst gekomen
worden.
16 Mijn woonblok is in 2008 mede aangewezen als
Beschermd Dorpsgezicht. Hoe zijn deze
aanwijzingsbesluiten opgenomen in het concept
autoparkeerbeleid?
Of een woonblok beschermd dorpsgezicht is, heeft
geen invloed op de algemene beleidsregels in het
strategisch parkeerbeleid, maar is iets wat bij de
uitwerking van oplossingen voor parkeerknelpunten
kan worden meegewogen.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 2/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
17 Is er in het Deltaplan bereikbaarheid Hoofddorp
geen parkeerdrukmeting opgenomen?
Parkeerdrukmetingen worden tot nu toe uitgevoerd
als daar een concrete aanleiding voor is. In het kader
van het Deltaplen Bereikbaarheid is destijds geen
algehele parkeerdrukmeting uitgevoerd.
18 In het concept autoparkeerbeleid staat de doelgroep
bewoners omschreven, deze lijkt in het gehele
Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer onderbelicht. Hoe wordt deze
specifieke doelgroep geïnformeerd?
Informatie heeft gestaan in diverse media. Ook zijn
er twee informatieavonden geweest. In de verdere
uitwerking worden omwonenden actief betrokken
bij het oplossen van parkeerproblemen. Wij willen
immers dat eventuele maatregelen breed worden
gedragen.
19 De balans voor inkomsten en uitgaven (zoals
omschreven in de Parkeernota 2014) stelt voor het
concept parkeerbeleidsplan dat de parkeerder het
totaal aan lasten zal moeten gaan dragen en er een
tekort in de begroting is. Hoe is dit verdeelt onder de
belanghebbenden van dit plan – lees (bezoekers van-
) bedrijven en winkeliers, ambtenaren en winkel-en
kantoorpersoneel, en de bewoners van de wijk?
Er is geen sprake van een bepaalde verdeelsleutel
voor de lastenverdeling over verschillende
doelgroepen.
20 Duurzaamheid maatregelen ontbreken. Het goed vindbaar en bruikbaar maken van
parkeerplaatsen voorkomt zoekverkeer en dat is in
het algemene belang van duurzaamheid.
21 Concurrentie positie t.o.v. OV en fiets ontbreken In het Deltaplan Bereikbaarheid faciliteren wij alle
modaliteiten. Wij houden rekening met meer
belangen dan alleen die van de fiets. U vindt het
Deltaplan Bereikbaarheid op onze website.
22 In de nota staat aangegeven dat de bezoeker direct
een goede parkeerplaats moet krijgen zonder te
zoeken. De huidige oplossing is om een route aan te
geven langs alle parkeergarages ( het Circulatie plan
of de P route). Dit heeft grote nadelen [redactie:
voor fietsers]
Het nadeel voor de fietser, die wellicht een drukkere
route moet oversteken, zal worden afgewogen tegen
het voordeel van goed vindbare
parkeergelegenheden (en dus minder zoekverkeer)
23 Om als fietser binnen de ring te komen moet je altijd
de (zoekende) autoverkeersstroom kruisen.
Kruisingen tussen fietsroutes en drukke of minder
drukke autoroutes komen overal voor en vormen
niet persé een groot nadeel.
24 Zoekende automobilisten zijn de grootste oorzaak
van uitstoot en fijnstof.
Het zoekverkeer moet daarom ook tot een minimum
beperkt worden. Hierin voorziet het strategisch
parkeerbeleid.
25 Door de circulatie ontstaan ook wegen voor
doorgaand verkeer. Hiervan wordt veelvuldig gebruik
gemaakt. Daar hebben de overstekende fietsers ook
last van.
zie antwoord op reactie #23
26 In en uit parkerende auto’s blokkeren op bv. de
Kruisweg deze doorgaande stroom waardoor
hetverkeer vastloopt. Hierbij ontstaat ook extra
uitstoot en fijnstof.
De wens van winkeliers om dichtbij met de auto
bereikbaar te zijn, brengt autoverkeer met zich mee,
met de daarbij behorende nadelen. Wij streven
hierbij naar een evenwicht tussen het voorkomen
van uitstoot en een goed ondernemersklimaat.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 3/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
27 Op de Kruisweg tussen de Rijkerstreek en Aalsmeer
zitten enkele Schiphol parkeer bedrijven. Het
parkeren zelf gebeurt verderop op een terrein
bereikbaar via de Beach Avenue en onder de N201
naast de N196. De busjes en bussen van deze
bedrijven worden geparkeerd op de terreinen die
aan de Kruisweg zelf liggen of in de berm. Hierbij
wordt iedere keer het fietspad overgestoken of het
uitzicht beperkt van en naar de inrit. Regelmatig
komt er weer een melding in het nieuws m.b.t een
fietser die over het hoofd is gezien. Tevens wordt
het fietspad beschadigd door de keer bewegingen
over het fietspad. Waar worden deze zaken bij het
parkeer beleid meegenomen?
De kwestie die u aanhaalt valt onder
verkeersveiligheid en niet zo zeer onder het
strategisch autoparkeerbeleid. Voor
Schipholparkeren hebben wij apart beleid en er
wordt handhavend opgetreden op plekken waar wij
deze vorm van parkeren niet willen. In dat kader
zullen wij buiten de scope van het strategisch
parkeerbeleid naar de door u beschreven situatie
kijken.
28 Valet parking – Ook een vorm van Schiphol parkeren
waarbij de auto’s in garages van leegstaande
gebouwen of parkeerplekken in en rond Hoofddorp
worden gebruikt. Is hier aandacht voor?
Voor Schipholparkeren hebben wij apart beleid en er
wordt handhavend opgetreden op plekken waar wij
deze vorm van parkeren niet willen.
29 Kort parkeren faciliteren op de Kruisweg en op de
Concourslaan. Dat is voor bekenden in Hoofddorp en
behoeft verder geen aanwijzing.
Parkeerregimes moeten worden aangegeven, zodat
iedereen (ter plekke bekend of onbekend) weet
waar hij aan toe is als hij ergens parkeert.
30 Hierbij wil ik duidelijk maken dat ik faliekant tegen
ben om in onze wijk betaald parkeren in te voeren!
betreft: Oud-Kalorama – het strategisch
parkeerbeleid beoogt geen concrete maatregelen te
nemen, maar schetst de kaders en richtlijnen
waarbinnen, samen met omwonenden, naar
gedragen oplossingen gezocht kan worden. Op dit
moment hebben wij geen concrete plannen om hier
betaald parkeren in te voeren.
31 Wij waren ook al tegen het instellen van de blauwe
zone in onze wijk omdat het volgens ons helemaal
niet nodig was. Na een jaar zou dit geëvalueerd
worden, wat tot op heden nog steeds niet is gedaan!
betreft: Oud-Kalorama – er zijn bij ons geen signalen
bekend die in dit stadium aanleiding geven om de
huidige blauwe zone in Kalorama te evalueren. Wij
zullen intern nagaan wat er met de toen gedane
toezeggingen is gebeurd.
32 De blauwe zones die we nu hebben voldoen
uitstekend! Familie, vrienden en kennissen die nu
komen, kunnen een parkeerschijf in de auto
plaatsen. Als voor al deze sociale contacten meer
betaald moet gaan worden, is dit schadelijk voor het
sociale verkeer.
betreft: Oud-Kalorama – omdat er op dit moment
geen signalen uit Kalorama komen om de huidige
blauwe zone aan te passen, zijn wij ook niet
voornemens om dit te doen.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 4/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
33 Op 24 mei 2016 werd een Nota van B&W met de
titel ‘Bestemming Bereikt’ goedgekeurd, zonder
enige informatie uitwisseling, zelfs zonder
aankondiging richting participanten uit het
participatie convenant. Deze parkeernota is een
schoolvoorbeeld van misleiding en minachting van
de functie van de dorps- en wijkraden en de mening
van de bewoners. […] Bij participatie conform de
regels en bedoelingen van het convenant hadden
participanten al vóór 24 mei betrokken moeten zijn
bij de beleidsvoornemens van de Wethouder.
We vinden het jammer dat de participatie op de nota
door u zo negatief wordt ervaren. De informatie had
in het beginstadium beter gekund. Daarmee hebt u
een punt. Niettemin is de essentie van het
strategisch parkeerbeleid juist dat wij samen met de
omgeving (omwonenden, bedrijven, dorp- en
wijkraden) op zoek gaan naar gedragen
(maatwerk)oplossingen voor gesignaleerde
parkeerproblemen die zich nu en vooral ook in de
komende jaren voordoen.
34 De primaire conclusie van het wijkraadbestuur en
bewonersraad is dat het om de pegels gaat en niet
om een goed, veilig en degelijk autoparkeerbeleid.
Betaald parkeren is met het tot stand komen van dit
beleid niet meer bedoeld om inkomsten te
genereren voor de gemeente.
35 Maar in de nota staat ook: ‘Maatwerk blijft de basis
voor parkeerregulering’. Dat geeft de Wijkraad de
hoop op een mogelijkheid dat er door B&W ook nog
wordt geluisterd en misschien zelfs gehoor wordt
gegeven aan het Maatwerk dat de bewoners van
deze wijk voor ogen staat.
Dat is de essentie van het strategisch
autoparkeerbeleid.
36 Dit is in tegenstelling tot wat een meerderheid van
onze bewoners de Wijkraad hebben meegegeven:
“Het heeft geen zin om je hier druk over te maken,
de gemeente doet toch wat ze zelf goed achten. Het
is verloren tijd”. Ernstig is dat de Wijkraad dit soort
geluiden ook van enkele ondernemers moest horen.
Met het invoeren van het strategisch
autoparkeerbeleid zullen wij juist bij ontwikkelingen
en knelpunten uitgaan van de signalen
omwonenden.
37 Om een strategisch autoparkeerbeleid in de
Haarlemmermeer vast te stellen, zodat een
consistent, toekomstvast parkeerbeleid wordt
gewaarborgd moet er worden gekeken naar de
verschillen tussen de woonkernen binnen de
gemeente. Maar vooral ook binnen die
kernen/wijken zelf.
Wij zijn het op dit punt geheel met u eens.
38 Monitoring van parkeerdruk, bezettingsgraad en
parkeermotief dient ook tweejaarlijks te gebeuren in
woonwijken, waar veel jongeren wonen, die de
leeftijd van 17 a 18 jaar gaan bereiken, waardoor de
parkeerbehoefte gaat toenemen. In de wijk
Floriande wordt een jongerenexplosie verwacht.
Dank voor uw suggestie. Wij zullen bekijken of de
kosten van een dergelijk onderzoek in zo een groot
gebied opwegen tegen de voordelen. Wellicht zijn er
ook andere methoden om hetzelfde doel te
bereiken. Hierover blijven wij ook in de toekomst
graag met de wijkraad in gesprek.
39 Aanleg van extra parkeerplaatsen dient te gebeuren
op plaatsen met de hoogste parkeerdruk en de
grootste parkeeroverlast in een gebied en niet op
plaatsen in dat gebied, waar minder of geen
parkeeroverlast wordt ondervonden.
Aanleg van extra parkeerplaatsen is alleen een van
de mogelijkheden als het een parkeerprobleem
oplost. Als ergens geen signalen van
parkeerproblemen zijn, zullen er ook geen extra
parkeerplaatsen worden aangelegd. Verder wordt de
aanleg van nieuwe parkeerplaatsen beperkt door de
beschikbare ruimte of gaat het ten koste van de
groenvoorziening.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 5/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
40 Bij monitoring dient voor bewoners duidelijk te zijn,
dat een onderzoeksbureau gerechtigd is om de
tenaamstelling van kentekens op te vragen zonder
toestemming van die bewoners.
Onderzoeksbureaus zijn hiertoe alleen gerechtigd
met toestemming van B&W. Wij geven geen
toestemming om de tenaamstelling van kentekens
op te vragen, maar alleen de registratie van de
herkomst van een kenteken op postcodeniveau (op
basis van inschrijving in het kentekenregister.)
41 Ten behoeve van bezoekers aan bewoners in
gebieden met een blauwe zone of betaald parkeren
dient (zoals op pagina 19 van de Ontwerpnota staat
vermeld) een bezoekersregeling voor de gehele
gemeente ontworpen te worden. Voor het gebied
langs de Waddenweg-Noord is ongeveer een jaar
geleden toegezegd, dat deze regeling gereed zou zijn
voor de invoering van de blauwe zone in dat gebied.
Wij gaan onderzoeken hoe een systeem voor
bezoekersvergunningen wordt vormgegeven. Het
systeem moet inderdaad toepasbaar zijn voor alle
gebieden in onze gemeente waar parkeerergulering
geldt. In het gebied langs de Waddenweg-Noord
stuiten wij op bezwaren uit de buurt, waardoor de
maatregelen nog niet definitief zijn.
42 Voor de gehele gemeente dient een parkeerregeling
voor vergunning parkeren ontworpen te worden,
opdat in daarvoor aangewezen straten alleen
bewoners, werknemers of bezoekers met een
speciale vergunning kunnen parkeren.
Wij gaan onderzoeken welke vormen van
doelgroepenparkeren wij willen gaan toestaan.
Sowieso zullen wij er terughoudend mee
omspringen, omdat het dubbelgebruik onmogelijk
maakt en daarmee de parkeerdruk in de omgeving
verhoogt (waterbedeffect). Dat zorgt vervolgens
voor een verschuiving van het probleem. Een
regeling voor de gehele gemeente maakt maatwerk
weer moeilijker, maar tegelijkertijd moet er ook
geen wirwar aan verschillende regelingen ontstaan.
43 Bij het voornemen van het College van B&W om in
Badhoevedorp en Nieuw-Vennep betaald parkeren
af te schaffen, past ook het voornemen om in
winkelcentra in andere gebieden geen betaald
parkeren in te gaan voeren.
Het strategisch parkeerbeleid beoogt geen concrete
maatregelen te nemen, maar schetst de kaders en
richtlijnen waarbinnen, samen met omwonenden,
naar gedragen oplossingen gezocht kan. Wij zijn dus
niet van plan ergens betaald parkeren in te voeren
als er geen klachten over parkeerproblemen zijn. Bij
het zoeken naar mogelijke oplossingen is betaald
parkeren een mogelijkheid, maar er zijn ook andere
alternatieven mogelijk.
44 Op vervolgvel 5 van de Nota staat onder “Concrete
beleidsvoornemens” vermeld: “1. Als instrument
voor regulering wordt in principe uitgegaan van
betaald parkeren, etc.” De motivatie hiervoor is
nergens in de overige tekst terug te vinden.
Wij zullen de tekst op dit punt aanpassen, want deze
verwoord niet goed de essentie van het strategisch
parkeerbeleid.
45 Nog steeds is onduidelijk, waar de meest recent
afgesproken parkeernormen te vinden zijn. Ook is
nergens terug te vinden, waar de parkeernormen te
vinden zijn, die gehanteerd zijn ten behoeve van de
bouw van nieuwe wijken.
De parkeernormen die wij hanteren liggen vast in de
beleidsregel ‘Handboek Parkeernormen gemeente
Haarlemmermeer’. Deze is gepubliceerd op
www.officiëlebekendmakingen.nl. Op onze website
vindt u een link naar de officiële stukken.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 6/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
46 In de wijk Floriande zijn nog geen specifieke locaties
aangewezen voor het parkeren van grotere
vrachtwagens.
Als er behoefte is aan dergelijke plekken, dan gaan
wij daar graag met u over in gesprek.
47 In Hoofddorp Centrum gaat worden gewerkt met
progressieve tarieven. Hoe wordt op die manier
voorkomen dat er verdringing plaatsvindt naar de
omliggende straten zonder die progressieve
tarieven?
In het centrum geldt al een progressief tarief. Wij
verwachten daarom dat er geen verandering
optreedt.
48 Op de Kruisweg komt een proef met lage tarieven en
een beperkte parkeerduur. Als men langer wil
parkeren zal men dus gaan uitwijken naar de
omliggende (woon)straten.
Ook nu is er een hoog progressief tarief in die
straten. Wij verwachten daarom geen verandering.
49 Het eerste wat een supermarkt zal eisen voordat
deze zich ergens vestigt, is voldoende
parkeergelegenheid en wel direct bij de supermarkt
zelf zodat de consument snel naar binnen kan, zijn
boodschap kan doen en weer weg kan met zijn
boodschappen. Ook voor ons winkeliers op de
parallelweg is dit van groot belang, de groenteman,
bakker, (afhaal)pizzeria, snackbar en stomerij alhier
hebben allemaal dezelfde soort klanten als een
supermarkt; namelijk de shop and go consumenten:
snel winkel in, boodschap doen en zo snel mogelijk
weer weg. Deze consumenten zijn niet langer dan
een kwartier binnen en willen daarom niet teveel tijd
kwijt zijn met eerst zoeken naar een parkeerplek of
ver moeten lopen
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een stopand-
go-tarief.
50 U geeft op pagina 13 van de nota aan dat “om de
vitaliteit van de kleinere winkelstraten te
waarborgen en verbeteren een specifieke aanpak
nodig is. Onze parallelweg is zo’n kleinere
winkelstraat en heeft zeker deze specifieke aanpak
nodig.
Ook voor het stuk parallelweg waar u gevestigd bent
geldt het uitgangspunt dat wij zoeken naar een
gedragen maatwerkolossing.
51 Tevens lost ook het door u aangegeven kort
parkeren tegen laag tarief op deze parkeerplekken
dat niet op, aangezien consumenten tegen een
hoger tarief hier gewoon kunnen blijven staan om
lekker te gaan winkelen in het centrum en zullen
deze parkeerplekken alsnog continue vol staan met
winkelend publiek en kunnen de shop and go
consumenten van de parallelweg alsnog niet
parkeren.
De bedoeling van het stop-and-go-tarief is dat het
duurder is dan in de reguliere A-zone om er niet
langer te staan dan gewenst. Welke tijdsduur dat
moet zijn, bepalen wij in overleg met de winkeliers.
52 Ook het apriscoterrein is geen alternatief, deze staat
continue vol met winkelend publiek van het centrum
en zoals u ook weet zal het terrein binnen niet al te
lange tijd bebouwd gaan worden waardoor deze
parkeerplaatsen in de toekomst verdwijnen, het lijkt
ons dan ook verstandig hier nu al op te anticiperen
door het nu aanpakken van ons parkeerprobleem.
Het mogelijk verdwijnen van de parkeergelegenheid
op het zogenoemde ‘Apriscoterrein’ is zeker een
punt van aandacht bij het zoeken naar een
maatwerkoplossing.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 7/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
53 Haalt u, zoals nu de plannen zijn, het dichtbij
parkeren weg van deze winkels dan zal dit een
doodsteek zijn voor vele van deze winkels en gaat
een belangrijk stuk aanrijstraat verloren alsmede een
groot stuk werkgelegenheid
Wij zijn niet van plan om bestaande parkeerplaatsen
in de (parallelle) Kruisweg weg te halen.
54 Samengevat willen wij u dus vragen ook goed te
kijken naar de kleinere winkelstraat rondom het
winkelcentrum, zoals onze parallelweg, welke niet
dezelfde functie heeft als het winkelcentrum zelf, en
wilt zorgdragen dat ook deze kleinere winkelstraat
met zijn toch ook dorpsfunctie voor de bewoners
rondom, in de toekomst bestaansrecht blijft houden
Wij hebben uiteraard aandacht voor de gebieden
rondom het centrum, ook als daar nog (kleine)
winkelstraten liggen.
55 Ideaal gesproken wordt het mobiliteitsbeleid, en
daarbinnen het parkeerbeleid, zó gekozen dat de
ontwikkeling van de mobiliteit in het gebied aansluit
bij de economische en ruimtelijke doelstellingen.
Ons voorgenomen beleid is gebaseerd op het
bestaande parkeergedrag en de effectiviteit van
bestaande regelingen. Wij zijn hier – naast eigen
waarneming – op gewezen door bewoners en
ondernemers.
56 Met parkeerbeleid kan het gebruik van de openbare
ruimte worden beïnvloed en de mobiliteitsvraag,
binnen de mogelijkheden van het gebied, zo goed
mogelijk worden opgevangen.
Het zo goed mogelijk opvangen van het aan de
mobiliteitsvraag gelieerde parkeergedrag is het doel
van sturend parkeerbeleid zoals wij dat voorstaan.
57 Het ontbreekt De Gemeente Haarlemmermeer aan
analyse-interventie-evaluatie. Gegevens zijn niet
beschikbaar. De Gemeente Haarlemmermeer geeft
aan te gaan starten met gegevensverzameling. Met
andere woorden men wil alvast maatregelen treffen
zonder te beschikken over stuurinformatie; met alle
gevolgen van dien.
Het strategische parkeerbeleid beoogt geen
maatregelen te treffen, maar kaders te scheppen
waarbinnen maatwerkoplossingen mogelijk zijn. Wij
beschikken beperkt over gegevens en doen
onderzoeken om gegevens te verzamelen als er
meldingen zijn parkeerproblemen. Op basis daarvan
kunnen wij dan met belanghebbenden naar
maatwerkoplossingen zoeken.
58 Het is de vraag of de gestelde doelen gehaald gaan
worden. Zo heeft er nog geen nul-meting
plaatsgevonden.
Wij zien dit anders. De uitgangspunten van het
Deltaplan zijn grotendeels gerealiseerd. We zien ook
dat er moet worden bijgestuurd. Bijvoorbeeld door
betaald parkeren buiten Hoofddorp af te schaffen en
in de woongebieden rond het centrum van
Hoofddorp juist als mogelijke oplossing te
introduceren.
59 toepassen van geschikte parkeernormen voor
woongebieden
Wij ontlenen onze parkeernormen aan de landelijk
geaccepteerde parkeerkencijfers van de CROW. In
onze beleidsregel ‘Handboek parkeernormen
gemeente Haarlemmermeer’ is dit vastgelegd. Deze
is gepubliceerd op www.officiëlebekendmakingen.nl.
Op onze website vindt u een link naar de officiële
stukken.
60 acceptabele parkeerdruk; vraag-aanbod (Wat is
acceptabel?)
Bij een bezettingsgraad tot 85% is de parkeerdruk
acceptabel (zie: Deltaplan Bereikbaarheid, paragraaf
8.3)
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 8/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
61 Woongebied: alleen bewoners en hun bezoekers Over het algemeen geldt voor woonwijken dat
parkeerplaatsen aan de openbare weg primair zijn
bedoeld voor bewoners en hun bezoekers, maar dat
ook anderen er gebruik van kunnen maken.
62 Consequent autoparkeerbeleid waarborgt de
mogelijkheid om na een acceptabele voorspelbare
reistijd ook de auto te kunnen parkeren.
Doel van het parkeerbeleid is inderdaad dat er in de
parkeervraag wordt voorzien.
63 Kwaliteit van leefomgeving verbeteren; m.i. valt
socialisatie hier ook onder.
Daar waar maatregelen genomen worden is het doel
om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren
en daarmee bij te dragen aan de leefbaarheid van
Haarlemmermeer.
64 Uitgangspunt mag niet ten koste gaan van
parkeernormen, maar HRLMMRMR hanteert een
toeslag (welke?) om uitbreiding niet mogelijk te
maken?!?
Welk uitgangspunt bedoelt u? Wij hanteren geen
toeslag bij een parkeernorm. Waar u mogelijk op
doelt is dat er bij nieuwe ontwikkelingen in sommige
bestemmingsplannen rekening wordt gehouden met
een toekomstige groei van de parkeervraag, door
een deel van de groenvoorziening te bestemmen
voor mogelijk toekomstige uitbreiding van het aantal
parkeerplaatsen. Het gaat dan om 0,3 parkeerplaats
per woning.
65 Betaald parkeren mag geen invloed hebben op
sociaal bezoek.
Wij zijn het met u eens, dat betaald parkeren geen
groot effect mag hebben op sociale activiteiten. Als
er zich knelpunten of ontwikkelingen voordoen, gaan
wij onderzoeken hoe deze doelgroep het best kan
worden bediend.
66 Tevens lijkt dat het strategisch autoparkeerbeleid
onderhevig te zijn aan verdere ontwikkelingen en
intensivering van horeca- en evenementen van
centrumgebied. Dit terwijl dit juist andersom dient
te zijn. De ontwikkelingen en intensivering van
horeca- en evenementen van centrumgebied dienen
aan te sluiten op het strategisch parkeerbeleid, als
onderdeel van het mobiliteitsplan. Dit geeft te
denken dat er onvoldoende nagedacht is dan wel
aansluiting is met alle andere plannen.
In het centrum mogen enkele evenementen per jaar
plaats vinden, dat vinden wij ook belangrijk voor de
leefbaarheid. Op deze momenten kan tijdelijk elders
extra parkeerdruk optreden. Het strategisch
autoparkeerbeleid vormt een van de kaders voor het
ontwikkelplan Hoofddorp Centrum.
67 Een financiële paragraaf ontbreekt. De bekostiging
van de te nemen maatregelen en het realiseren van
de begroting lijkt onvoldoende plaats te hebben. Van
de gemeente Haarlemmermeer mag verwacht
worden dat de kosten dragen worden door de
consumenten van het centrum en dat daarmee de
bewoners te ontzien worden.
Het raadsvoorstel waarbij wij de nota aanbieden aan
de gemeenteraad verzoekt de raad om jaarlijks
structureel budget beschikbaar te stellen waarmee
maatregelen kunnen worden uitgevoerd.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 9/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
68 Tevens impliceert de Gemeente Haarlemmermeer,
in de paragraaf kosten, het begrotingstekort aan te
vullen door extra parkeergelden te gaan heffen in de
nog aan te wijzen gebieden. Dit staat haaks op een
strategie stuk, alsmede dat het schuurt aan de
eerder gestelde kaders en doelen.
Het doel van betaald parkeren is niet om een al of
niet bestaand begrotingstekort aan te vullen. Het
strategisch parkeerbeleid bepaalt dat wij alleen
maatregelen nemen ter regulering en niet gedreven
vanuit de begroting.
69 De Gemeente Haarlemmermeer stelt dat er
participatie plaatsvindt. Dat betekent dat de te
nemen maatregelen afgestemd worden met de
bewoners. De Gemeente Haarlemmermeer stelt
immers dat zij de uitwerking van het parkeerbeleid
en de te nemen maatregelen gericht overleg voeren
met belanghebbenden over de probleemstelling,
doelstelling, oplossingsmogelijkheden, gevolgen en
uitvoering; indien nodig maatwerk toepast. Dit
betekent meer dan alleen het beleggen van een
informatieavond; namelijk ook daadwerkelijk de
burger/bewoner betrekken!
U vat hier de essentie van het strategisch
parkeerbeleid goed samen. Naar aanleiding van
ontwikkelingen en knelpunten zullen wij lokaal de
bewoners en andere belanghebbenden betrekken bij
het zoeken naar een oplossing.
70 Tevens merk ik op dat de Gemeente
Haarlemmermeer reeds maatregelen treft, ondanks
dat het Strategisch Parkeerbeleid nog niet is
vastgesteld. Zo is onlangs het besluit 2016.0061275
Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzone Graan voor
Visch (18001 tot en met 18018 en 19201 tot en met
19606) genomen.
Deze maatregelen worden genomen op basis van
bestaand beleid. De totstandkoming van dit besluit
past binnen de kaders van het strategisch
autoparkeerbeleid.
71 Voor bezoekers geldt afzonderlijke parkeerplaatsen;
betreft dit bezoekers van bewoners of ook
recreanten en winkelpubliek?
Wij kunnen uw vraag helaas niet plaatsen.
72 Er is aangegeven dat het uitgangspunt niet ten koste
van de parkeernorm mag gaan. De Gemeente
Haarlemmermeer hanteert een toeslag bi de
parkeernorm. Wat is deze toeslag en hoeveel?
zie antwoord op reactie #64
73 Er wordt gesproken over het feit dat parkeren voor
bewoners (1 en 2 auto’s) gefaciliteerd dient te
worden. Op welke wijze denkt de gemeente dit te
gaan faciliteren op die plekken waar er
parkeerplekken ruim onder de norm zijn
gerealiseerd?
Bij de uitwerking van het vergunningenbeleid moet
hier rekening mee worden gehouden. Het is
overigens niet zo dat het hebben van een
parkeervergunning betekent dat men recht heeft op
een openbare parkeerplaats.
74 U hanteert de term “Acceptabele loopafstand”. Wat
houdt dit concreet in? Kunt u dit uitdrukken in tijd of
afstand danwel meetbaar maken?
Met acceptabele loopafstand wordt de afstand
bedoeld die het publiek bereid is te lopen naar
winkelvoorzieningen. Deze afstand neemt toe,
naarmate het verblijf in winkelgebied langer wordt.
Dit wordt meetbaar gemaakt in het ‘Handboek
parkeernormen gemeente Haarlemmermeer’. Deze
is gepubliceerd op www.officiëlebekendmakingen.nl.
Op onze website vindt u een link naar de officiële
stukken.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 10/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Beleidsmatig
75 Verdere ontwikkeling en intensivering van horecaevenementen
van centrumgebied, hebben tot
gevolg een hogere parkeerdruk, maar parkeergemak
dient behouden te blijven. Hoe gaat de gemeente dit
realiseren?
Het valt niet uit te sluiten dat op piekmomenten de
parkeerdruk meer toeneemt dan wenselijk. Bij grote
evenementen kan gedacht worden aan parkeren op
afstand.
76 In gevallen waarin te weinig parkeerplaatsen
beschikbaar zijn, kiezen de gemeente ervoor om
extra parkeervoorzieningen te realiseren. Dit kan
zowel door het aanleggen van extra parkeerplaatsen
op maaiveld of met bouw van parkeergarages.
Welke gebieden zijn hiervoor aangewezen?
Dit is een onderwerp in het Ontwikkelplan voor
Hoofddorp Centrum.
77 Hoeveel parkeerplaatsen worden bijvoorbeeld in het
centrum zelf gerealiseerd en hoeveel aan de rand
daarvan of buiten de stad (P&R)?
Hier wordt onderzoek naar gedaan. Een en ander is
afhankelijk van de ontwikkelingen die in de toekomst
plaats gaan vinden en de restcapaciteit van het
bestaande parkeerareaal.
78 In hoeverre wordt gedifferentieerd met tarieven om
bijvoorbeeld lang parkeerders te weren en kort
parkeerders te faciliteren (snel een boodschap
halen)?
Differentiatie in parkeertarieven is juist bedoeld om
de parkeerders te sturen: langparkeerders verder
weg, kortparkeerders dichtbij.
79 Welke mogelijkheden ten aanzien van
parkeerduurbeperking worden benut, ook weer om
langparkeerders uit het centrum, danwel
centrumgebieden, te weren?
Streven is gezamenlijk met belanghebbenden te
zoeken naar een gedragen maatwerkoplossing per
knelpunt of ontwikkeling, waarbij wij niet op
voorhand oplossingen aandragen of uitsluiten.
80 Op welke wijze (vergunningensysteem?) en waar
wordt voorzien in de parkeerbehoefte van
bewoners?
Over het algemeen geldt voor woonwijken dat
parkeerplaatsen aan de openbare weg primair zijn
bedoeld voor bewoners en hun bezoekers, maar dat
ook anderen er gebruik van kunnen maken.
81 Is dit ook in kaart gebracht wat de parkeerbehoefte
is van inwoners(dit is niet terug te vinden in het
stuk)?
Streven is om, als bewoners parkeerproblemen
ervaren en deze bij ons melden, om gezamenlijk naar
oplossingen te gaan zoeken.
82 Welke mogelijkheden tot dubbelgebruik worden
benut en hoe denkt de gemeente hier mee om te
gaan?
Dubbelgebruik van openbare parkeerplaatsen is iets
wat spontaan en op natuurlijke wijze plaatsvindt.
83 Op welke wijze wordt deze strategienota toegepast
op bestaande (en toekomstige)
ontwikkelingsplannen (bijvoorbeeld Werkhuis) en
waar wordt de aansluiting op het Deltaplan
gevonden?
Het strategisch parkeerbeleid biedt kaders en
richtlijnen om bij ontwikkelplannen tot oplossingen
te komen. Het strategisch parkeerbeleid is een
actualisatie van het parkeerbeleid in het Deltaplan.
84 Welke sturingsmogelijkheden heeft de Gemeente
voor commerciële parkeerfaciliteiten?
De gemeente heeft alleen sturingsmogelijkheden
voor openbare parkeerplaatsen. We willen het
verwijssysteem, ook naar de commerciële garages,
verbeteren. De medewerking van de exploitanten
van die garages is dan wel nodig.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 11/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
Nummer Opmerking Antwoord
85 Ik ben bewoner van Parklaan XX te Hoofddorp en zie
de laatste jaren een enorme toename van winkelend
publiek dat hier in de straat parkeert.
Het probleem in het gebied Parklaan, Draverslaan en
Nijverheidsstraat is ons bekend. Na vaststelling van
het strategische parkeerbeleid in de gemeenteraad
is dit één van de eerste gebieden waar wij,
gezamenlijk met omwonenden, bedrijven en
wijkraad naar een passende oplossing gaan zoeken
binnen de kaders van het dan vastgestelde beleid.
Verandering van parkeerregime behoort tot de
mogelijkheden. Met nadruk willen wij aangeven dat
er nog niets vast staat en dat wij niet bepaalde
maatregelen op voorhand uitsluiten. Een eventuele
oplossing (of pakket aan maatregelen) moet tevens
een einde maken aan verschillende ergernissen,
zoals zwerfvuil, blokkeren uitritten, scheef parkeren,
negeren van éénrichtingsverkeer, (verbaal) geweld,
etc.
86 Dat parkeren gebeurt overigens zeer regelmatig op
een nonchalante wijze (scheef, te ver van de stoep
af, midden op een plek waar twee auto’s kunnen
staan, etc.)
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
87 Hoe dan ook moet een einde worden gemaakt aan
de huidige chaotische situatie, waarbij niet alleen
regelmatig geen parkeerplaats in de straat
beschikbaar is
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
88 maar ik recent ook al twee keer mijn auto aantrof
met parkeerschade veroorzaakt door winkelend
publiek.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
89 als ik thuis kom om 15:00 uur ’s middags sta ik zes
straten verderop en kan ik pas in de avond mijn auto
terug halen.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
90 Ook parkeert niet iedereen helaas even netjes. Maar
wanneer men tegen je auto aan zit, rijden zij gewoon
weg.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
91 men parkeert op elk vrij plekje die men kan vinden
(inclusief duidelijk aangegeven inritten van
bewoners) en schuwt hierbij niet om tegen het
verkeer in te rijden
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
92 men krijgt ruzie over vrije plekjes Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
93 mensen die in het centrum werkzaam zijn en met de
auto naar hun werk toekomen, parkeren de gehele
dag hier in de straat en komen om de 2 uur langs om
de blauwe schijf door te draaien
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
94 de overlast in onze straten alleen maar gaat
toenemen wanneer de panden van de Lidl en het
Wereldrestaurant worden opgeleverd.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
95 Dit leidt voornamelijk in de weekenden en op
vrijdagavond tot veel overlast
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 12/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
96 De blauwe zone, die op dit moment actief is,
functioneert niet waar deze ooit voor is bedoeld. Het
aantal bezoekers van het centrum (werkend
en winkelend publiek), die misbruik maken van
het doordraaien van de blauwe parkeerschijf is
toegenomen.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
97 De overlast is met de komst van de Lidl echter
alweer toegenomen.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
98 De overlast zit niet alleen in het niet kunnen
parkeren in de eigen straat.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
99 levert voor bewoners al een hoop frustratie op Door
het winkelend publiek dat de parkeerschijf verzet
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
100 Nu dat de lidl en een restaurant op de hoek
draverslaan kruisweg geopend is gaat dat nog meer
problemen opleveren
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
101 Normaal kan kan je je auto rond 18:00 19:00 wel
kwijt
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
102 Sinds de komst van Primark is het met name op
vrijdag zaterdag en zondag een ramp.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
103 Daarnaast is er een doorgang in de garage aan de
Draverslaan gemaakt zodat auto’s ook op het terrein
(Rijlaarsdam) aan de Draverslaan kunnen parkeren.
Er liggen al kabels in de grond om eventueel een
doorgang met slagboom te maken vanuit de
Parklaan naar de garage!! Dat is vragen om
problemen en zal alleen maar meer verkeer
aantrekken in de Parklaan die daar totaal niet op
berekend is.
De betreffende doorgang is afgesloten met een hek.
Het betreft geen structurele toegang tot de
parkeergarage.
104 De grootste dagelijkse ergernis is dat je als bewoner
niet eens in de buurt van je woning kan parkeren.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
105 Het niet kunnen parkeren van vreemden heeft mij al
een aantal keer schade aan mijn auto opgeleverd
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
106 Als bewonder van de Parklaan (XX) heb ik geen eigen
parkeerplek op mijn terrein. Door de intensiteit ben
ik haast gedwongen om hier wel serieus over na te
denken.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
107 Wij wonen direct naast het winkelcentrum en dit
deel is met de komst van oa Primark erg populair
geworden.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
108 Met een blauwe zone is het erg aantrekkelijk om 2
uur gratis te parkeren. Het gevolg: enorme drukte en
onrust in de straten, veel foutparkeerders – ook voor
de opritten van de bewoners en gevaarlijk op de
hoeken
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
109 Voor de kinderen in de straat is het een onveilige
situatie.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 13/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
110 En bewoners kunnen vaak hun auto niet kwijt terwijl
ze wel betalen voor een vergunning.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
111 Sinds de opening van Lidl vorige week is de
parkeerdruk nog meer toegenomen. En met de
uitgebreide openingstijden van Lidl is dit ook langer
op een dag het geval.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
112 Ook de medewerkers van Lidl parkeren in onze
straten en draaien elke 2 uur de schijf door (wordt
overigens ook door ander winkelpersoneel gedaan).
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
113 Omdat onze straat al 100 jaar bestaat, is nooit
rekening gehouden met het aantal parkeerplaatsen
wat alleen al voor de inwoners nodig is. Laat staan
voor extra auto’s van winkelend publiek.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
114 Als bewoners van de Parklaan hebben we al geruime
tijd overlast van de parkeersituatie in onze straat.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
115 Sinds het invoeren van betaald parkeren in het
centrum en het instellen van een blauwe zone in
Parklaan/Draverslaan is de parkeer situatie
verergerd.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
116 Met het uitbreiden van het winkelbestand is het
voor ons vaak niet mogelijk (ondanks onze
ontheffing) in onze eigen straat te parkeren.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
117 De overlast wordt met name veroorzaakt door
winkelend publiek die het 2 uur gratis parkeren
prefereren boven de parkeergarage/betaald
parkeren.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
118 Daarnaast neemt het parkeerschijf draaien ook
steeds grotere vormen aan. Personeel van winkels/
bedrijven dat de hele dag in de straat staat en
(georganiseerd) de schijven van een aantal auto’s
verdraaid.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
119 Met de recente opening van de Lidl is dit probleem
verder verergerd.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
120 Hierbij speelt voorts de wijze van parkeren door deze
niet straatbewoners een rol . Veelal worden inritten
geblokkeerd en langs (i.p.v . met 2 wielen op) het
trottoir geparkeerd zodat grotere auto’s (waaronder
bijvoorbeeld de brandweer bij een calamiteit ) niet
altijd vrije doorgang heeft in de straat.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
121 Parklaan/Draverslaan (1) – In overleg met bewoners
en ondernemers in de Parklaan en de Draverslaan
zijn het bestuur en de bewonersraad van de
Wijkraad Hoofddorp-Oost gekomen tot het voorstel
om in de Parklaan en de Draverslaan een zone in te
stellen waarin uitsluitend kan worden geparkeerd
door vergunninghouders/bewoners.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 14/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
122 Parklaan/Draverslaan (2) – Daarnaast wil men graag
overleg hebben over de suggestie in de nota van
B&W: Wij stellen een op maat gemaakte
bezoekersregeling voor, bijvoorbeeld met een soort
strippenkaart of kraskaart, al dan niet digitaal. Bij de
bewoners bestaan daarover ook verschillende
ideeën en suggesties.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
123 Parklaan/Draverslaan (3) – De bewoners van de
Draverslaan, tussen Parklaan en pand Lidl, stellen
voor om dit stukje Draverslaan af te sluiten voor
doorgaand verkeerd (verboden in te rijden,
verboden te parkeren, behalve bestemmingsverkeer)
Daarnaast de 4 parkeerplaatsen voor nr. 17 te laten
vervallen.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
124 Het voor bewoners weer mogelijk maken de eigen
auto gemakkelijk te kunnen parkeren en niet drie
maal een rondje rijden voor een plakje
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
125 Nu is het zo dat wij zelf een oprit hebben maar
mensen parkeren gewoon hun auto half voor je oprit
om maar een gratis plekje te bemachtigen of ze
zetten hem zover van de stoeprand af dat je ook je
oprit niet af kan of er kunnen geen auto’s meer door.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
126 grote overlast van winkelend publiek Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
127 dat ik als bewoner vaak mijn auto ivm drukte niet
kan parkeren
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
128 De straat, welke 1 richtingsstraat is, kan de enorme
drukte van winkelend publiek niet aan.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
129 mensen houden zich niet aan de verkeersrichtlijnen
en parkeren vaak niet op stoep of langs blauwe lijn.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
130 Met de komst van de lidl is de overlast alleen maar
groter geworden.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
131 Een van de pijlers van het beleid is het stimuleren
van parkeren in eigen tuin. Een mooi streven. In onze
straat wordt dat echter niet gestimuleerd maar
ontmoedigd. Want als er geparkeerde auto’s deels
voor onze oprit staan, dan geven ter plaatse
gekomen handhavers aan dat hier niet op te
handhaven is. Zo wordt parkeren op eigen oprit
ontmoedigd.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
132 De Parklaan is ongeschikt voor het parkeren van
auto’s van winkelend publiek. Er is geen sprake van
dubbelgebruik want vanaf vrijdag 5 uur tot en met
zondag 5 uur is de parkeerdruk hier enorm.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 15/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
133 Het niet respecteren van de blauwe parkeer stroken Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
134 Het telkens verzetten van de blauwe parkeerkaart
met twee uur, door lokale ondernemers en
medewerkers van bedrijven gevestigd in het
centrum
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
135 Het niet respecteren van twee wielen op het trottoir,
waardoor openbare diensten (o.a. het vuilophalen)
hun werk niet goed kunnen uitvoeren omdat de
doorrijbreedte dan simpelweg te smal is.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
136 De handhaving is volstrekt onvoldoende en
bovendien weinig coulant naar bewoners met een
parkeervergunning. Onvoldoende omdat er aantal
uitwassen volstrekt niet geconstateerd kunnen
worden en derhalve een extra zeer ongewenste
parkeerdruk in de buurt met zich meebrengt
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
137 Deze extra druk wordt veroorzaakt door
onvoldoende optreden tegen winkeliers die
mannetjes in dienst hebben om de parkeerschijven
van hun auto’s iedere 2 uur te verzetten zodat ze
gratis in de blauwe zone kunnen parkeren.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
138 Daarnaast zetten bewoners, die parkeerruimte op
hun grond/erf hebben, hun auto’s net zo makkelijk in
de straat en bezetten parkeerplekken van bewoners
zonder plek op hun grond/erf en passen dezelfde
tactiek toe met de parkeerschijf.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
139 Ik heb meerdere discussies met handhavers gehad
omdat mijn auto bij gebrek aan parkeerruimte 10
centimeter over de blauwe streep stond en ze al met
hun computer klaar stonden om de bon te printen
ondanks het feit dat ik bewoner was met een
parkeervergunning.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
140 Ik betaal voor de parkeervergunning terwijl andere
parkeerders niet betalen. Ik betaal dus klaarblijkelijk
om niet gebonden te zijn aan de 2 uur. Ik vind
betalen niet erg als ik er dan ook maar enigszins
zeker van kan zijn dat ik kan parkeren en bij de grote
parkeerdrukte die de laatste tijd is ontstaan ik ook
op enige coulance kan rekenen van de handhavers.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
141 We zijn de overlast te boven gekomen van de bouw
van het Ensemble en er staat ons weer een 2e
project te wachten wat op z’n minst weer tot medio
2017 de parkeerdruk zal verhogen. Daar op dit stuk
Nijverheidsstraat de bestrating is weggehaald is het
volstrekt onduidelijk welk parkeerbeleid hier van
toepassing is en lijkt het ook wel of hier totaal niet
gehandhaafd wordt.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 16/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Parklaan, Draverslaan
142 Dit stuk van de straat staat dan ook geregeld
helemaal vol. Daar wij een uitgang van onze garage
op dit stuk Nijverheidsstraat hebben, is het al
meerdere keren voorgekomen dat onze uitgang is
geblokkeerd door geparkeerde auto’s. Dit omdat het
grote witte kruis dat op de straattegels geschilderd
stond is verdwenen en mensen niet in de gaten
hebben dat hier een ingang naar een garage zit.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
143 Overigens wil ik ook aangeven dat sinds de
voltooiing van het Ensemble de parkeerdruk op de
Nijverheidsstraat/Draverslaan verhoogd is.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
144 Voor parkeerders en onze bezoekers is het volledig
onduidelijk wat de voorwaarden zijn van het
parkeren. Er staat borden langs de Hoofdweg als je
Hoofddorp binnen komt maar nadien ontbreekt elke
bebording in de Draverslaan vanaf de Pabstlaan dat
het een blauwe zone betreft en voor hoe lang je mag
parkeren.
Wij lichten onze voornemens met betrekking tot de
Draverslaan en Parklaan toe in ons antwoord op
reactie #85
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 17/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
Nummer Opmerking Antwoord
145 Onlangs hebben wij een ronde in de openbare
ruimte rondom Hoofddorp centrum gedaan en
verbeterkansen gezien die met name betrekking
hebben op het door de gemeente geformuleerde
speerpunt ‘benutten’. Graag zou ik vernemen met
wie van de gemeente ik in contact kan treden om te
onderzoeken in hoeverre op dit vlak (gezamenlijk)
verbeteringen gerealiseerd kunnen worden.
U kunt contact opnemen met de gebiedsmanager
voor Hoofddorp Centrum.
146 Zouden jullie ook de Blankenstraat willen
meenemen. Deze staat is omgeven door blauwe
zones. Er is daardoor een chronisch tekort aan
parkeerplaatsen, waardoor er standaard s’avonds
ook buiten de aangegeven plekken wordt
geparkeerd.
Wij nemen de Blankenstraat op in onze
inventarisatie. Na vaststelling van het strategische
parkeerbeleid in de gemeenteraad zullen wij,
gezamenlijk met omwonenden, bedrijven en
wijkraad naar een passende oplossing gaan zoeken
binnen de kaders van het dan vastgestelde beleid.
Instellen van een parkeerregime behoort tot de
mogelijkheden. Met nadruk willen wij aangeven dat
er nog niets vast staat en dat wij niet bepaalde
maatregelen op voorhand uitsluiten.
147 Ik heb zojuist het nieuwe parkeerbeleid gelezen en
wil graag melding maken van het feit dat sommige
bewoners in Dassenbos het parkeren op eigen
terrein en vooral in eigen carports aan hun laars
lappen.
Wij nemen de Dassenbos op in onze inventarisatie.
Na vaststelling van het strategische parkeerbeleid in
de gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
148 Sommige carports worden zelfs helemaal dicht
getimmerd of van zelfgemaakte hekken voorzien die
het aanzien van de straat niet ten goede komt, deze
carports worden dan als patio gebruikt. Heeft men
hiervoor geen bouwvergunning meer nodig?
zie antwoord op reactie #147
149 in de vakantieperiode ook heel veel last van
vakantiegangers die bij ons in Dassenbos de auto
parkeren om vervolgens met de bus van Overbos
naar Schiphol te vertrekken.
zie antwoord op reactie #147
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 18/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
150 Een onderwerp dat al enkele malen voor het
voetlicht en onder de gemeenteaandacht is
gebracht, en in het bijzonder geldt voor kernen
rondom Schiphol, is het parkeren van
vakantiegangers enz. Uiteraard betreft het openbare
ruimten/weg maar op openbare weg dienen ook
bewoners te parkeren. Dit wordt met het jaar
moeilijker door vakantiegangers of
Schipholpersoneel die een aantal dagen of weken
onderweg zijn en de auto dan in de kernen parkeren.
Melding betreft Badhoevedorp-Oost. Het
verschijnsel van Schipholparkeerders speelt bij
meerdere R-nethaltes in onze gemeente. Na
vaststelling van het strategische parkeerbeleid in de
gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
151 Bewoners maakten melding van hoge parkeerdruk
op parkeerplaatsen aan de Verdilaan tegenover
Zuidtangent-halte, als gevolg van Schipholgangers
die daar gratis parkeren en met de bus naar de
luchthaven gaan.
Het verschijnsel van Schipholparkeerders speelt bij
meerdere R-nethaltes in onze gemeente. Na
vaststelling van het strategische parkeerbeleid in de
gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
152 Ik begrijp dat het voor de bewoners van Graan voor
Visch vervelend is als daar door mensen die in het
centrum werken wordt geparkeerd. Een blauwe zone
is een oplossing, maar lost het feitelijke probleem
niet op. Want waarom parkeren werknemers daar?
Omdat het parkeren in het centrum op jaarbasis
gewoon heel duur is en de fiets en het openbaar
vervoer geen afdoende optie is.
Door reguleringsmaatregelen willen wij de
parkeerders sturen, zodat bepaalde groepen
parkeerders gaan parkeren in die gebieden die
daarvoor bedoeld zijn. Dat kan leiden tot
parkeerkosten voor werknemers, omdat zij op
betaald parkeren aangewezen zijn. Dat hoort er bij in
een groot centrum als Hoofddorp. Men kan zelf de
afweging maken om met de auto te komen of met
een ander vervoermiddel (openbaarvervoer, fiets,
etc.). Het is aan werkgevers om eventueel hun
werknemers in de kosten tegemoet te komen. Voor
ons is het ongewenst als werknemers uit het
centrum gaan parkeren in de omliggende
woonwijken. Parkeerregulering die wij instellen is
voor dat doel beoogd.
153 Met de huidige groei van de economie moet worden
gevreesd, dat er binnenkort in Hoofddorp-Oost een
groot parkeerprobleem gaat ontstaan.
Mocht dat het geval zijn, dan zulen wij samen met u,
omwonenden, bedrijven en wijkraad, gaan zoeken
naar een passende oplossing.
154 In de wijk is een groot deel ingericht als een
zogenaamde blauwe zone. In principe willen de
bewoners dit in ruime meerderheid zo houden.
Vooral vanwege de sociale bezoeken aan ouderen en
kinderen.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 19/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
155 Het bestuur en de bewonersraad van de wijkraad
Hoofddorp-Oost constateren ook dat, waar veel
extra woonruimte wordt gecreëerd, het aantal
parkeerplaatsen achter blijft, (b.v. 86 appartementen
64 parkeerplaatsen bij ‘de Eik’).
In principe moet worden voldaan aan de
parkeernorm, maar er kunnen situaties voorkomen
dat besloten wordt om van die norm af te wijken.
Hier moeten wel zwaarwegende argumenten voor
zijn en voldoende alternatieven voor parkeerders.
156 De straten rond het ‘Polderhuis’ (Marktplein) werden
vastgesteld voor betaald parkeren. Dit is in
overeenstemming met de visie van ondernemers en
bewoners. Op prijs wordt gesteld om tijdig te
worden geïnformeerd én gehoord met betrekking
tot eventuele wijzigingen, zoals van parkeertijden en –
tarieven.
Wijzigingen zullen vooraf worden gecommuniceerd.
Participatie over de precieze hoogte van tarieven zal
niet plaatsvinden, maar wel over de
tariferingsprincipes.
157 Kruisweg Noordzijde tussen Marktplein en
Nieuweweg – Hier is betaaldparkeren al ingevoerd.
[…] Een aantal lokale ondernemers zouden graag
enkele Stop & Go parkeerplaatsen bij hun winkel
zien. Het gaat dan om plaatsen uitsluitend voor kort
parkeren.
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een stopand-
go-tarief.
158 Volgens onze informatie zal het oude pand van V&D
worden gesloopt. Daarvoor zou nieuwbouw met
winkels en 55 appartementen komen. De wijkraad
acht dit een kans om ook een ruime parkeergarage
te bouwen voor bewoners, ondernemers, personeel,
alsmede consumenten.
In het kader van het ontwikkelplan Hoofddorp
Centrum onderzoeken wij op welke locaties
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen mogelijk
is. De locatie van de voormalige V&D nemen wij
daarin mee.
159 Kruisweg tussen Nieuweweg en Beyerinckstraat – De
noordzijde is hier, volgens gemeentelijke stukken
van 2015, expliciet aangeduid als blauwe zone. Door
veranderingen aan de wegindeling is de ruimte aan
de ventweg ernstig beperkt. De zuidzijde is als HD
zone B aangemerkt. Het is sympathiek om hier langs
de Kruisweg een experiment te willen beginnen met
een laagtarief voor kort parkeren. Daar kan de
wijkraad op zich achter staan.
zie antwoord op reactie #157
160 Kruisweg tussen de Beyerinckstraat en de Boslaan –
Het gaat hier hoofdzakelijk om een woonstraat met
ventweg/fietspad. Bewoners hebben hier per
woning parkeerruimte op ‘eigen terrein’. Omdat er
geen reacties uit deze straten kwamen gaat de
wijkraad er vanuit dat men hier van mening is dat er
geen veranderingen komen of nodig zijn, of dat men
zelfstandig wil reageren.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan
161 Kruisweg tussen de Boslaan en de Van Heuven
Goedhartlaan – Van de Boslaan tot de Kagertocht aan
de Noordzijde verandert de ventweg in fietspad.
Aangenomen wordt dat ook hier geen veranderingen
van de huidige situatie zullen plaatsvinden, of dat
men zelfstandig wil reageren.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 20/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
162 Beuksepoort – Bij de nieuwe woningbouw van de
Beuksepoort ontstaat een nieuwe situatie. Dat
betreft de ombouw van bedrijfsruimte naar
woningbouw. Op dit moment geldt daar nog betaald
parkeren HD Zone B. Het is de wijkraad niet bekend
of ook de bewoners van deze nog op te leveren
woningen bekend zijn met het idee dat de gemeente
in haar nota, betaald parkeren als bron van extra
inkomen ziet en niet wordt gelijkgeschakeld met de
blauwe zone van Kalorama. Het zou van fatsoen
getuigen als ook deze toekomstige bewoners
worden betrokken bij de discussie over een
belangrijk onderdeel van hun leefomgeving.
Wij zien betaald parkeren niet als bron van
inkomsten. Als de toekomstige bewoners problemen
gaan ervaren door de huidige vorm van regulering,
en dat bij ons melden, dan kunnen wij gezamenlijk
zoeken naar een gedragen oplossing. Parkeren wordt
in de plannen voor Beuksepoort op eigen terrein
opgelost. Er komen in het plangebied geen openbare
parkeerplaatsen in de betaald parkeren zone.
163 Kalorama – Omdat er geen reacties uit deze straten
kwamen gaat de wijkraad er vanuit dat men hier van
mening is dat er geen veranderingen komen of nodig
zijn, of dat men zelfstandig wil reageren.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan
164 Leeghwaterkwartier – De bewoners in het
Leeghwaterkwartier hebben bij de aankoop van hun
huis in de meeste gevallen een parkeerplaats bij hun
huis gekocht. Men heeft geen voorkeur voor de
blauwe zone of een betaald parkeren zone. Van de
zijde van de huurders is echter te kennen gegeven
dat men faliekant tegen het invoeren van betaald
parkeren is. De motieven zijn vooral gericht op de
sociale contacten. Dit vooral omdat het in
belangrijke mate om ouderen gaat.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan. Er zijn op
dit moment geen plannen om hier betaald parkeren
in te voeren.
165 Leeghwaterstraat-Boslaan-Van Gennepstraat-
Lipkensstraat-Kockstraat – De Bewoners
Commissie/wijk Lipkensstraat heeft aangegeven dat
de betrokken bewoners faliekant tegen een
fiscalisering zijn van het parkeerbeleid. Ook hier
geldt dezelfde sociale redenen want ook in deze
buurt zijn er veel ouderen.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan. Er zijn op
dit moment geen plannen om hier betaald parkeren
in te voeren.
166 Dokters wijk-Oost (1) – De bewonerscommissie heeft
naar aanleiding van ervaringen bij haar bewoners
geconstateerd dat betaald parkeren door het hele
gebied Dokterswijk-Oost geen goede optie is. Binnen
dit gebied zijn er alleen problemen met parkeren in
de Dr. Van Dorstenstraat ter hoogte van de
huisnummers 1 t/m 67. Dit ontstaat doordat de
mensen die werkzaam zijn in de omgeving
gevestigde kantoren hun auto’s overdag in de
blauwe zone parkeren en elke keer de blauwe schijf
doorschuiven. Er komt zelden iemand van
handhaving kijken.
Wij nemen de Dr. Van Dorstenstraat op in onze
inventarisatie. Na vaststelling van het strategische
parkeerbeleid in de gemeenteraad zullen wij,
gezamenlijk met omwonenden, bedrijven en
wijkraad naar een passende oplossing gaan zoeken
binnen de kaders van het dan vastgestelde beleid.
Instellen van een parkeerregime behoort tot de
mogelijkheden. Met nadruk willen wij aangeven dat
er nog niets vast staat en dat wij niet bepaalde
maatregelen op voorhand uitsluiten.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 21/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
167 Dokters wijk-Oost (2) – Tegen betaald parkeren voor
andere delen van de Dokterswijk is men onder
andere bij de parkeerplaatsen bij de Klimopschool,
die een kiss and ride functie hebben. Daar is de
blauwe zone ideaal.
Kruisingen tussen fietsroutes en drukke of minder
drukke autoroutes komen overal voor en vormen
niet persé een groot nadeel.
168 Dokters wijk-Oost (3) – Buiten een beperkt misbruik
van de blauwe zone zou men meer willen inzetten
op handhaving, dan op betaaldparkeren. Dit vooral
door de beperkingen van fiscaal parkeren, die
ontstaan voor sociale contacten.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan. Er zijn op
dit moment geen plannen om hier betaald parkeren
in te voeren.
169 Dokters wijk-Oost (4) – De motivatie van B&W, dat
bezoekers bij een blauwe zone niet mee delen in de
kosten van instandhouding van het parkeerregime,
wordt met verbijstering voor kennisgeving
aangenomen. Het feit dat men beleid afstemt op
financiële gemeentelijke belangen in plaats van op
de (sociale) belangen van de bewoners, komt niet als
serieus te nemen over. Het is ondenkbaar dat de
Rijksoverheid op deze wijze lokaal beleid bepaalt,
beleid dat volstrekt niet in het belang is van lokale
bewoners.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan. Er zijn op
dit moment geen plannen om hier betaald parkeren
in te voeren.
170 Dokters wijk-Oost (5) – Wel zou men, naast de
bestaande bewonersontheffing in de blauwe zone,
voor bezoekers de mogelijkheid van een
bezoekersregeling willen.
Wij gaan onderzoeken hoe een systeem voor
bezoekersvergunningen wordt vormgegeven. Het
systeem moet namelijk toepasbaar zijn voor alle
gebieden in onze gemeente waar parkeerergulering
geldt.
171 Kwadrant Van den Berghlaan/Wieger
Bruinlaan/Nieuweweg (1) – De bewoners van het
kwadrant Van den Berghlaan/Wieger
Bruinlaan/Nieuweweg zijn redelijk georganiseerd
blijkens de onderlinge sociale participatie en de
WhatsApp groep. Daarbij is dit kwadrant een
onderdeel van de blauwe zone. Gezien de te
verwachten kosten stijgingen (bezoekersregeling),
voelt men niet veel voor het omzetten van de
blauwe zone naar betaald parkeren. Met een
dergelijke aanpassing pleegt de gemeente een
aanval op de inkomenspositie van de bewoners.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan. Er zijn op
dit moment geen plannen om hier betaald parkeren
in te voeren.
172 Kwadrant Van den Berghlaan/Wieger
Bruinlaan/Nieuweweg (2) – In ieder geval wordt zelfs
de indruk niet gewekt dat het belang van de
bewoners een rol heeft gespeeld bij de suggesties in
de nota.
zie antwoord op reactie #171
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 22/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
173 Kwadrant Van den Berghlaan/Wieger
Bruinlaan/Nieuweweg (3) – Wel zou men, naast de
bestaande bewonersontheffing in de blauwe zone,
voor bezoekers de mogelijkheid van een
bezoekersregeling willen. Financieel kan het daarbij
niet zo zijn dat mensen met minder inkomen, minder
bezoek kunnen ontvangen door onredelijk hoge
kosten voor die regeling.
zie antwoord op reactie #170
174 Kwadrant Van den Berghlaan/Wieger
Bruinlaan/Nieuweweg (4) – Langs de Wieger
Bruinlaan, in het deel Hoofdweg-Oostzijde en de Van
den Berghlaan is een parkeerstrook aangelegd. Hier
worden regelmatig voertuigen als vrachtwagens,
losse aanhangwagens en zelfs touringcars voor
weekenden, dagen en soms een week of langer
gestald. De bewoners hebben moeten constateren
dat hier nagenoeg niet wordt gehandhaafd. Het
parkeren van grote voertuigen als vrachtwagens,
losse aanhangwagens en zelfs touringcars in de
blauwe zone voor weekenden, enkele dagen en
soms weken, roept ergernis op.
Wij nemen deze locatie op in onze inventarisatie. Na
vaststelling van het strategische parkeerbeleid in de
gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
175 Van den Berghlaan (eiland) (1) – De Van den
Berghlaan tussen Nieuweweg en Boslaan is gelegen
op een kunstmatig eiland met 4 toegangen over een
(ring) sloot. Dit eiland kent aan de ene kant een
blauwe zone en aan de andere kant een ‘vrije’
parkeer zone. Dit geeft direct grote parkeer
problemen voor de eerste straat na de blauwe zone,
zelfs voor uitritten van garages wordt geparkeerd. Er
wordt dubbel geparkeerd, er wordt op trottoirs
geparkeerd Ook langs de laan zelf wordt geparkeerd
op plaatsen zonder parkeervakken, direct voor
chicanes waardoor de doorgang voor fietsers wordt
geblokkeerd, enz. Allemaal buiten de blauwe zone.
Wij nemen de Van den Berghlaan op in onze
inventarisatie. Na vaststelling van het strategische
parkeerbeleid in de gemeenteraad zullen wij,
gezamenlijk met omwonenden, bedrijven en
wijkraad naar een passende oplossing gaan zoeken
binnen de kaders van het dan vastgestelde beleid.
Aanpassen of uitbreiden van het parkeerregime
behoort tot de mogelijkheden. Met nadruk willen wij
aangeven dat er nog niets vast staat en dat wij niet
bepaalde maatregelen op voorhand uitsluiten.
176 Van den Berghlaan (eiland) (2) – Een aantal bewoners
heeft aangegeven dat men wenst dat de blauwe
zone wordt uitgebreid. Aan de andere kant wenst
men volstrekt niet te accepteren dat er betaald
parkeren wordt ingevoerd. Dan nog liever de chaos
van nu. Men heeft over de hele linie geen enkel
begrip voor de redenatie dat bezoekers bij een
blauwe zone niet meedelen in de kosten van
instandhouding van het parkeerregime.
zie antwoord op reactie #175
177 Van den Berghlaan (eiland) (3) – Men is volledig en
eensluidend tegen het omvormen van de blauwe
zone in een zone voor betaaldparkeren.
zie antwoord op reactie #175
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 23/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
178 Van den Berghlaan – Boslaan – Koning Willem 1 laan –
Omdat er geen reacties uit deze straten kwamen
gaat de wijkraad er vanuit dat men hier van mening
is dat er geen veranderingen komen of nodig zijn, of
dat men zelfstandig wil reageren.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan.
179 Verisstraat – Blankenstraat – Bolstralaan –
Daunisstraat – Meermanstraat (1) – In deze straten
bestaat al jaren grote onvrede rond het parkeren en
de parkeergelegenheid. Van de zijde van het
gemeentelijk bestuur én van de gemeentelijke
administratie is nooit serieus ingegaan op deze
lokale problematiek. Sterker, de problematiek wordt
ontkend.
Wij nemen deze straten op in onze inventarisatie. Na
vaststelling van het strategische parkeerbeleid in de
gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
180 Verisstraat – Blankenstraat – Bolstralaan –
Daunisstraat – Meermanstraat (2) – In dit deel van de
wijk heeft men ook veel overlast van zogenaamde
Schiphol parkeerders en fungeert de buurt als
parkeeroverloop van onder andere bewoners uit
Kalorama. Een paar bewoners zijn er voorstander
van om ook in dit deel van de wijk de blauwe zone in
te richten. De meeste bewoners geven aan dat zij
geen wijziging van de vrije parkeerzone wensen.
zie antwoord op reactie #179
181 Verisstraat – Blankenstraat – Bolstralaan –
Daunisstraat – Meermanstraat (3) – De derde pijler
van het gemeentelijk beleidsvoornemen wordt
gezien als een positieve oplossing. Het gaat dan over
het aanleggen van extra parkeergelegenheid waar
duidelijk een behoefte bestaat.
zie antwoord op reactie #179
182 Diepenbrockhof – Omdat er geen reacties uit deze
straten kwamen gaat de wijkraad er vanuit dat men
hier van mening is dat er geen veranderingen komen
of nodig zijn, of dat men zelfstandig wil reageren.
Wij nemen uw signaal ter kennisname aan.
183 Willem Pijperlaan – Hendrik Andriessenlaan – Johan
Wagenaarlaan, Ant. V.d. Horstlaan – Jacob
Obrechtlaan, Sweelincksingel, Van Lier Plantsoen –
Sem Dresdenlaan en Arnolduspark (sportcomplex)
(1) – Een aantal bewoners maakt zich zorgen over het
verschuiven van parkeerproblemen bij verandering
van beleid. Mocht in de huidige blauwe zone binnen
de wijk betaaldparkeren worden ingevoerd, dan zal
de parkeerdruk in deze straten verder toenemen.
Wij nemen deze straten op in onze inventarisatie. Na
vaststelling van het strategische parkeerbeleid in de
gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, bedrijven en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Instellen van een
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 24/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
184 Willem Pijperlaan – Hendrik Andriessenlaan – Johan
Wagenaarlaan, Ant. V.d. Horstlaan – Jacob
Obrechtlaan, Sweelincksingel, Van Lier Plantsoen –
Sem Dresdenlaan en Arnolduspark (sportcomplex)
(2) – Men ondervindt nu al op enkele plaatsen
overlast van zogenaamde Schiphol parkeerders.
zie antwoord op reactie #183
185 Willem Pijperlaan – Hendrik Andriessenlaan – Johan
Wagenaarlaan, Ant. V.d. Horstlaan – Jacob
Obrechtlaan, Sweelincksingel, Van Lier Plantsoen –
Sem Dresdenlaan en Arnolduspark (sportcomplex)
(3) – Hoewel men er niet eenduidig over is komen er
suggesties om de hele wijk Hoofddorp-Oost tot
blauwe zone om te vormen.
zie antwoord op reactie #183
186 Steeds meer met name Oost-Europese
vrachtwagenchauffeurs houden zich op in de buurt
van Schiphol in afwachting van een retourvracht.
Ook komt het voor, dat chauffeurs de hele
combinatie laten staan en ondertussen met een
goedkope vlucht heen en weer reizen naar hun land
van herkomst. Deze problematiek manifesteert zich
nu ook in andere gebieden, zoals op de Wieger
Bruinlaan.
De vrachtwagenparkeerproblematiek is een
probleem dat op regionale schaal speelt. Er wordt
ook op regionale schaal gewerkt aan een oplossing.
Dit onderwerp valt daarmee buiten de scope van het
strategisch autoparkeerbeleid.
187 Het moet ons van het hart dat men met het zoveel
mogelijk omzetten van blauwe zones in betaald
parkeren in het woongebied (met een hoge
parkeerdruk als gevolg van het waterbedeffect van
betaald parkeren in Hoofddorp-Centrum), niet het
voorgestelde doel zal bereiken.
Het strategisch parkeerbeleid beoogt geen concrete
maatregelen te nemen, maar schetst de kaders en
richtlijnen waarbinnen, samen met omwonenden,
naar gedragen oplossingen gezocht kan. Wij zijn dus
niet voornemens om zoveel mogelijk blauwe zones
om te zetten in betaald parkeren. Alleen als daar een
directe aanleiding toe is, bijvoorbeeld als die blijkt uit
klachten van omwonenden, gaan wij onderzoeken of
het invoeren van betaald parkeren een mogelijke
oplossing is.
188 De motivatie inzake de financiën tussen ‘wet Mulder’
en fiscale regeling dient aanmerkelijk minder
prominent als motivatie te worden gebruikt. In letter
maar vooral ook in de geest van de nota.
Dank voor uw suggestie. Wij passen dit aan in de
nota.
189 Het belang van maatwerk per gebied of deelgebied
dient meer prominent te worden opgenomen.
Dank voor uw suggestie. Wij passen dit aan in de
nota.
190 Er dient nadrukkelijk overleg met de convenant
partijen te worden opgenomen over de inhoud van
de nota, conform het participatieconvenant. […] Wij
stellen voor speciaal voor dit onderwerp een formeel
overleg te starten.
Dank voor uw suggestie. Wij hebben met twee
wijkraden die interesse hadden in een gesprek over
dit onderwerp een gesprek gehad over de nota. Bij
de anderen bleek geen behoefte. Daarmee denken
wij invulling te hebben gegeven aan de behoefte aan
een formeel overleg.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 25/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
191 Hier is namelijk het aantal parkeerwisselingen van
groot belang, dit is op dit stuk parallelweg vele
malen hoger dan in het hoofdwinkelcentrum, wat
zeker zorgt dat er voldoende parkeergelegenheid
dient te komen om deze parkeerwisselingen aan te
kunnen als er straks niet meer half op de stoep half
op de weg geparkeerd kan worden hier op de
parallelweg. Er parkeren per week op dit stukje
parallelweg minimaal 3200 auto’s van consumenten
welke hier even snel hun boodschap komen doen, en
vaak niet langer dan 10 minuten geparkeerd staan,
dit aantal kan niet vanaf volgend jaar geparkeerd
worden op de door u hiervoor aangewezen 8
parkeerplaatsen aan de overzijde van de
hoofdrijbaan alhier, daar zijn dit simpelweg te weinig
parkeerplekken voor.
In het centrum geldt al een progressief tarief. Wij
verwachten daarom dat er geen verandering
optreedt.
192 parkeren van de auto door studenten van het Nova
College
Wij nemen de Steve Bikostraat op in onze
inventarisatie. Na vaststelling van het strategische
parkeerbeleid in de gemeenteraad zullen wij,
gezamenlijk met omwonenden, scholen en wijkraad
naar een passende oplossing gaan zoeken binnen de
kaders van het dan vastgestelde beleid. Instellen van
een parkeerregime behoort tot de mogelijkheden.
Met nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
193 kiss&ride door ouders/verzorgers van leerlingen van
het HoofdvaartCollege
zie antwoord op reactie #192
194 In het Bestemmingsplan Pax 2006, voorafgaand aan
de bouw van het NovaCollege, is expliciet tbv. de
bewoners opgenomen dat de Steve Bikostraat wordt
ontlast van schoolgeboden gemotoriseerd en
langzaam verkeer [zie 2.10|verkeer]
zie antwoord op reactie #192
195 Het NovaCollege heeft een met camera’s en
beveilingspersoneel toegerust parkeerterrein met
ruim 210 parkeervakken […] Ondanks deze
beschikbare parkeervakken, kiezen de studenten aan
het NovaCollege, om hun uiteenlopende redenen,
daarvan geen gebruik te maken en kiezen voor de
Steve Bikostraat.
zie antwoord op reactie #192
196 Doorgaans cq. dagelijks is daarbij de entree{vaak
beide zijden van het asfaltgedeelte} van de Steve
Bikostraat, vanaf de Paxlaan bezet door geparkeerde
auto’s van Nova-studenten, soms voor slechts 2-3
uur om na vertrek prompt door een andere student
in gebruik te worden genomen.
zie antwoord op reactie #192
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 26/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
197 Waarbij vaak deels op het trottoir en binnen 5m van
de hoek geparkeerd; voor de overige
verkeersgebruiker(s) uitzichtbelemmerend.
zie antwoord op reactie #192
198 Bewoners terugkomend van hun
(gepensioneerden/senioren/vrijwilligers) werk,
treffen hun parkeervak door auto van een Novastudent
ingenomen.
zie antwoord op reactie #192
199 Eventueel uitwijken naar het NovaCollega ivm. daar
wel aanwezige parkeerruimte {afgegrendeld na
schooltijd} is niet mogelijk
zie antwoord op reactie #192
200 Zoals via de Schweizerstraat ouders/verzorgers
leerlingen naar de lagere school brengen, geschiedt
dit ook met leerlingen aan het
HoofdvaartCollege{mavo-vmbo} via de Steve
Bikostraat, met name tussen 08:30-09:15u. Aan het
einde van de schooldag, gedurende het tijdsblok
14:15-15:00u, verzamelen een aantal
ouder/verzorgers met hun auto in de Steve
Bikostraat, in afwachting dat hun pupil de school zal
verlaten en bij de auto arriveren voor het vertrek
naar elders. Samen met vertrekkende Novastudenten
ontstaat er door deze niet-bewoners in de
doodlopende Steve Bikostraat een soort
verkeerschaos, met verkeersonveilige en
schadegevoelige situaties voor alle betrokkenen; ook
op de kruising Paxlaan/Steve Bikostraat.
zie antwoord op reactie #192
201 Resteert u nog te melden dat gedurende de aan deze
brief voorafgaande periode, meldingen, verzoeken
om hulp en bijstand, suggesties en voorstellen die
kunnen bijdragen tot het reduceren cq. opheffen van
de gesignaleerde problematiek van parkeerdruk, –
hinder en -overlast, situatie-foto’s, tekeningen ed.
aan de toenmalige gebiedsmanager Drs. Hans Kleiss
zijn geadresseerd.
zie antwoord op reactie #192
202 Toezeggingen van regelmatig schouws door de
afdeling handhaving, tijdens de schooldagen/uren
zijn door de bewoners niet waargenomen. Noch zijn
deze aanleiding geweest tot verandering van het
parkeergedrag van de Nova-studenten
cq.ouders/verzorgers.
zie antwoord op reactie #192
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 27/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
203 In het mobiliteitsplan is aangegeven dat de
gemeente Haarlemmermeer voornemens is om het
autoverkeer te weren in het centrumgebied. Dat
heeft een negatief gevolg voor de bereikbaarheid
van het oude buurtje voor haar bewoners en
bezoekers. De toegangswegen tot deze buurt liggen
in het centrum. Dit zet de uitgangspunten van het
strategisch parkeerbeleid onnodig onder druk; te
weten: punt 4. Woongebied: alleen bewoners en
hun bezoekers en punt 8. Betaald parkeren mag
geen invloed hebben op sociaal bezoek.
Wij nemen het ‘Oude Buurtje’ op in onze
inventarisatie. Na vaststelling van het strategische
parkeerbeleid in de gemeenteraad zullen wij,
gezamenlijk met omwonenden, scholen en wijkraad
naar een passende oplossing gaan zoeken binnen de
kaders van het dan vastgestelde beleid. Wijziging of
instellen van een parkeerregime behoort tot de
mogelijkheden. Met nadruk willen wij aangeven dat
er nog niets vast staat en dat wij niet bepaalde
maatregelen op voorhand uitsluiten.
204 Het oude buurtje is in hoofdzaak woongebied. En
daarmee is primair de parkeerbehoefte afgestemd
op de bewoners, en hun sociaal bezoek. Daarom
leent het zich niet om de huidige parkeerplaatsen te
benutten voor recreatieve, toeristisch en winkelend
publiek.
zie antwoord op reactie #203
205 Daarnaast is het gebied in de wijk Oud West
aangewezen als Beschermd Dorpsgezicht zoals
omschreven in de beeldvisie Oude Kern Hoofddorp.
Dit dient gehandhaafd te blijven.
Bij de uitwerking van maatregelen in overleg met
omwonenden zullen wij hier rekening mee houden.
206 Het spreekt voor zich dat de Gemeente
Haarlemmermeer de regels omtrent
parkeervergunningen voor de doelgroep ‘Bewoners’
hanteert voor dit gebied. En daarbij geen
vergunningen afgeeft voor (bezoekers van -)
bedrijven en winkeliers, ambtenaren en winkel- en
kantoorpersoneel.
Wijziging van het vergunningensysteem behoort tot
de mogelijkheden. Wel moet voorkomen worden dat
er door de hele gemeente heen een wildgroei aan
verschillende regelingen ontstaat.
207 Doordat het tevens mogelijk is om te parkeren,
wordt het verkeer dusdanig belemmerd dat er geen
sprake meer is van mobiliteit. Ook gezien de ligging
van de Westelijke Hoofdweg en de lage tariefstelling
ten opzichte van het centrum, wordt winkelend
publiek aangetrokken om hun auto te parkeren. Een
toename van foutparkeerders is het gevolg en
handhaving ontbreekt, zo ook in het weekend als in
de avond.
zie antwoord op reactie #203
208 Bij de Gemeente Haarlemmermeer is meerdere
malen aangekaart geweest dat Jansoniushof een
structureel te kort heeft aan parkeren.
Wij nemen de Jansoniushof op in onze inventarisatie.
Na vaststelling van het strategische parkeerbeleid in
de gemeenteraad zullen wij, gezamenlijk met
omwonenden, scholen en wijkraad naar een
passende oplossing gaan zoeken binnen de kaders
van het dan vastgestelde beleid. Wijziging van
parkeerregime behoort tot de mogelijkheden. Met
nadruk willen wij aangeven dat er nog niets vast
staat en dat wij niet bepaalde maatregelen op
voorhand uitsluiten.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 28/29
Reacties strategisch autoparkeerbeleid – Overige locaties
209 Ten eerste zijn er bij de ontwikkeling van
Jansoniushof te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd.
Er is niet voldaan aan de parkeernorm. Deze is
gesteld op 1,2 per huishouden.
In principe moet worden voldaan aan de
parkeernorm, maar er kunnen situaties voorkomen
dat besloten wordt om van die norm af te wijken.
Hier moeten wel zwaarwegende argumenten voor
zijn en voldoende alternatieven voor parkeerders.
210 Ten tweede wordt gesteld dat er wordt geparkeerd
op eigen terrein. Verwacht mag dan ook worden dat
huurders van Ymere (Parkeerhof 3) daar dan ook een
parkeerplaats hebben toegewezen. Ymere verhuurt
deze parkeerplaatsen als optioneel aan haar
huurders, in plaats van als onderdeel van de woning.
Een deel van het aantal parkeerplaatsen van
Parkeerhof 3 blijven jammerlijk onbenut.
In een vergelijkbare casus elders is gebleken dat wij
als gemeente geen machtsmiddelen hebben om een
verhuurder te dwingen parkeerplaatsen verplicht
onderdeel te maken van een huurcontract. Hoezeer
wij de gevolgen betreuren, zorgt dit er wel voor dat
de parkeerdruk in de omgeving wordt verhoogd.
211 Ten derde worden de openbare parkeerplaatsen
door personeel (onder andere van winkels in het
centrum) benut. Wanneer deze in de blauwe zone
staan, wordt handig gebruik gemaakt van het
doordraaien van de parkeerschijf. Handhaving op
parkeerduur ontbreekt.
zie antwoord op reactie #208
212 Sociaal bezoek staat onder druk. Parkeren voor
bezoekers in het weekend, dan wel ’s avonds is een
probleem. Het vieren van een verjaardag, of het
geven van een feestje, heeft direct gevolg dat
familie, vrienden en kennissen hun auto niet kunnen
parkeren.
zie antwoord op reactie #208
213 Daarnaast heeft de Gemeente Haarlemmermeer
plannen met het Fort aan de Geniedijk. Een van de
plannen omvat het toestaan van horeca en het
creëren van een theater in het Fort. Dit maakt dat de
parkeerbehoefte in de directe omgeving toeneemt,
welke ten koste gaat van de bewoners alsmede hun
sociaal bezoekers.
zie antwoord op reactie #208.
Reguleringsmaatregelen worden erop gericht dat de
nieuwe voorzieningen in het Fort niet leiden tot
grote parkeerproblemen. Een toename van de
parkeerdruk valt echter niet geheel te voorkomen.
Nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’ 29/29
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852
Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling
Contactpersoon de heer P.J. van Soest
Telefoon 0900 1852
Uw brief
Ons kenmerk X2017.38148
Bijlage(n) – Tweekolommenstuk beantwoording ingediende
reacties
– Inventarisatielijst parkeerproblemen
Hoofddorp
Onderwerp Reactienota strategisch parkeerbeleid
Geachte heer, mevrouw,
In het kader van het strategisch autoparkeerbeleid heeft u gereageerd op de ontwerpnota
‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’.
In totaal hebben wij circa 30 reacties ontvangen. De meeste reacties bestaan uit
meerdere opmerkingen. De verschillende opmerkingen hebben wij geanonimiseerd,
gegroepeerd en van een antwoord voorzien. Deze vindt u in het bijgevoegde
‘tweekolommenstuk’.
Een aantal opmerkingen vallen buiten de scope van het strategisch autoparkeerbeleid.
Deze opmerkingen hebben wij dan ook niet in het tweekolommenstuk opgenomen. In een
later stadium zullen wij, buiten het strategisch autoparkeerbeleid om, reageren op deze
opmerkingen.
De opmerkingen kunnen inhoudelijk worden onderverdeeld in twee groepen:
1) Reacties op de beleidsvoornemens, kaders en richtlijnen
De reacties hebben geleid tot aanpassing van de ontwerpnota. Het betreft met
name verduidelijking van enkele passages, omdat uit de reacties blijkt dat de
essentie van het strategisch autoparkeerbeleid niet voldoende uit de ontwerpnota
naar voren kwam. Verder is een aantal nuttige aandachtspunten genoemd, die
wij ook in het stuk hebben verwerkt.
Ons kenmerk X2017.38148
Volgvel 2
2) Aankaarten van parkeerproblemen
Deze reacties hebben wij geïnventariseerd. Hiermee beschikken wij over een
eerste groslijst van parkeerproblemen die op basis van het strategisch
autoparkeerbeleid kunnen worden aangepakt. Deze vindt u bijgevoegd.
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de definitieve nota ten opzichte van de
ontwerpnota?
– Er wordt minder nadruk gelegd op betaald parkeren
Door een aantal ongelukkig gekozen formuleringen, werd in de ontwerpnota de
indruk gewekt dat wij op veel plekken, met name rondom het centrum van
Hoofddorp, betaald parkeren willen gaan invoeren. Dit is echter niet het geval.
Betaald parkeren is één van de mogelijke instrumenten om, in geval van
parkeeroverlast, de overlast tegen te gaan. Betaald parkeren kan een effectief
middel zijn om parkeergedrag te sturen (de juiste parkeerders op de juiste plek),
maar is niet in alle gevallen de beste en/of de gedragen oplossing.
– Er wordt meer nadruk gelegd op maatwerk
Wij nemen pas ergens maatregelen als er door omwonenden overlast wordt
ervaren. Maatregelen komen altijd tot stand in overleg met omwonenden,
eventuele bedrijven en de betreffende dorps- of wijkraden. Het strategisch
autoparkeerbeleid geeft de kaders waar oplossingen aan moeten voldoen.
– Aantal parkeerplekken in Hoofddorp Centrum
De komende jaren staan er grote ontwikkelingen in het centrum van Hoofddorp
op de planning. Uitgangspunt daarbij is dat het aantal parkeerplekken in en direct
rond het centrum niet afneemt.
– Nachtpersoneel
Op sommige plekken parkeert nachtpersoneel (bijvoorbeeld rondom R-nethaltes
en bij het Spaarne Gasthuis). In parkeeronderzoeken moet hier meer rekening
mee worden gehouden.
Hoe nu verder?
Wij hebben de nota ‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid
Haarlemmermeer’ aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Als de
gemeenteraad instemt met ons voorstel, dan kunnen we tot uitvoering overgaan. We
beginnen met de parkeerproblemen op de groslijst. Als we gaan beginnen met een
project krijgen de belanghebbenden een uitnodiging om mee te denken naar een
oplossing. Dat proces ziet er globaal als volgt uit:
– Plan van Aanpak en probleemdefinitie
Elk project begint met een Plan van Aanpak waarin de opgave wordt vastgesteld,
inclusief een globale planning. De vragen “Wat is precies het probleem dat de
belanghebbenden ervaren?” en “Denkt iedereen er hetzelfde over?” moeten
beantwoord worden. Er zal ook een objectief onderzoek door een
onderzoeksbureau moeten worden gehouden. Wij kunnen namelijk alleen
maatregelen nemen als middels objectief onderzoek een probleem wordt
vastgesteld. De onderzoeksmethode hangt af van wat het probleem nu concreet
inhoudt.
Ons kenmerk X2017.38148
Volgvel 3
– Mogelijke oplossingen inventariseren
Als de uitkomsten van het onderzoek aanleiding geven tot maatregelen, kan
bekeken worden welke maatregelen passen bij de aard van het
parkeerprobleem. Gezamenlijk met de belanghebbenden zetten we de
mogelijkheden op een rij. Van alle mogelijkheden worden ook de
uitvoeringskosten uitgezocht.
– Besluitvorming
Als alle mogelijkheden op een rij staan en we een beeld hebben van welke
mogelijke oplossingen (in meer of mindere mate) worden gedragen door de
omgeving, nemen wij een besluit over welke maatregel of maatregelen we gaan
uitvoeren. Hierover krijgen de belanghebbenden bericht. De maatregelen worden
dan ingepland om te worden uitgevoerd.
– Uitvoering
Een aannemer zal de maatregelen komen uitvoeren. Mogelijk moet er nog
aanvullende besluitvorming plaatsvinden, zoals aanpassing van de
parkeerverordening of een verkeersbesluit. Ook dit wordt (of is reeds) in gang
gezet.
– Evaluatie
Na verloop van tijd wordt de maatregel geëvalueerd. Als er geen klachten meer
binnenkomen, dan beschouwen we het project als succesvol afgerond. Als de
problemen niet, of slechts deels zijn opgelost, dan begint de cyclus weer opnieuw
bij de fase van Plan van Aanpak en probleemdefinitie.
Wij verwachten dat we in het tweede kwartaal kunnen beginnen met de eerste projecten,
maar dit hangt af van de besluitvorming in de gemeenteraad. De aangepaste nota
‘Bestemming bereikt – Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer’
kunt u downloaden vanaf onze website: www.haarlemmermeergemeente.nl/PM
Mocht u nog vragen hebben over deze brief of de nota, dan kunt u contact opnemen met
Dhr. P. van Soest. Als u vragen hebt over specifieke parkeerproblemen, dan kunt u
contact opnemen met Dhr. J. Bijl. Dit kunt u doen via telefoonnummer 0900-1852 of emailadres
info@haarlemmermeer.nl.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
drs. Carel Brugman
de burgemeester,
drs. Theo Weterings
Ons kenmerk X2017.38148
Volgvel 4
Verzendlijst t.b.v. FM/DRM
Contactpersoon : de heer P.J. van Soest
Telefoon : 0900 1852
Steller : P.J. van Soest
Geadresseerde :
Uw brief :
Bijlage(n) : – Tweekolommenstuk beantwoording ingediende reacties
– Inventarisatielijst parkeerproblemen
Onderwerp : Reactienota strategisch parkeerbeleid
Kenmerk : X2017.38148
Digitale afschriften aan:
– Archief FM/DRM (geen emailadres benodigd)
– patrick.van.soest@haarlemmermeer.nl
– Joost.Bijl@haarlemmermeer.nl
– J.E.Seinstra@haarlemmermeer.nl
– H.Kleiss@haarlemmermeer.nl
– Rik.Thorborg@haarlemmermeer.nl
– hannie.van.den.bosch@haarlemmermeer.nl
Papieren afschriften aan:

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften:
Regels m.b.t. postverzending:
– Afschriften van deze brief worden standaard per email verzonden;
– Indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht toevoegen;
– Bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie;
– Afschriften: i.v.m. scannen, één emailadres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen.